Νόμος 2682/99 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Χρηματοδοτική μίσθωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1665/1986 (ΦΕΚ 194/Α/1986) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να είναι κινητό ή ακίνητο που αγόρασε προηγουμένως η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης από τον μισθωτή. Εξαιρείται η αγορά ακινήτου από ελεύθερο επαγγελματία.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1665/1986 (ΦΕΚ 194/Α/1986 ) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην έννοια των κινητών πραγμάτων της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται τα αεροσκάφη και εξαιρούνται τα πλοία και τα πλωτά ναυπηγήματα, ενώ στην έννοια των ακινήτων πραγμάτων συμπεριλαμβάνονται οι αγροτικές εκτάσεις, οι οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες με κτίσματα μετά του ποσοστού του γηπέδου που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα σε σχέση με τη δομήσιμη επιφάνεια του γηπέδου και γενικά τα κτίσματα η το συγκρότημα κτισμάτων μετά των λοιπών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του γηπέδου που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα, σε συνάρτηση με το εμβαδόν του και τη συνολική δομήσιμη επιφάνεια που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο γήπεδο και επιπλέον ο ακάλυπτος χώρος που προβλέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.}

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1665/1986, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Προκειμένου για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, που συνάπτονται από 01-01-1998, η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης ενεργεί αποσβέσεις για τα κινητά πράγματα, αλλά και για τα ακίνητα πλην οικοπέδων σε ίσα μέρη ανάλογα με τα έτη διάρκειας της σύμβασης.}

 

4. Η παράγραφος 12 του άρθρου 31 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης του νόμου [Ν] 1665/1986 ενεργεί αποσβέσεις στα μίσθια σε ίσα μέρη ανάλογα με τα έτη διάρκειας της σύμβασης.}

 

5. Στο άρθρο 6 του νόμου [Ν] 1665/1986 προστίθεται παράγραφος 12, που έχει ως εξής:

 

{12. Η αξία των ακινήτων που έχουν στην ιδιοκτησία τους οι εταιρίες του άρθρου 2 και αποτελούν αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994).}

 

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/1996), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, δεν θεωρούνται τα συμφωνητικά του προηγούμενου εδαφίου που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους Οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους δήμους και τις κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του νόμου [Ν] 1665/1986.}

 

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Ακίνητα που αποτελούν αντικείμενο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης εξαιρούνται της αναπροσαρμογής της αξίας τους, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σύμβαση.}

 

8. Στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του νόμου 2238/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Ειδικά για τα ακίνητα που αποτέλεσαν αντικείμενο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του νόμου [Ν] 1665/1986 και μεταβιβάζονται είτε λόγω λήξης της σύμβασης αυτής ή εξαγοράζονται πριν από τη λήξη της μίσθωσης από το μισθωτή, ως αξία πώλησης αυτών λαμβάνεται αυτή που καθορίζεται από τους όρους της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχε υπογραφεί.

 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το ακίνητο μεταβιβάζεται σε τρίτο πρόσωπο πλην του μισθωτή ή των κληρονόμων του, εφόσον υπεισέλθουν στη θέση του θανόντος μισθωτή, λόγω κληρονομικής διαδοχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 

9. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997) προστίθεται εδάφιο, που έχε ως εξής:

 

{Ειδικά για τα ακίνητα για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, υπόχρεος σε φόρο είναι ο μισθωτής τους για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση.}

 

10. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1665/1986 (ΦΕΚ 194/Α/1986), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995), πριν από τη λέξη πράγματα προστίθεται η λέξη κινητά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.