Νόμος 1882/90 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ - ΑΓΟΡΑΙΑ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα καινουργή αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ανεξάρτητα από το καύσιμο που χρησιμοποιείται, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως επιβατικά δημόσιας χρήσης, καταβάλλουν το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ειδικού φόρου κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου 37.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997).

 

2. Τα αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που παραλαμβάνονται με το φορολογικό καθεστώς της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρήσης πριν παρέλθει πενταετία από του τελωνισμού τους, υπόκεινται στην καταβολή της διαφοράς των φορολογιών, που καταβλήθηκαν και των φορολογιών που ισχύουν για τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κατά το χρόνο του τελωνισμού τους, ως ιδιωτικής χρήσης και με βάση τα φορολογικά στοιχεία που διαμορφώνονται κατά τον ίδιο χρόνο.

 

Η παραπάνω διαφορά μειώνεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) μετά την παρέλευση της πενταετίας και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από του τελωνισμού τους ως δημόσιας χρήσης, ενώ μετά την παρέλευση της δεκαετίας ουδεμία διαφορά καταβάλλεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 4 του νόμου 2443/1996 (ΦΕΚ 265/Α/1996).

 

3. Τα επιβατικά δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που έχουν έδρα διοικητική μονάδα στην οποία επιτρέπεται η χρήση υγραερίου, μπορούν να χρησιμοποιούν ως καύσιμο και υγραέριο με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 

α. Να καταβάλλεται ο προβλεπόμενος, από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υπέρ του Δημοσίου, ειδικός φόρος κατανάλωσης.

β. Τα όρια εκπομπής καυσαερίων με χρήση υγραερίου να είναι ίσα ή μικρότερα των αναφερομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 37.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο τρόπος διαπίστωσης των τιμών των εκπομπών καυσαερίων, ο τρόπος διασκευής του κινητήρα, τα αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη χρήση υγραερίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.