Νόμος 2459/97 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα καινούργια αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ανεξάρτητα από το καύσιμο που χρησιμοποιείται, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως επιβατικά δημόσιας χρήσης, καταβάλλουν το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ειδικού φόρου κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου 37.}

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 01-01-1997, με εξαίρεση για όσα από τα παραπάνω αυτοκίνητα είχαν κατατεθεί παραστατικά τελωνισμού μέχρι 31-12-1996.

 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επιτρέπεται η προμήθεια και χρήση κινητών τηλεφώνων, για τις υπηρεσιακές ανάγκες των διωκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Με τις αποφάσεις, αυτές ορίζονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες, οι περιπτώσεις και τα πρόσωπα που επιτρέπεται να κάνουν χρήση της κινητής τηλεφωνίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο μονάδων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

3. Δαπάνες προμήθειας κινητών τηλεφώνων και λογαριασμοί χρήσης αυτών, που πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών, την Ειδική Υπηρεσία Τελωνειακών Ερευνών και από την Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικού Εγκλήματος και τα παραρτήματά τους, και αφορούν περίοδο πριν από την ισχύ του παρόντος θεωρούνται ότι έγιναν νόμιμα.

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992), όπως ισχύει, μετά την περίπτωση δ' προστίθεται περίπτωση ε', που έχει εξής:

 

{ε) Ετήσια τέλη δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) για τα επιβατικά και τύπου JΕΕP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τις επιβατικές ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από τριακόσια ένα (301) μέχρι επτακόσια ογδόντα πέντε (785) κυβικά εκατοστά και τεσσάρων χιλιάδων (4.000) για τα ως άνω οχήματα κυλινδρισμού κινητήρα από πενήντα ένα (51) μέχρι τριακόσια (300) κυβικά εκατοστά.}

 

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από 01-01-1998.

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 51 του νόμου 2214/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{l. Στις περιπτώσεις που πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) που προορίζεται για θέρμανση και το οποίο παραλήφθηκε με το φορολογικό καθεστώς του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993) και δεν χρησιμοποιήθηκε ως πετρέλαιο θέρμανσης κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), οι προβλεπόμενες από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 35 του νόμου 2093/1992 κυρώσεις, πρόστιμα και επιπτώσεις στο κύρος των βιβλίων και στοιχείων των επιχειρήσεων ή επαγγελματιών, δεν εφαρμόζονται, εφόσον εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταβληθεί η σχετική διαφορά μεταξύ των φορολογιών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης που ίσχυαν κατά το χρόνο της παραλαβής τους.}

 

7. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από το χρόνο ισχύος των διατάξεων του άρθρου 51 του νόμου 2214/1994.

 

8. Οι εκδιδόμενες βεβαιώσεις περί υποβολής δήλωσης μεταβολής δραστηριότητας στις περιπτώσεις ίδρυσης πρόσκαιρων υποκαταστημάτων δε προσωρινούς εκθεσιακούς χώρους, κατά την έννοια του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχεία δεν υπόκεινται από 01-01-1996, για τις πέραν της πρώτης υποβαλλόμενες δηλώσεις, στα τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Η' της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990).

 

9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης καθορίζεται σε 960 ΕCU ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.}

 

10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 2127/1993, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Εφαρμόζεται μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπουρο και την τσικουδιά. Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε 480 ΕCU ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.}

 

11. Η ισχύς των προηγούμενων παραγράφων 9 και 10 αρχίζει από την 11-12-1996.

 

12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα καινουργή αυτοκίνητα τύπου JEEP, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας των δασμολογικών κλάσεων 87.03 και 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας υπάγονται στον προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις ειδικό φόρο κατανάλωσης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Τα λοιπά αυτοκίνητα τύπου JEEP υπάγονται στον προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις ειδικό φόρο κατανάλωσης των επιβατικών αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας. Οι διατάξεις περί φορολογητέας αξίας των επιβατικών αυτοκινήτων εφαρμόζονται ανάλογα και για τα αυτοκίνητα της παραγράφου αυτής.}

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 12-12-1996.

 

13.Τα αυτοκίνητα τύπου JEEP, τα οποία είχαν κομιστεί στη χώρα μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της προηγούμενης παραγράφου, εξακολουθούν να υπάγονται στους κατά περίπτωση συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης που ίσχυαν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εφόσον τελωνιστούν μέχρι 31-03-1997.

 

14. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του νόμου 2093/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για τη θέση σε κυκλοφορία των αυτοκινήτων τύπου JEEP, ανεξάρτητα από κατηγορία (επιβατικά ή φορτηγά) επιβάλλεται το προβλεπόμενο από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 363/1976 (ΦΕΚ 152 /Α/1976), όπως ισχύει, εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.}

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 12-12-1996.

 

15.Τα αυτοκίνητα τύπου JEEP για τα οποία είχαν κατατεθεί παραστατικά τελωνισμού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της προηγούμενης παραγράφου, εξακολουθούν να υποβάλλονται στο κατά περίπτωση εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, που ίσχυε μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

 

16.Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 2443/1996 (ΦΕΚ 265/Α/1996) προστίθεται η φράση εφόσον τελωνιστούν μέχρι 31-03-1997.

 

17. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 2443/1996 προστίθεται η φράση εφόσον εφοδιασθούν με πιστοποιητικό ταξινόμησης μέχρι 31-03-1997.

 

18. Η ισοπροπυλική αλκοόλη που παράγεται εγχωρίως ή μεταφέρεται από τα λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να τίθεται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και για το χρονικό διάστημα που παραμένει στο καθεστώς αυτό τελεί σε αναστολή καταβολής του ειδικού φόρους κατανάλωσης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και διατυπώσεις για τη σύσταση και λειτουργία φορολογικών συνθηκών και προπυλικής αλκοόλης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του καθεστώτος αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1)β του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3583/2007 (ΦΕΚ 142/Α/2007).

 

19. Το άρθρο 4 της [Α] 247/01-03-1988 Απόφασης του υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του νόμου [Ν] 1839/1989 (ΦΕΚ 90/Α/1989), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 4: Προσωρινή εισαγωγή για ιδιωτική χρήση

 

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας, ο ιδιώτης που επιθυμεί να εισάγει προσωρινά τα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 1 πρέπει σωρευτικά:

 

α) Να έχει τη συνήθη κατοικία του εκτός Ελλάδας.

β) Να έρχεται προσωρινά στην Ελλάδα.

γ) Να τα χρησιμοποιεί για ιδιωτική του χρήση.

 

2. Η διάρκεια παραμονής των ειδών ορίζεται στους έξι (6) μήνες συνεχείς ή όχι ανά περίοδο δώδεκα μηνών.

 

Με τη λήξη της διάρκειας παραμονής και όσον αφορά τα επιβατικά οχήματα, εφόσον δεν επανεξάγονται, πρέπει να ακινητοποιούνται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου προσώπου για διάστημα έξι (6) τουλάχιστον μηνών και όχι ανώτερο των δώδεκα (12) μηνών.

 

Τα επιβατικά οχήματα που βρίσκονται σε τελωνειακή ακινητοποίηση οποτεδήποτε και αν αποσφραγιστούν μετά το περιοριστικά εξάμηνο,παραδίδονται για κυκλοφορία με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, σύμφωνα με τα παραπάνω στο δικαιούχο πρόσωπο, εφόσον το πρόσωπο αυτό κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την αποσφράγιση και παράδοση του οχήματος παρέμεινε στο εξωτερικό διαρκούσης της ακινητοποίησης επί εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημέρες τουλάχιστον.

 

Σε περίπτωση που το παραπάνω διάστημα των δώδεκα (12) μηνών της τελωνειακής ακινητοποίησης παρέλθει, χωρίς το δικαιούχο πρόσωπο να φροντίσει για την με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο τακτοποίηση του επιβατικού οχήματος, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αζήτητων.}

 

20. Επιβατικά οχήματα, που έχουν παραδοθεί σε προσωρινή εισαγωγή κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4 της Δ247/1988 Απόφασης του υπουργού Οικονομικών όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με την προηγούμενη παράγραφο 19, εξακολουθούν να κυκλοφορούν με το καθεστώς αυτό μέχρι τη λήξη της κατά περίπτωση προθεσμίας που τους έχει χορηγηθεί από τις τελωνειακές αρχές.

 

21. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1382/1983 (ΦΕΚ 105/Α/1983) καταργούνται.

 

22. Η τρίτη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της Δ247/182/1988 Απόφασης του υπουργού Οικονομικών αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{- Κατηγορία ε μόνο ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητο, το οποίο δεν μπορούν να αντικαταστήσουν παρά μόνο σε περίπτωση κλοπής ή ολικής καταστροφής αυτού.}

 

23. Παρατείνεται μέχρι 31-12-1997 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες χρεών που παραγράφονται εντός των ετών 1996 και 1997.

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 17-12-1996.

 

24. Στο άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995) προστίθεται παράγραφος 17, που έχει ως εξής:

 

{17. Για τις προκαταρκτικές εξετάσεις και προανακρίσεις υποθέσεων αρμοδιότητας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος , για τις οποίες επιλαμβάνεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, η κατά τόπον αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, επεκτείνεται δε όλη την Επικράτεια. Ο Εισαγγελέας, καθώς και οι οικείοι ανακριτικοί υπάλληλοι, της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών, προτιμώνται στην περίπτωση που για την ίδια υπόθεση επελήφθησαν και άλλοι αρμόδιοι εισαγγελείς ή ανακριτικοί υπάλληλοι. Ο ανωτέρω Εισαγγελέας ενημερώνει, συνεργάζεται και μπορεί να ζητεί τη συνδρομή του συναρμοδίου Εισαγγελέα. Μετά το πέρας της προανάκρισης, παραπέμπει την υπόθεση στον Εισαγγελέα του Δικαστηρίου, που είναι κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκαση αυτής. Η προανάκριση ή η ανάκριση για τις υποθέσεις του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος περατώνονται εντός δύο μηνών, η δε εκδίκαση αυτών γίνεται επίσης εντός δύο μηνών, από την υποβολή της δικογραφίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα ή από το πέρας της προανάκρισης ή της ανάκρισης. Η εκδίκαση των κατ' έφεση υποθέσεων, γίνεται εντός δύο μηνών από την άσκηση της έφεσης. Σε περίπτωση αναβολής, η εκδίκαση της υπόθεσης γίνεται εντός μηνός από τη χορήγηση αυτής. Δεν αποτελεί λόγο αναβολής της δίκης η άσκηση, σχετικής με της υπόθεση, προσφυγής, ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου.

 

Αρμόδιο κατά τόπον δικαστήριο, για την εκδίκαση των ανωτέρω υποθέσεων, είναι, το οριζόμενο στα άρθρα 122, 123 και 124 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή εκείνο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η επιχείρηση.}

 

25. Οι οργανικές θέσεις των Εισαγγελέων Πρωτοδικών αυξάνονται κατά δύο (2) και των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών κατά τρεις (3).

 

26. Καταργείται από της ισχύος της, η περίπτωση (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995).

 

27. Η παράγραφος 2 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων, βεβαιώνεται και εισπράττεται το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα από το μήνα εξόδου των παραπάνω προϊόντων από το καθεστώς αναστολής, με βάση δήλωση και αναλυτική κατάσταση, που υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή και σημείωμα από την αρμόδια αρχή.}

 

28. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 01-01-1997 και εφαρμόζεται για τα προϊόντα που τίθενται σε ανάλωση από την ημερομηνία αυτή.

 

29. Η προθεσμία εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 2399/1996 (ΦΕΚ 90/Α/1996) για ορισμένα πετρελαιοειδή προϊόντα, η οποία έχει παραταθεί μέχρι 31-12-1996 με τις διατάξεις των άρθρων: 15 του νόμου [Ν] 2438/1996 (ΦΕΚ 180/Α/1996), 2 του νόμου [Ν] 2437/1996 (ΦΕΚ 210/Α/1996) και του πρώτου άρθρου του νόμου [Ν] 2440/1996 (ΦΕΚ 254/Α/1996), παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της (31-12-1996) μέχρι και την 28-02-1997.

 

30. Η προθεσμία εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIΕSEL) θέρμανσης που προβλέπεται από τη διάταξη του δεύτερου άρθρου του νόμου [Ν] 2440/1996 (ΦΕΚ 254/Α/1996) παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της (31-12-1996) μέχρι και την τελευταία Κυριακή του μηνός Απριλίου 1997 (27-04-1997).

 

31. Η ισχύς των προηγούμενων παραγράφων 29 και 30 αρχίζει από 01-01-1997.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.