Νόμος 2954/01 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Επενδύσεις Ασφαλιστικών οργανισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 40 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α) Στις παραγράφους 2)β και 5, η φράση πέντε (5) ημερών όπου αυτή αναφέρεται, αντικαθίσταται με τη φράση πέντε (5) εργασίμων ημερών.

 

β) Στην παράγραφο 3Α η περίπτωση β' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι επενδύσεις σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου σε τρέχουσες τιμές.}

 

γ) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Α. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων που αφορούν επενδύσεις σε κινητές αξίες αρχίζει ένα (1) μήνα μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται από το εδάφιο δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του νόμου αυτού.

 

Β. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων που αφορούν επενδύσεις σε ακίνητα, αρχίζει ένα (1) μήνα μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται από το εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του νόμου αυτού.}

 

2. Στο άρθρο 41 του νόμου 2676/1999 μετά το εδάφιο 4 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικότερα τα ακίνητα θα αναλύονται και με βάση τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες, ενώ οι μετοχές και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων θα αναλύονται και με βάση τις τρέχουσες τιμές.}

 

3. Στο άρθρο 42 του νόμου 2676/1999 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α) Στην παράγραφο 2)α μετά το εδάφιο 7 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Στην Επιτροπή εφόσον απουσιάζουν τα τακτικά μέλη, μετέχουν οι ορισθέντες ως αναπληρωματικά μέλη.}

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 3.δ προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Η Επιτροπή δύναται, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες των αγορών κεφαλαίων, να εισηγείται τροποποιήσεις των ισχυόντων κανόνων επενδυτικής συμπεριφοράς για την αξιοποίηση της κινητής περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.