Νόμος 2093/92 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Φορολογική μεταχείριση αυτοκινήτων τύπου JEEP


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα καινουργή αυτοκίνητα τύπου JEEP, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας των δασμολογικών κλάδων 87.03 και 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας υπάγονται στον προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις ειδικό φόρο κατανάλωσης των καινουργών επιβατικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Τα λοιπά αυτοκίνητα τύπου JEEP υπάγονται στον προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις ειδικό φόρο κατανάλωσης των επιβατικών αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας. Οι διατάξεις περί φορολογητέας αξίας των επιβατικών αυτοκινήτων εφαρμόζονται ανάλογα και για τα αυτοκίνητα της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 20 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999).

 

2. Τα ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα τύπου JEEP και παρόμοια, που μέχρι και 07-08-1992:

 

α) είχαν κομιστεί στη χώρα,

β) είχαν φορτωθεί σε μεταφορικά μέσο με τελικό προορισμό τους την Ελλάδα,

γ) είχε ανοιχθεί ενέγγυα ανέκκλητη πίστωση σε ποσοστό είκοσι στα εκατό (20%) και πάνω του τιμήματος,

δ) είχαν αποδεδειγμένα αγορασθεί,

 

εξακολουθούν να υπάγονται στους κατά περίπτωση συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης που ισχύουν μέχρι 08-08-1992, εφόσον τελωνιστούν μέχρι την 31-12-1992.

 

3. Φορτηγά αυτοκίνητα τύπου JEEP, που έχουν τελωνισθεί με το φορολογικό καθεστώς που ίσχυε προ της 08-08-1992, επιτρέπεται να διασκευάζονται σε επιβατικά ή μικτής μεταφοράς κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου [Ν] 1573/1985 με εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου αυτού, με καταβολή, αντί του προβλεπόμενου κατά την παραπάνω παράγραφο 1 ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενός ποσού φόρου ίσου με τριακόσιες (300) δραχμές ανά κυβικό εκατοστό του κυλινδρισμού του κινητήρα του αυτοκινήτου.

 

Η καταβολή του παραπάνω ποσού δύναται να γίνεται μέχρι και σε έξι μηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση αυτήν το σχετικό πιστοποιητικό τελωνισμού θα εκδίδεται μετά την οριστική εξόφληση του φόρου.

 

4. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς υποθέσεις στα τελωνεία και στα ποινικά ή διοικητικά δικαστήρια, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση.

 

5. Με την εφαρμογή των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους 3 και 4, η ποινική δίωξη που τυχόν ασκήθηκε παύει οριστικά με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα, τα δε αυτοκίνητα αποδίδονται στους δικαιούχους.

 

Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 ισχύουν μέχρι 30-06-1993.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.

 

6. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 08-08-1992.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.