Νόμος 2682/99 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων της διαχειριστικής περιόδου 1998, για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας λαμβάνεται υπόψη ποσοστό οκτώ και είκοσι πέντε τοις εκατό (8,25%) του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της τιμής ζώνης που ίσχυε την 01-01-1995 με τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας της επαγγελματικής εγκατάστασης. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για την περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του νόμου 2238/1994.

 

2. Για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων της διαχειριστικής περιόδου 1998, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998).

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 2579/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα οριζόμενα με την παράγραφο αυτή ποσά φόρου επιβάλλονται για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται μέχρι την 31-12-2000.}

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 2579/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα οριζόμενα με την παράγραφο αυτή ποσά φόρου επιβάλλονται για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται μέχρι την 31-12-2000.}

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 718/1977 (ΦΕΚ 304/Α/1977) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις εκτελωνιστικές εργασίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες για τη διακίνηση των υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και Τέλους Ταξινόμησης κοινοτικών εμπορευμάτων, ως επίσης και οι διαδικασίες για την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του Τέλους Ταξινόμησης.}

 

6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ως άνω δυνατότητα της ανάθεσης εκτέλεσης των εκτελωνιστικών εργασιών σε υπάλληλο του δικαιούχου δεν παρέχεται όταν πρόκειται για εξαγωγή επιδοτουμένων ή υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, σε Τέλος Ταξινόμησης προϊόντων ή για αποστολή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και Τέλος Ταξινόμησης προϊόντων.}

 

7. Στις περιπτώσεις που πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel) που προορίζεται για θέρμανση και το οποίο παραλήφθηκε με το φορολογικό καθεστώς του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993) και δεν χρησιμοποιήθηκε ως πετρέλαιο θέρμανσης κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του νόμου 2093/1992 κυρώσεις, πρόστιμα και επιπτώσεις στο κύρος των βιβλίων και στοιχείων των επιχειρήσεων ή επαγγελματιών δεν εφαρμόζονται, εφόσον εντός εξαμήνου από την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 8 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/1998) καταβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές, η σχετική διαφορά μεταξύ των φορολογιών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης που ίσχυαν κατά το χρόνο της παραλαβής τους.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και στις φορολογικές υποθέσεις επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως του νόμου 2648/1998 (22-10-1998), με την προϋπόθεση ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή έχουν καταβληθεί οι σχετικές διαφορές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και η τυχόν ασκηθείσα ποινική δίωξη έπαυσε οριστικά.

 

8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου 2648/1998 προστίθεται και δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να επιλύονται με δικαστικό συμβιβασμό, σύμφωνα με τις ανωτέρω καταργούμενες διατάξεις, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημέρα ισχύος του παρόντος άρθρου.}
 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.