Νόμος 2579/98 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Αντικειμενικά κριτήρια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων της διαχειριστικής περιόδου 1997, για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας λαμβάνεται υπόψη ποσοστό επτά και είκοσι πέντε τοις εκατό (7,25%) του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της τιμής ζώνης που ίσχυε την 01-01-1995 με τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας της επαγγελματικής εγκατάστασης. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για την περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του νόμου 2238/1994.

 

2. Για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων της διαχειριστικής περιόδου 1997, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής εμπορικότητας που ίσχυσε για τον προσδιορισμό του ίδιου εισοδήματος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

 

3. Για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων του νομού Δράμας για τη διαχειριστική περίοδο 1997 τα τρία τελευταία κλιμάκια της κλίμακας του συντελεστή εμπορικότητας της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του νόμου 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{

2,1 - 3

1.30

3,1 - 4

1.40

πάνω από 4

1.50

}

 

4. Για τα εισοδήματα της διαχειριστικής περιόδου 1997, οι διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου 2238/1994 δεν εφαρμόζονται για τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 13 του άρθρου αυτού, εφόσον όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο σχετικές περιοδικές δηλώσεις απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας του έτους αυτού και του αμέσως προηγούμενου έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και από αυτές προκύπτει ότι δεν πραγματοποιήθηκαν ακαθάριστα έσοδα από τις εκμεταλλεύσεις αυτές.

 

5. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 14 του άρθρου 33 του νόμου 2238/1994, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Σε επιχειρήσεις αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών επιβάλλεται ποσό καταβαλλόμενου φόρου ίσο με εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) δραχμές ετησίως, με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση από τη δραστηριότητα αυτή. Προκειμένου για επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους το ποσό αυτό ορίζεται σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) δραχμές ετησίως.}

 

6. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 15 του άρθρου 33 του νόμου 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Σε επιχειρήσεις αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές, είτε διαθέτουν ίδια προϊόντα είτε προϊόντα τρίτων, επιβάλλεται ποσό καταβαλλόμενου φόρου ίσο με εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) δραχμές ετησίως, αν πρόκειται για επαγγελματίες πωλητές και εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) δραχμές ετησίως αν πρόκειται για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση από τη δραστηριότητα αυτή. Προκειμένου για επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους το ποσό αυτό ορίζεται σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) δραχμές ετησίως, αν πρόκειται για επαγγελματίες πωλητές και σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δραχμές ετησίως, αν πρόκειται για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων.}

 

7. Στην παράγραφο 16 του άρθρου 33 του νόμου 2238/1994 προστίθεται περίπτωση η', που έχει ως εξής:

 

{η) Καθαρά κέρδη που αποκτούν οι δικαιούχοι μετά την αποφυλάκισή τους από την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης κατά το έτος της αποφυλάκισής τους και το αμέσως επόμενο, εφόσον η διάρκεια της τελευταίας φυλάκισής τους υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες και κατά τη διάρκεια της φυλάκισής τους δεν λειτούργησε ατομική επιχείρηση στο όνομά τους ούτε συμμετείχαν σε επιχειρήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2. Εξαιρούνται τα πρόσωπα που η αιτία φυλάκισής τους αναφέρεται σε χρέη προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.}

 

8. Στην παράγραφο 23 του άρθρου 33 του νόμου 2238/1994 προστίθενται τελευταία εδάφια, που έχουν ως εξής:

 

{Για τις επιχειρήσεις του Νομού Αττικής, εκτός αυτών που παρέχουν υπηρεσίες, που είναι εγκατεστημένες επί οδών στις οποίες εκτελούνται τα έργα κατασκευής του ΜΕΤΡΟ και έργα κατασκευής ανισόπεδου κόμβου στη συμβολή της Λεωφόρου Κηφισού με την οδό Δυρραχίου, των οποίων η συναλλακτική κίνηση παρεμποδίζεται με αποτέλεσμα την ουσιαστική μείωση των ακαθάριστων εσόδων τους, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου μπορεί να αμφισβητηθεί από τον υπόχρεο με αίτησή του, η οποία υποβάλλεται, μέσω του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μέχρι και το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα που έγινε η βεβαίωση του φόρου της δήλωσης, ενώπιον επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η αίτηση αυτή δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη του φόρου που οφείλεται. Η επιτροπή εφόσον κρίνει το αίτημα βάσιμο με απόφασή της διαγράφει ή μειώνει κατά περίπτωση το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση της διατάξεις αυτού του άρθρου. Αντίγραφο της απόφασης αποστέλλεται στο φορολογούμενο με απόδειξη, μέσα σε 15 ημέρες από την υπογραφή της και στην περίπτωση που θα απορριφθεί το αίτημά του. Επίσης αντίγραφο της απόφασης και της αίτησης του φορολογούμενου αποστέλλεται στη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την υπογραφή της. Τυχόν προσφυγή κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου ασκείται μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 77 του νόμου [Ν] 4125/1960 (ΦΕΚ 202/Α/1960), από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης από το φορολογούμενο. Η υποβολή της παραπάνω αίτησης δεν κωλύει την άσκηση προσφυγής, στην περίπτωση όμως άσκησής της πριν από τη λήψη απόφασης παύει κάθε ενέργεια για τη λήψη απόφασης από την επιτροπή. Η επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών, ως πρόεδρο και μέλη τον αρμόδιο επιθεωρητή της οικείας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους και έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Εισηγητής της επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου ορίζεται ο προϊστάμενος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη μείωση του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, λοιπές λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων των προηγούμενων τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου αυτής.}

 

9. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 51 του νόμου 2238/1994 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Προκειμένου για παλιννοστούντες ομογενείς το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος μειώνεται κατά το πρώτο έτος άσκησης του επαγγέλματός τους στην Ελλάδα κατά ποσοστό 30%, κατά το δεύτερο έτος κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και κατά το τρίτο έτος κατά ποσοστό 10%.}

 

10. Τα πέμπτο και έκτο εδάφια της παραγράφου 15 του άρθρου 33 του νόμου 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Ο φόρος αυτής της παραγράφου, καθώς και της προηγούμενης, όταν η άδεια εκδίδεται ή ανανεώνεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, καταβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του υπόχρεου δημόσια οικονομική υπηρεσία σε δυο (2) ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Ιανουαρίου και η επόμενη μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Ιουλίου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.