Νόμος 4432/16

Ν4432/2016: Κύρωση της Τεχνικής Συμφωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, ..., σχετικά με τη στελέχωση, χρηματοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώμα), Σώμα Ταχείας Ανάπτυξης ΝΑΤΟ EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4432/2016: Κύρωση της Τεχνικής Συμφωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δημοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ μέρους της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τον Υπουργό Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά με τη στελέχωση, χρηματοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώμα), Σώμα Ταχείας Ανάπτυξης ΝΑΤΟ EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 212/Α/2016), 14-11-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η Τεχνική Συμφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δημοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ μέρους της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τον Υπουργό Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά με τη στελέχωση, χρηματοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώμα), Σώμα Ταχείας Ανάπτυξης ΝΑΤΟ EUROCORPS (NRDC EC), που υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 08-10-2013 και 03-07-2014, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής.

 

Άρθρο δεύτερο

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το διοικητικό συμβούλιο προσλαμβάνει γενικό διευθυντή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 ετών και καθορίζει τις αρμοδιότητές του κατά τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ.

 

Η πρόσληψη του γενικού διευθυντή γίνεται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται από το διοικητικό συμβούλιο στη Διαύγεια και σε 2 εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. Ο γενικός διευθυντής πρέπει να διαθέτει πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, με κατεύθυνση νομικών, οικονομικών σπουδών ή σπουδών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ή πολιτιστικής διαχείρισης και διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο στα ίδια γνωστικά πεδία. Επίσης, είναι απαραίτητο να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε θέση ευθύνης, καθώς επίσης και άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής. Ιδιαιτέρως, θα εκτιμηθεί η εμπειρία στη δημόσια διοίκηση και την πολιτιστική διαχείριση. Τα εν λόγω προσόντα μπορεί να εξειδικεύονται στην πρόσκληση.

 

Η σύμβαση του γενικού διευθυντή μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο κάθε φορά. Σε περίπτωση ανανέωσης η σύμβαση δεν καθίσταται ορισμένου χρόνου. Οι αποδοχές του γενικού διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Για τη θέση του γενικού διευθυντή μπορεί να επιλέγεται και υπάλληλος του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα προαναφερόμενα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται αυτοδίκαια αποσπασμένος στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της θητείας του ή ανανέωση της θητείας του ή πρόσληψη νέου γενικού διευθυντή.

 

Ο χρόνος που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται, ως προς όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Μετά τη λήξη της θητείας του, ο προσληφθείς επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από την πρόσληψή του, η οποία παραμένει κενή.}

 

Άρθρο τρίτο

 

Στο άρθρο 3 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998) προστίθεται παράγραφος 4 με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

{4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ είναι δυνατή, μέχρι την κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του οργανισμού και πάντως, όχι πέραν τις 31-12-2017, η σύναψη εργασιακών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς επίσης και συμβάσεων έργου, με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του φορέα, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας.}

 

Άρθρο τέταρτο: Τροποποίηση διατάξεων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 171 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2287/1995 (ΦΕΚ 20/Α/1995), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στην εισαγγελία του στρατοδικείου τοποθετούνται ένας στρατιωτικός δικαστής Α' ή Β' ως εισαγγελέας και ένας η περισσότεροι στρατιωτικοί δικαστές Α', Β', Γ', Δ' ή πάρεδροι, ως αντεισαγγελείς.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 178 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2287/1995, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Στις περιπτώσεις 1 έως και 4 του πίνακα, οι στρατιωτικοί δικαστές που μετέχουν στη σύνθεση του στρατοδικείου έχουν βαθμό στρατιωτικού δικαστή Α' ή Β' ή Γ' ή Δ' ή παρέδρου, στις δε περιπτώσεις 5 έως και 9 πρέπει να έχουν βαθμό στρατιωτικού δικαστή Α' ή Β' ή Γ'. Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος ο ένας μόνος από αυτούς μπορεί να αναπληρωθεί από στρατιωτικό δικαστή Δ'.}

 

3. Στο άρθρο 213 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2287/1995, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Οι επιδόσεις σε στρατιωτικό, πέραν του τρόπου που περιγράφεται στο άρθρο 157 ΚΠΔ, γίνονται και διαμέσου του αμέσως προϊσταμένου του.}

 

Άρθρο πέμπτο

 

1. Στο άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 73/2006 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Στη ΔΙΣΤΥ εντάσσεται η Μονάδα Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (MY ΥΠΕΘΑ), αποστολή της οποίας είναι η παροχή υποστήριξης διοικητικής μέριμνας (κινήσεις και μεταφορές, διάθεση προσωπικού και μέσων, οικονομική και διαχειριστική υποστήριξη) των Γενικών Διευθύνσεων, των επιμέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες αυτές συγκροτούνται, του Γραφείου Υπουργού και των υπηρεσιακών του μονάδων, της Διεύθυνσης Ενημέρωσης, του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα, καθώς και των Στρατιωτικών Γραφείων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η MY ΥΠΕΘΑ διαρθρώνεται ως εξής:

 

α) Τμήμα Προσωπικού, το οποίο χειρίζεται τα θέματα του προσωπικού που υπηρετεί στη MY ΥΠΕΘΑ, καθώς και του προσωπικού που διατίθεται σε αυτήν από τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

Στο Τμήμα Προσωπικού λειτουργούν:

 

α)α) Το Γραφείο Γραμματείας, το οποίο διεκπεραιώνει τα θέματα αλληλογραφίας της MY ΥΠΕΘΑ.

 

β)β) Το Γραφείο Στρατολογίας, το οποίο χειρίζεται τα στρατολογικά θέματα των οπλιτών θητείας των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στη MY ΥΠΕΘΑ.

 

γ)γ) Το Γραφείο Μισθοτροφοδοσίας, το οποίο είναι αρμόδιο για τα θέματα που αφορούν τη σίτιση και τη μισθοδοσία των οπλιτών θητείας που υπηρετούν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

 

β) Τμήμα Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν στην εσωτερική ασφάλεια της ΓΔΑΕΕ στο Στρατόπεδο Φακίνου.

 

γ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, το οποίο συντονίζει τα θέματα διοικητικής μέριμνας και αποτελείται από τα εξής Γραφεία:

 

α)α) Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή συνοπτικών διαγωνισμών που αφορούν στους φορείς του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και τη συνδρομή της MY ΥΠΕΘΑ στις διαδικασίες διεξαγωγής ανοικτών διαγωνισμών που πραγματοποιούνται από τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

β)β) Γραφείο Κίνησης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διάθεση μέσων για την κάλυψη αναγκών μεταφορών - κινήσεων των ως άνω φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των επισκεπτών και των προσκεκλημένων των φορέων αυτών. Τα θέματα συντήρησης και τροφοδοσίας των οχημάτων που εξυπηρετούν τους εν λόγω φορείς, ρυθμίζονται με διαταγές των οικείων Γενικών Επιτελείων.

 

γ)γ) Γραφείο Συντήρησης, το οποίο επιβλέπει και εκτελεί τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και υλικών των ως άνω φορέων.

 

δ)δ) Γραφείο Γενικής Διαχειρίσεως Υλικού, το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή, χορήγηση, χρέωση και πίστωση υλικών των ως άνω φορέων.

 

δ) Τμήμα Χρηματικής Διαχείρισης, το οποίο είναι αρμόδιο για την πληρωμή όλων των τακτικών και έκτακτων δαπανών των φορέων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους. Το εν λόγω Τμήμα αποτελείται από τις ακόλουθες Μερικές Διαχειρίσεις:

 

α)α) Μερική Διαχείριση Δαπανών (Οριστικών Εξόδων Τακτικών Χρηματικών Ενταλμάτων).

 

β)β) Μερική Διαχείριση Παγίων Αποζημιώσεων.

 

γ)γ) Μερική Διαχείριση Οδοιπορικών Εξόδων.

 

δ)δ) Μερική Διαχείριση Υποστήριξης ΓΔΑΕΕ.

 

ε)ε) Μερική Διαχείριση Μισθοδοσίας (Μετακλητών Υπαλλήλων).}

 

2. Στην περίπτωση 3 της παραγράφου Α' του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 73/2006 προστίθεται υποπερίπτωση η' ως εξής:

 

{η) Ειδικά, για τη στελέχωση της MY ΥΠΕΘΑ, ορίζονται οι παρακάτω θέσεις, οι οποίες μεταφέρονται αντίστοιχα από τα οικεία ΓΕ:

 

α)α) Ενός (1) Αξιωματικού βαθμού Αντισυνταγματάρχη ή αντιστοίχου των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ως Διοικητή.

 

β)β) Ενός (1) Αξιωματικού βαθμού Ταγματάρχη ή αντιστοίχου των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ως Υποδιοικητή - Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών - Προϊσταμένου Εφοδιασμού Διαχείρισης - Επόπτη Στρατολογίας.

 

γ)γ) Στο Τμήμα Προσωπικού:

 

α)α)α) Τριών (3) κατωτέρων Αξιωματικών.

β)β)β) Τριών (3) Ανθυπασπιστών ή Υπαξιωματικών.

 

δ)δ) Στο Τμήμα Ασφάλειας ΓΔΑΕΕ:

 

α)α)α) Ενός (1) κατώτερου Αξιωματικού.

β)β)β) Δύο (2) Ανθυπασπιστών ή Υπαξιωματικών.

 

ε)ε) Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας:

 

α)α)α) Δύο (2) κατώτερων Αξιωματικών.

β)β)β) Έξι (6) Ανθυπασπιστών ή Υπαξιωματικών.

γ)γ)γ) Είκοσι επτά (27) Υπαξιωματικών ειδικότητας Οδηγού Αυτοκινήτου.

δ)δ)δ) Πέντε (5) Ανθυπασπιστών ή Υπαξιωματικών ή Μονίμων Υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας υδραυλικού - ηλεκτρολόγου - ψυκτικού ελαιοχρωματιστή.

ε)ε)ε) Τριών (3) Ανθυπασπιστών ή Υπαξιωματικών, ειδικότητας Διαχειριστή Υλικού.

 

στ)στ) Στο Τμήμα Χρηματικής Διαχείρισης:

 

α)α)α) Δύο (2) κατώτερων Αξιωματικών του Οικονομικού Σώματος.

β)β)β) Πέντε (5) Ανθυπασπιστών ή Υπαξιωματικών του Οικονομικού Σώματος.

γ)γ)γ) Τεσσάρων (4) Ανθυπασπιστών ή Υπαξιωματικών.

δ)δ)δ) Ενός (1) Μονίμου Υπαλλήλου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης/Οικονομολόγου.

 

ζ)ζ) Εκατόν τριάντα (130) Οπλιτών, σύμφωνα με τις διαταγές των Γενικών Επιτελείων.}

 

Άρθρο έκτο

 

1. Στην περίπτωση 3 της περίπτωσης α' της παραγράφου Θ' του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009) μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, στη θέση του Συντονιστή Διευθυντή και του αναπληρωτή του, ορίζονται ιατροί με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή της ίδιας με την κρινόμενη θέση ειδικότητας, οι οποίοι υπηρετούν σε νοσοκομεία της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

2. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 28 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι ως άνω δαπάνες απορρέουν από προμήθειες των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης οι οποίες διενεργήθηκαν από την κατάθεση στη Βουλή του νόμου 3867/2010 μέχρι 31-05-2019.}

 

β. Το άρθρο 37 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 37

 

Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, προστασίας της δημόσιας υγείας και ανυπέρβλητης αναγκαιότητας, θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίες παρασχέθηκαν στα νοσοκομεία από τις ήδη εγκατεστημένες αναδόχους εταιρείες είτε στις συμβατικές τιμές είτε στις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, εφόσον αυτές είναι χαμηλότερες μετά τη λήξη της μεταξύ τους σύμβασης, κατά το χρονικό διάστημα από την 01-09-2012 μέχρι και την 31-10-2016.

 

γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 73 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, που πραγματοποιήθηκαν από 01-01-2015 έως και 31-10-2016, για την κάλυψη των αναγκών του Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης της κείμενης περί προμηθειών νομοθεσίας, όσο και των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/2010 και του νόμου 3871/2010, με την προϋπόθεση της ύπαρξης των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό τους.}

 

δ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες για την εξόφληση υποχρεώσεων των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών που απορρέουν από προμήθειες υλικών-αγαθών και παροχή υπηρεσιών που διενεργήθηκαν μέχρι 31-10-2016, χωρίς την υπογραφή σύμβασης, δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών που τηρεί η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (άρθρο 24, νόμος 3846/2010), δεν υφίστανται προηγούμενες συμβάσεις και με την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων των προϋπολογισμών τους, των αντίστοιχων ετών αναφοράς.}

 

Η ισχύς της παρούσας παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31-10-2019.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018), την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α/2018), την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019), με την παράγραφο 3 του άρθρου 78 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019), με το άρθρο 11 του νόμου 4638/2019 (ΦΕΚ 181/Α/2019).

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Δαπάνες του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 31-12-2014, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί λόγω ελλιπών δικαιολογητικών, δύνανται να ενταλματοποιηθούν και να πληρωθούν κατ' εξαίρεση με μόνο παραστατικό το σχετικό τιμολόγιο, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου εκάστου έτους, μέχρι τις 31-06-2017.}

 

4. Οι δαπάνες που απορρέουν από την υπ' αριθμόν 17/30-06-2016 (ΦΕΚ 1990/Β/2016) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και αφορούν σε υπερωριακή εργασία, νυχτερινή εργασία, εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και εργασία για συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής του προσωπικού του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων για το έτος 2016, είναι νόμιμες και κανονικές ως προς την αναδρομική πληρωμή των δικαιούχων από 01-01-2016 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

5. Στο γραφείο του Προέδρου του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων συστήνονται 3 ενιαίες θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών και Ειδικών Συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του Προέδρου. Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. Προσλαμβάνονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, με απόφαση του Προέδρου του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Υγείας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015). Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τον Πρόεδρο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και περιλαμβάνονται στη σύμβασή τους.

 

Με την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση του Προέδρου οι Ειδικοί Σύμβουλοι ή Επιστημονικοί ή Ειδικοί Συνεργάτες αποχωρούν αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση αυτού και χωρίς άλλη προηγούμενη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις της παρούσας παραγράφου δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση, ούτε προνόμιο ούτε προτίμηση για τον παρέχοντα απέναντι στον Πρόεδρο ή το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

 

Άρθρο έβδομο

 

1. Οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, μετά τη λήξη της παράτασης (31-10-2016), που χορηγήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016), παρατείνονται για 4 ακόμη μήνες, ήτοι από 01-11-2016 έως 28-02-2017. Το ως άνω έργο θα χρηματοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του νόμου 4449/2017 (ΦΕΚ 7/Α/2017).

 

2. Η χρηματοδότηση αφορά σε υπηρεσίες, που παρέχονται από 01-11-2016 έως 28-02-2017 και υλοποιούνται μέσω προγραμματικών συμβάσεων χωρίς υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Για τις δαπάνες θα γίνει αναλογική εφαρμογή των όρων, που προέβλεπαν οι σχετικές προσκλήσεις και αποφάσεις ένταξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013. Οι προγραμματικές συμβάσεις, που θα υπογραφούν, ισχύουν από 01-11-2016 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υπογραφής τους και η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης καταλαμβάνει τις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από 01-11-2016. Φορέας υλοποίησης και παρακολούθησης των ως άνω συμβάσεων ορίζεται η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας - Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 55 του νόμου 4449/2017 (ΦΕΚ 7/Α/2017).

 

3. Εφόσον σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού, όπου λειτουργεί, κατά τα ως άνω, παρατεινόμενη δομή του ΕΣΠΑ 2007-2013, εντάσσεται, στελεχώνεται και ξεκινά τη λειτουργία της δομή, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ιδίου σκοπού και φύσης με την παρατεινόμενη, η λειτουργία της τελευταίας διακόπτεται αυτομάτως από την ημερομηνία έναρξης υποδοχής δικαιούχων από τη νέα συγχρηματοδοτούμενη δομή.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παρούσας διάταξης.

 

5. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 01-11-2016.

 

Άρθρο όγδοο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Τεχνικής Συμφωνίας που κυρώνεται, προσωρινά από την πλήρωση των προϋποθέσεων του Τμήματος 12.1 και οριστικά σύμφωνα με τις συνταγματικές διαδικασίες.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-11-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.