Νόμος 2166/93 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Διαρρυθμίσεις τελών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 6071/1934 (ΦΕΚ 68/Α/1934), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Εισφορά 2% επί της αξίας του χάρτου και χαρτονιού που προσδιορίζονται από τις δασμολογικές κλάσεις 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809 και 4810 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας είτε αυτά παράγονται εγχωρίως είτε αποκτώνται από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ή εισάγονται από την αλλοδαπή. Το χαρτί, που προσδιορίζεται ειδικότερα από την 48102100 δασμολογική διάκριση, εξαιρείται από την παραπάνω εισφορά.

 

Εισφορά 0,8% επί της αξίας των προϊόντων που προσδιορίζονται ειδικότερα από τις δασμολογικές διακρίσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 481810, 481820, 481830, 481910, 481930, 481940, 481950, είτε αυτά κατασκευάζονται εγχωρίως από επιχειρήσεις που παράγουν οι ίδιες τα προϊόντα των δασμολογικών κλάσεων του προηγούμενου εδαφίου είτε αποκτώνται από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ή εισάγονται από την αλλοδαπή.

 

Σε περίπτωση αλλαγών στις ανωτέρω δασμολογικές κλάσεις ή διακρίσεις, όπως αυτές αναφέρονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία έτους 1992, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επαναπροσδιορίζονται οι νέες, στις οποίες υπάγονται τα ίδια είδη χάρτου και χαρτονιού.

 

Οι ανωτέρω εισφορές υπολογίζονται ως εξής:

 

α) Για τα εγχώρια προϊόντα επί της τιμής πώλησης από τον παραγωγό ή κατασκευαστή.

β) Για τα προϊόντα ενδοκοινοτικής απόκτησης επί της τιμής αγοράς.

γ) Για τα εισαγόμενα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας επί της τιμολογιακής αξίας.

 

Η εισφορά βαρύνει τους παραγωγούς, κατασκευαστές, εισαγωγείς και αυτού που αποκτούν από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και αποδίδεται από αυτούς στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως ακολούθως:

 

α. Για τα εγχωρίως παραγόμενα η απόδοση πραγματοποιείται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έγιναν οι πωλήσεις.

 

β. Για προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης από 01-01-1993 η εισφορά αποδίδεται, όπως και για τα αντίστοιχα εγχωρίως παραγόμενα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου της παραλαβής και με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία καταβολής της.

 

Όλα τα θέματα που αναφέρονται στη βεβαίωση και είσπραξη της εισφοράς περιλαμβανομένων και των αφορώντων στις προσαυξήσεις, στην παραγραφή του δικαιώματος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην άσκηση προσφυγών και ένδικων μέσων και γενικά στη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις υπέρ Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ασφαλιστικές εισφορές εφαρμοζομένων αντιστοίχως και των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 227/1988 (ΦΕΚ 98/Α/1988) κατά το μέρος που αναφέρονται στον έλεγχο πάντων των τηρούμενων από τις επιχειρήσεις βιβλίων και στοιχείων.

 

γ. Για τα εισαγόμενα προϊόντα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας η απόδοση της εισφοράς γίνεται κατά τον εκτελωνισμό του προϊόντος με την προσκόμιση αντίστοιχου γραμματίου κατάθεσης στον οικείο λογαριασμό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή στα κατά τόπους υποκαταστήματα του Ιδρύματος.

 

Απαλλάσσονται από την εισφορά τα εγχώρια προϊόντα που εξάγονται ή αποστέλλονται σε κράτος - μέλος της κοινότητας απευθείας από τον παραγωγό ή κατασκευαστή.

 

Καταβληθείσες εισφορές για το χρονικό διάστημα από 01-08-1992 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με την προϊσχύουσα διάταξη και καθ' υπέρβαση των οριζομένων ανωτέρω, αναζητούνται ή συμψηφίζονται με τυχόν υποχρεώσεις προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον δεν έχουν συμπεριληφθεί στα τιμολόγια. Απαιτήσεις του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά των επιχειρήσεων για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

 

Για τις απαλλαγές των προϊόντων χάρτου και χαρτονιού, που εξήχθησαν ή απεστάλησαν σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας κατά το χρονικό διάστημα από 01-08-1992 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχουν εφαρμογή οι προϊσχύουσες διατάξεις.}

 

2. Στο εξής, άδεια ιδρύσεως φαρμακαποθήκης μπορεί να χορηγείται και σε ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, των οποίων μέτοχοι δεν απαιτείται να είναι φαρμακοποιοί, που έχουν ως σκοπό την ίδρυση και λειτουργία φαρμακαποθήκης δηλαδή την προμήθεια, κατοχή, εμπορία, διανομή ή εξαγωγή φαρμάκων, φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών ουσιών και γενικά των ειδών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α - ι)ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1316/1983 (ΦΕΚ 3/Α/1983), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1965/1991 (ΦΕΚ 146/Α/1991), ως επίσης και των ειδών που επιτρέπεται από άλλες διατάξεις νόμων ή αποφάσεων να διατίθενται σε φαρμακεία. Επίσης οι φαρμακαποθήκες δύνανται να πωλούν είδη ιατρικής γενικής χρήσεως, καλλυντικά, διαιτητικά προϊόντα, γάλατα και τροφές βρεφικής ηλικίας, είδη υγιεινής βρεφών, εγκύων και λεχωιδών, καλλωπισμού, ορθοπεδικά είδη και μηχανήματα, ιατρικά εργαλεία, μηχανήματα και βοηθήματα.

 

Η εκμετάλλευση φαρμακαποθήκης δύναται να ασκείται από ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που κατέχουν την άδεια που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 8 του νόμου 2072/1992.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016).

 

3. Οι εταιρείες στις οποίες παρασχέθηκε σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακαποθήκης ή άδεια χονδρικής πώλησης με είδος δραστηριότητας την φαρμακαποθήκη, υποχρεούνται πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων τους να προσλάβουν υπεύθυνο επιστήμονα φαρμακοποιό, που διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου 1963/1991 (ΦΕΚ 138/Α/1991) και δεν ασκεί άλλο επιτήδευμα ή κατέχει άλλη έμμισθη θέση. Ο νόμιμος εκπρόσωπος των εταιρειών αυτών, των οποίων οι μέτοχοι ή οι εταίροι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή τα μέλη της διοίκησης τους δεν απαιτείται να είναι φαρμακοποιοί, έχει το δικαίωμα να μετέχει με δικαίωμα ψήφου και ανεξάρτητα από το εάν έχει ή όχι την ιδιότητα του φαρμακοποιού, στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων ως ισότιμο μέλος αυτού και δικαιούται να εκλέγει και να εκλέγεται ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου τούτου, υπό τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 11, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 613/1977 (ΦΕΚ 199/Α/1977).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016).

 

4. Κάθε αντίθετη διάταξη προς τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων και της ισχύουσας νομοθεσίας καταργείται.

 

5. Οι περιπτώσεις ι)α' και ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{

ι)α) Υγραέρια και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο κινητήρων.

 

έως

και

ΕΧ 27.11.12.11

ΕΧ 27.1 1.19.00

ΕΧ 27.11.29.00 26.000

μετρικός τόννος

ι)β) Υγραέρια και μεθάνιο για λοιπές, πλην της προηγούμενης χρήσεις.

 

έως

και

ΕΧ 27.11.12.11

ΕΧ 27.1 1.19.00

ΕΧ 27.11.29.00

μετρικός τόννος

}

 

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 09-07-1993.

 

6. Για την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων στ και ι της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2127/1993, ως πετρέλαιο ή κηροζίνη θέρμανσης, θεωρούνται τα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης (καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη θέρμανση ανθρώπων στους χώρους κατοικίας, διαμονής ή εργασίας τους.

 

Εξαιρούνται οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στις οποίες, λόγω του κοινωφελούς σκοπού που επιτελούν, για τη θέρμανση του νερού χρήσης και του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών, επιτρέπεται η χρήση πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999).

 

7. Αυτοκίνητα τύπου Jeep που έχουν παραληφθεί και ταξινομηθεί για γεωργικές χρήσεις με το φορολογικό καθεστώς της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 363/1976 και του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1906/1990, μπορούν με έγκριση της Τελωνειακής Αρχής να μεταβιβάζονται χωρίς την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, σε αγρότες, κατά κύριο επάγγελμα αυτοκαλλιεργητές, που κατά τα προηγούμενα της μεταβίβασης δύο οικονομικά έτη, είχαν συνολικά ακαθάριστα έσοδα από πώληση αγροτικών προϊόντων, ίσα ή μεγαλύτερα των 10.000 ευρώ και είχαν υποβάλλει γι αυτά δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α/2001).

 

8. Παλαιά αυτοκίνητα του Κεφαλαίου 87 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ), ηλικίας 35 ετών και πάνω που προορίζονται για την οργάνωση επιδείξεων ή τη διεξαγωγή αγώνων (ΡΑΛΛΥ - ΑΝΤΙΚΑ), εξαιρούνται του κατά περίπτωση ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μέρους και προϋποθέσεις, που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.