Νόμος 2819/00 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4109/1960 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων (ΦΕΚ 153/Α/1960) ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος και χωρίς καμία άλλη διατύπωση για όλα τα ακίνητα που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, τα οποία μέχρι τη θέση σε ισχύ του νόμου 2636/1998 Σύσταση εταιριών για τη διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό (ΦΕΚ 198/Α/1998) είχαν χαρακτηρισθεί ως Τουριστικά Δημόσια Κτήματα και η διοίκηση και διαχείρισή τους είχε ανατεθεί στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12Α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 180/1946 Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νομοθετικού διατάγματος της [Ν] 06-05-1946 περί Τουριστικών Τόπων, οργανώσεως και διοικήσεως αυτών, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 827/1948.

 

Για τη διοίκηση και τη διαχείριση των ακινήτων αυτών ισχύει η παράγραφος 6 του άρθρου 13 του νόμου 2636/1998.

 

2. Οι μισθώσεις των ακινήτων της παραγράφου 1 ή τμημάτων αυτών δεν υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας για τις εμπορικές μισθώσεις, ανεξαρτήτως του χρόνου συνάψεώς τους.

 

3. Οι μισθώσεις που έχουν συναφθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και τρίτων, με τις οποίες παραχωρήθηκε η χρήση τμήματος ακινήτου της προηγούμενης παραγράφου, καταγγέλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η οποία επιδίδεται στον μισθωτή, εφόσον η συνέχισή τους είναι ασυμβίβαστη προς την τουριστική αξιοποίηση του συνόλου του ακινήτου για το οποίο πρόκειται το ασυμβίβαστο της συνέχισης της μίσθωσης τμήματος ακινήτου τεκμαίρεται, στην περίπτωση που ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προβαίνει στην ανάθεση της τουριστικής αξιοποίησης του συνόλου του ακινήτου ύστερα από δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή μισθωτή.

 

Ο μισθωτής οφείλει να αποδώσει τη χρήση του μισθίου με την επίδοση της καταγγελίας. Σε περίπτωση καθυστερήσεως της αποδόσεως για χρονικό διάστημα πέραν των 5 ημερών από την επίδοση της καταγγελίας εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και πρωτόκολλο αποζημιώσεως αυθαίρετης χρήσης. Κατά των πρωτοκόλλων αυτών επιτρέπεται ανακοπή μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την επίδοσή τους. Η προθεσμία της ανακοπής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των πρωτοκόλλων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.