Νόμος 2833/00 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Θέματα απαλλοτριώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Όταν ο αριθμός των εικαζόμενων δικαιούχων είναι μεγαλύτερος των 100, η γνωστοποίηση της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης και η πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες, νομείς ή κατόχους των ακινήτων και προς οποιονδήποτε τρίτο που έλκει δικαιώματα από αυτούς, να παραδώσουν τα ακίνητα σε προθεσμία 10 ημερών, γίνεται με γενική ειδοποίηση και πρόσκληση, που δημοσιεύεται σε δύο κατά σειρά δημοσιεύσεις, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών. Μετά την πάροδο των δέκα ημερών από την τελευταία δημοσίευση, τα ακίνητα καταλαμβάνονται από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή το φορέα εκτέλεσης του έργου.

 

Οι αρνούμενοι την παράδοση των ακινήτων τους οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως στον υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή το φορέα του έργου, το αργότερο εντός δέκα ημερών από την παραπάνω τελευταία δημοσίευση, οπότε η αποβολή τους ενεργείται δικαστικώς κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού.}

 

β. Στο τέλος της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Το κτηματολογικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας, με τις γενόμενες κατά τις προηγούμενες παραγράφους διορθώσεις, διαβιβάζονται από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή τον υπόχρεο αποζημίωσης ή τους έχοντες έννομο συμφέρον στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, ο Πρόεδρος του οποίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971, εφόσον δεν αντίκειται στο άρθρο 8 του νόμου αυτού, προβαίνει στον ορισμό δικασίμου, για την αναγνώριση των δικαιούχων.}

 

2. α. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση επ' αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων για την εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν αμέσως ή εμμέσως (όπως ιδίως η βελτίωση οδών, η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων) την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας και την ανέγερση του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης. Ο σκοπός αυτών των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων θεωρείται δημόσιας ωφέλειας.

 

β. Οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου χαρακτηρίζονται κατεπείγουσες και μείζονος σημασίας και κηρύσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων υπέρ της ανώνυμης εταιρίας Εταιρία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία ή του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης ή του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνη του υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή άλλως του προσώπου που ορίζεται με την πράξη κήρυξης.

 

γ. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 του άρθρου 6, των παραγράφων 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8, και των άρθρων 9, 10, 11, 12 και 13 του νόμου 2730/1999 για το Σχεδιασμό, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται αναλόγως και στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων που κηρύσσονται κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 41 του νόμου 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.