Νόμος 3144/03 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 293/1992 (ΦΕΚ 149/Α/1992) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Η Διεύθυνση Οικονομικού συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Ελέγχου των δαπανών

β) Τμήμα Μισθοδοσίας

γ) Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων

δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Προμηθειών.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριών (3)μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της προαναφερόμενης Διεύθυνσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Μέχρι την ισχύ της ανωτέρω απόφασης, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 293/1992, όπως ισχύει, ασκούνται σύμφωνα με τις ανωτέρω κείμενες διατάξεις.}

 

2. Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και στους υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταβάλλεται συμπληρωματικά, στο προβλεπόμενο στο άρθρο 49 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001) μηνιαίο επίδομα, ισόποσο μηνιαίο ειδικό επίδομα ύψους ογδόντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (88,04), αναδρομικά για το χρονικό διάστημα από 01-01-2002 μέχρι 30-05-2002, η δαπάνη του οποίου βαρύνει το λογαριασμό του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας.

 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α/1998) έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους του Οργανισμού Εργατικής Εστίας όταν συμμετέχουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ως Επόπτες ή Συνοδοί δικαιούχων σε εκδρομικά προγράμματα του Οργανισμού στα οποία περιλαμβάνονται Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες ή νυχτερινές ώρες.

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του νόμου 2224/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η επιλογή Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται σε κοινή σύσκεψη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Κατά τη σύσκεψη αυτή, η οποία συγκαλείται με πρωτοβουλία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταβάλλεται προσπάθεια για την εξεύρεση προσώπου κοινής αποδοχής του Υπουργού και των εκπροσώπων για το αξίωμα του Προέδρου.

 

Αν η προσπάθεια αυτή αποτύχει, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προτείνει προς τους εκπροσώπους των τριών μερών (Δημοσίου, Εργαζομένων και Εργοδοτών) τρεις υποψηφίους της επιλογής του από τους οποίους θα γίνει η εκλογή του Προέδρου.

 

Η εκλογή του Προέδρου γίνεται με ομοφωνία και των εννέα εκπροσώπων των τριών μερών, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών, η οποία αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Αν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω ομοφωνία, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορίζει Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έναν εκ των τριών υποψηφίων που είχε προτείνει. Οι δύο Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται ο ένας από την εργοδοτική πλευρά και ο άλλος από την εργατική πλευρά και εκλέγονται για όλη τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σειρά των Αντιπροέδρων εναλλάσσεται στο ήμισυ της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η εκλογή του Αντιπροέδρου της εργοδοτικής πλευράς γίνεται μεταξύ των τριών προτεινόμενων εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο από τρεις τριτοβάθμιες εργοδοτικές οργανώσεις (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου). Η εκλογή του Αντιπροέδρου της εργατικής πλευράς γίνεται μεταξύ των τριών προτεινόμενων εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο από την ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος).

 

Η εκλογή του Αντιπροέδρου γίνεται την ίδια ημέρα και με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται ανωτέρω για την εκλογή του Προέδρου. Εάν δεν επιτευχθεί ομοφωνία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μέσα σε τρεις(3) ημέρες από την προηγούμενη και οι Αντιπρόεδροι εκλέγονται από τους εκπροσώπους των τριών μερών με απόλυτη πλειοψηφία.

 

Εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορίζει τον έναν Αντιπρόεδρο εκ των τριών προτεινόμενων εκπροσώπων των εργοδοτών στο Διοικητικό Συμβούλιο, και τον άλλο Αντιπρόεδρο εκ των τριών προτεινόμενων εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία συγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζονται κατά σειρά οι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει στο Διοικητικό Συμβούλιο ο πρώτος κατά σειρά ορισμού εκ των Αντιπροέδρων και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο δεύτερος.

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης ο ήδη εκλεγμένος Αντιπρόεδρος ορίζεται ως πρώτος Αντιπρόεδρος και παρατείνεται η θητεία του μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ο δεύτερος Αντιπρόεδρος εκλέγεται ή ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Εργατικής Εστίας μπορεί με απόφασή του να αναθέτει στους Αντιπροέδρους του Οργανισμού Εργατικής Εστίας να ασκούν παράλληλα με αυτόν ορισμένες από τις αρμοδιότητές του.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των Αντιπροέδρων, οι οποίοι κατά τα ανωτέρω ασκούν αρμοδιότητες του Προέδρου.

 

Το ύψος της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/2 των τακτικών αποδοχών του Προέδρου.}

 

5. Στο άρθρο 20 του νόμου 2224/1994 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Στο γραφείο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας συνιστώνται δύο θέσεις μετακλητών ειδικών συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη στη θέση αυτή γίνεται από τον Πρόεδρο του Οργανισμού. Ο ειδικός συνεργάτης αποχωρεί αυτοδίκαια και ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του προσώπου που τον προσέλαβε χωρίς να γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αξίωση από την αποχώρηση.

 

Οι θέσεις αυτές μπορεί να πληρωθούν και με απόσπαση από το Δημόσιο ή από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 

Η αμοιβή των παραπάνω προσώπων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 

6. Συνιστώνται: α) στο Γραφείο του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των οποίων η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και β) στο Γραφείο Διοικητή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων μια (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιπλέον εκείνων που έχουν συσταθεί με τη διάταξη της παραγράφου 1)α του άρθρου 19 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) και μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη Δημοσιογράφου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των οποίων η πρόσληψη γίνεται από τον Διοικητή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

Οι ειδικοί συνεργάτες και ο ειδικός συνεργάτης δημοσιογράφος αποχωρούν αυτοδίκαια και ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του προσώπου που τους προσέλαβε, χωρίς να γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αξίωση.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η αμοιβή των ειδικών συνεργατών των περιπτώσεων α και β του παρόντος.

 

7. Οι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 748/1966 (ΦΕΚ 179/Α/1966) δεν εφαρμόζονται για τους απασχολούμενους στα πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων και στις εργασίες πλυσίματος, γρασαρίσματος και λιπάνσεως των πρατηρίων διανομής υγρών καυσίμων.

 

8. Η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου δρομολογίων, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από [ΒΔ] 28-01-1938 βασιλικού διατάγματος Περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων (ΦΕΚ 35/Α/1938), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 882/1980 (ΦΕΚ 218/Α/1980) και από το άρθρο 4 του ίδιου ως άνω βασιλικού διατάγματος, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 882/1980 και με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 93/1986 (ΦΕΚ 33/Α/1986), δεν εφαρμόζεται όταν τα φορτηγά αυτοκίνητα οδηγούνται:

 

α) από τους ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες τους, καθώς και από μέλη της οικογένειάς τους,

 

β) από τους εργαζόμενους με σχέση ή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που δεν έχουν προσληφθεί ούτε απασχολούνται στον εργοδότη με την ειδικότητα του οδηγού, αλλά με ειδικότητα άλλη, η άσκηση του έργου της οποίας υποβοηθείται από την οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου.

 

9. Η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου δρομολογίων,που προβλέπεται από το άρθρο 7 του από 08-09-1950 βασιλικού διατάγματος Περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων (ΦΕΚ 202/Α/1950), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 981/1980 (ΦΕΚ 244/Α/1980) και από το άρθρο 5 του ίδιου ως άνω βασιλικού διατάγματος, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 98/1980, δεν εφαρμόζεται όταν τα ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα οδηγούνται:

 

α) από τους ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες τους, καθώς και από τα μέλη της οικογένειάς τους.

 

β) από τους εργαζόμενους με σχέση ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που δεν έχουν προσληφθεί ούτε απασχολούνται στον εργοδότη με την ειδικότητα του οδηγού, αλλά με ειδικότητα άλλη, η άσκηση του έργου της οποίας υποβοηθείται από την οδήγηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου.

 

10. Η παράγραφος 9 του άρθρου 15 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Ο καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας των φαρμακείων και επιχειρήσεων (παράγραφος 1 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1483/1994, παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9 του νόμου 1963/1991, παράγραφος 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 327/1992, νομοθετικό διάταγμα [Ν] 685/1948, βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 748/1966, παράγραφος 2 του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 515/1970).}

 

11. Το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 2639/1998 και το εδάφιο 4 της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου 2874/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η πράξη επιβολής προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται με απόδειξη στον παραβάτη και το πρόστιμο αποτελεί έσοδο του Δημοσίου, Μέρος του προστίμου αυτού αποδίδεται από το Δημόσιο στον ειδικό λογαριασμό του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), που τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 25 του νόμου 2956/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 2639/1998 ως ισχύουν κάθε φορά.}

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής των διατάξεων αυτών, το ύψος του αποδιδόμενου προστίμου, η διαδικασία απόδοσης αυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

12. Η διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου 20 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{14. Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιτρέπεται να αναθέτουν, με σύμβαση έργου, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, την εκτέλεση του έργου της φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων, της καθαριότητας αυτών και της μεταφοράς χρημάτων σε ειδικές εταιρείες φύλαξης και προστασίας κτιρίων, σε συνεργεία καθαρισμού και ειδικές εταιρείες χρηματαποστολών. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από εταιρικές επιχειρήσεις, επιτρέπεται η ανάθεση με σύμβαση έργου σε ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον λειτουργούν νομίμως σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α/1997).

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορούν να διατίθενται ποσά σε βάρος του Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης για δαπάνες καθαρισμού των χώρων του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Γενικής γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή επιτρέπεται να αναθέτει με σύμβαση μίσθωσης έργου, για συγκεκριμένο έργο, σε εταιρικές και ατομικές επιχειρήσεις ή, για ορισμένη χρονική διάρκεια και όχι πέραν του οκταμήνου, σε φυσικά πρόσωπα την παροχή υπηρεσιών, όπως μεταφορά υλικού, χειρισμό μηχανημάτων και συναφείς εργασίες και άλλες υπηρεσίες που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, προς εξυπηρέτηση αναγκών που απορρέουν από τις δραστηριότητες της.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 23 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010).

 

13. Το οριζόμενο από το άρθρο 33 του νόμου [Ν] 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990) ανώτατο όριο αποζημίωσης αυξάνεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο ποσό των 15.000 €.

 

14. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η συγκρότηση συμβουλίων και επιτροπών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 369/1989, άρθρο 4 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 539/1945).}

 

15. Οι Επιτροπές αποκτήσεως από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας κατάλληλων χώρων για την ανέγερση κατοικιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού περί αποκτήσεως κατάλληλων χώρων δια την ανέγερση κατοικιών του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΦΕΚ 229/B/1954), ο οποίος εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2963/1954 (ΦΕΚ 195/Α/1954) συγκροτούνται ως εξής:

 

Α. Όταν πρόκειται να διενεργηθεί διαγωνισμός για την απόκτηση οικοπέδων εντός Νομού Αττικής, η Επιτροπή αποτελείται από:

 

α) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης Αποκέντρωσης Περιφέρειας Αττικής ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του, όταν το ακίνητο ανήκει στην κατά τόπο αρμοδιότητα της Νομαρχίας Αθηνών ή τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης της Αντίστοιχης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όταν το ακίνητο ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα των Νομαρχιών Πειραιά, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του.

 

β) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας με το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας με το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

δ) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας με το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

ε) Έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας με το νόμιμο αναπληρωτή του,

 

στ) Έναν Διευθυντή Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας με τον αναπληρωτή του και

 

ζ) Έναν διπλωματούχο Μηχανικό υπάλληλο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, με τον αναπληρωτή του ως μέλη.

 

Γραμματέας ορίζεται υπάλληλος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, με τον αναπληρωτή του.

 

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, με την οποία ορίζεται και ο Πρόεδρος, τα μέλη της Επιτροπής και ο γραμματέας, ύστερα από υπόδειξη των αρμόδιων φορέων.

 

Β. Όταν πρόκειται να διενεργηθεί διαγωνισμός για την απόκτηση οικοπέδων εκτός Νομού Αττικής, η Επιτροπή αποτελείται από:

 

α) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης του αντίστοιχου νομού ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθυντή της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης ή τον Προϊστάμενο του τοπικού Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεωρήσεως Εργασίας με τους αναπληρωτές του.

 

γ) Έναν διπλωματούχο Μηχανικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας με τον αναπληρωτή του ή έναν διπλωματούχο Μηχανικό της Διεύθυνσης Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της αντίστοιχης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με τον αναπληρωτή του.

 

δ) Έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας με το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

ε) Τον Διευθυντή της κατά τόπο αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, με τον αναπληρωτή του.

 

στ) Έναν εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου της περιοχής που θα γίνει ο διαγωνισμός, με τον αναπληρωτή του.

 

ζ) Έναν εκπρόσωπο του δήμου ή της κοινότητας που υπάγεται το ακίνητο με τον αναπληρωτή του και

 

η) Έναν διπλωματούχο Μηχανικό, υπάλληλο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, με τον αναπληρωτή του ως μέλη.

 

Γραμματέας ορίζεται υπάλληλος της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας με τον αναπληρωτή του.

 

Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, με την οποία ορίζεται και ο Πρόεδρος, τα μέλη της Επιτροπής και ο γραμματέας, ύστερα από υπόδειξη των αρμόδιων φορέων.

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.