Νόμος 2648/98 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ρυθμίσεις στην καταβολή οφειλόμενου ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ξενοδοχειακές μονάδες που αγόρασαν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, το οποίο είχε παραληφθεί με το φορολογικό καθεστώς των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 2093/1992 (ΦEK 181/A/1992) και του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2127/1993 και δεν το χρησιμοποίησαν ως πετρέλαιο θέρμανσης κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόμου 2166/1993, οφείλουν, για να μην εφαρμοστούν σε βάρος τους οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του νόμου 2093/1992 κυρώσεις και πρόστιμα, να καταβάλλουν εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) της συνολικής ποσότητας πετρελαίου (DIESEL) θέρμανσης που παρέλαβαν, τη διαφορά μεταξύ των φορολογιών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης που ίσχυαν κατά το χρόνο της παραλαβής του.

 

2. Με εξαίρεση τις ξενοδοχειακές μονάδες στις περιπτώσεις που πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που προορίζεται για θέρμανση και το οποίο έχει παραληφθεί με το φορολογικό καθεστώς των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 2093/1992 και του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2127/1993 και δεν χρησιμοποιήθηκε ως πετρέλαιο θέρμανσης κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόμου 2166/1993, οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του νόμου 2093/1992 κυρώσεις και πρόστιμα δεν επιβάλλονται, εφόσον εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταβληθεί η σχετική διαφορά μεταξύ των φορολογιών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης που ίσχυαν κατά το χρόνο της παραλαβής του.

 

Τα αυτά ισχύουν και για την περίπτωση Επιχειρήσεων που την τελευταία πενταετία, πραγματοποιούσαν εισαγωγές προϊόντων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που συνδέονται με προτιμησιακή δασμολογική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκ των υστέρων,αμφισβητήθηκε η χώρα καταγωγής των προϊόντων τούτων, εφόσον καταβάλλουν στο Δημόσιο τους αντίστοιχους δασμούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999).

 

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, καταργουμένων των σχετικών δικών, εφόσον κατατεθούν στη γραμματεία του οικείου δικαστηρίου τα αποδεικτικά στοιχεία καταβολής της σχετικής διαφοράς των φορολογιών εντός της παραπάνω αναφερόμενης προθεσμίας. Με τις αυτές προϋποθέσεις η ποινική δίωξη που τυχόν ασκήθηκε παύει οριστικά με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα.

 

4. Προϋπόθεση της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο υπεύθυνης δήλωσης, με την οποία θα παραιτείται από τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.