Νόμος 1882/90 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου και στον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15Α του από [ΠΔ] 28-07-1931 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 239/Α/1931), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Σε συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, που εκδίδονται στην Ελλάδα επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου, το οποίο ορίζεται ως ακολούθως:

 

Για ονομαστική αξία (δραχμές)

Τέλος χαρτοσήμου (δραχμές)

1 - 10.000

50

10.001 - 20.000

100

20.001 - 40.000

200

40.001 - 80.000

400

80.001 - 120.001

600

120.001 - 160.000

800

160.001 - 200.000

1000

200.001 - 240.000

1200

240.001 - 280.000

1400

280.001 - 320.000

1600

320.001 - 360.000

1800

360.001 - 500.000

2500

 

Για συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ονομαστικής αξίας μεγαλύτερης των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών το τέλος ορίζεται σε 5‰ για την πέρα των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών ονομαστική αξία αυτών.

 

Η οπισθογράφηση, η τριτεγγύηση και η εξόφληση συναλλαγματικής ή γραμματίου σε διαταγή συντάσσονται ατελώς.

 

2. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο τέλος χαρτοσήμου για συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή αξίας μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές εισπράττεται υποχρεωτικά με χρήση ειδικών εντύπων ενσήμων, για συναλλαγματικές δε και γραμμάτια σε διαταγή αξίας ανώτερης, με χρήση του ειδικού εντύπου ενσήμου της συναλλαγματικής ή του γραμματίου σε διαταγή αξίας πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών και με χρήση κινητού επισήματος ή αποδεικτικού πληρωμής της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Κώδικα αυτού. Σε όσες περιπτώσεις το αναλογικό τέλος είναι ή περιλαμβάνει κλάσμα της δραχμής αυτό στρογγυλοποιείται σε ακέραιη δραχμή.}

 

2. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα οριστεί η ημερομηνία θέσης σε κυκλοφορία των ως άνω νέων ειδικών εντύπων ενσήμων συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή και θα καθορισθεί ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή τους.

 

3. Το πάγιο τέλος χαρτοσήμου, που επιβάλλεται, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του από [ΠΔ] 28-07-1931 προεδρικού διατάγματος στις αιτήσεις ή αναφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, καταργείται.

 

Η κατάργηση αυτή δεν καταλαμβάνει τέλη χαρτοσήμου, που επιβάλλονται σε αιτήσεις ή αναφορές βάσει άλλων διατάξεων.

 

4. Το πάγιο τέλος χαρτοσήμου, που προβλέπεται από τη διάταξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του από [ΠΔ] 28-07-1931 προεδρικού διατάγματος για τις βεβαιώσεις,τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά εν γένει έγγραφα, αυξάνεται από είκοσι (20) σε εκατό (100) δραχμές. Η αύξηση αυτή δε καταλαμβάνει το πάγιο τέλος χαρτοσήμου, που επιβάλλεται στα έγγραφα αυτά βάσει άλλων διατάξεων.

 

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τα πάγια τέλη χαρτοσήμου αυξάνονται κατά 150%. Εάν, μετά την αύξηση αυτή, σε αξία παγίου τέλους χαρτοσήμου περιλαμβάνεται και μέρος αξίας μικρότερο των δέκα (10) δραχμών, γίνεται στρογγυλοποίηση του μέρους σε δραχμές δέκα (10). Από την αύξηση αυτή εξαιρούνται τα τέλη χαρτοσήμου, που προβλέπονται από τις διατάξεις:

 

α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 15Α του από [ΠΔ] 28-07-1931 προεδρικού διατάγματος και

β. της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1146/1972 (ΦΕΚ 64/Α/1972).

 

6. Υποχρέωση υποβολής των δηλώσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1642/1986, έχουν όλοι όσοι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ίδιου νόμου, ανεξάρτητα από την υπαγωγή ή μη της δραστηριότητας αυτής σε φόρο προστιθέμενης αξίας. Για τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις αυτές δηλώσεις έναρξης δραστηριότητας χορηγείται υποχρεωτικά από τον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας σχετική βεβαίωση.

 

Η ίδια βεβαίωση χορηγείται και για τις δηλώσεις μεταβολών, εφ' όσον αφορούν στην ίδρυση υποκαταστήματος ή είσοδο νέου μέλους, σε υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, με οποιαδήποτε αιτία.

 

Στις κατά τα ανωτέρω χορηγούμενες βεβαιώσεις επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου, χωρίς τούτο να προσαυξάνεται με εισφορά Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις κατωτέρω διακρίσεις:

 

Α. Φυσικά πρόσωπα:

 

α. Δραχμές δύο χιλιάδες (2.000), εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σε χωριά ή κωμοπόλεις μέχρι 2.000 κατοίκους, εκτός από τις τουριστικές περιοχές.

β. Δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000) εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σε κωμοπόλεις και πόλεις άνω των 2.000 και μέχρι 10.000 κατοίκους, καθώς και σε χωριά ή κωμοπόλεις μέχρι 2.000 κατοίκους που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές.

γ. Δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000), εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σε πόλεις άνω των 10.000 και μέχρι 50.000 κατοίκους.

δ. Δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000), εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σε πόλεις άνω των 50.000 κατοίκων.

 

 

Β. Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000). Για κάθε μέλος των προσώπων αυτών επιβάλλεται επί πλέον με βάση τον τόπο που οι εταιρείες αυτές ασκούν δραστηριότητα:

 

α. Προκειμένου περί ομόρρυθμων μελών το τέλος που ορίζεται στην κατηγορία Α, κατά τις διακρίσεις αυτής.

β. Προκειμένου περί ετερόρρυθμων μελών το τέλος, που ορίζεται στην κατηγορία Α, κατά τις διακρίσεις αυτής, προσαυξημένο κατά 50%.

 

Γ. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000). Για κάθε μέλος των εταιρειών αυτών επιβάλλεται επί πλέον το τέλος που ορίζεται στην κατηγορία Α, κατά τις διακρίσεις αυτής και με βάση τον τόπο άσκησης δραστηριότητας από τις εταιρείες αυτές, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

 

Δ. Το πάγιο τέλος, που ορίζεται ανωτέρω για τα μέλη των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών επιβάλλεται και στη βεβαίωση που εκδίδεται συνεπεία υποβολής από τις εταιρείες αυτές δηλώσεων μεταβολής δραστηριότητας για την είσοδο κάθε νέου μέλους σ' αυτές με οποιαδήποτε αιτία.

 

Ε. Κοινοπραξίες επιτηδευματιών δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000). Για κάθε μέλος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο των Κοινοπραξιών της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 99/1977 (ΦΕΚ 34/Α/1977) επιβάλλεται επί πλέον το τέλος που ορίζεται στην κατηγορία Α, κατά τις διακρίσεις αυτής με βάση τον τόπο άσκησης της δραστηριότητας της Κοινοπραξίας.

 

ΣΤ. Ανώνυμες εταιρείες δραχμές εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000).

 

Ζ. Λοιπά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000). Το ίδιο τέλος επιβάλλεται και στις βεβαιώσεις έναρξης επιτηδεύματος που χορηγούνται στον ιδρυτή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης.

 

Η. Το τέλος, που ορίζεται στις ανωτέρω περιπτώσεις, με εξαίρεση το τέλος για τα μέλη των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, επιβάλλεται και στις βεβαιώσεις, που εκδίδονται συνεπεία υποβολής δηλώσεως μεταβολής δραστηριότητας, στην περίπτωση ίδρυσης υποκαταστήματος. Το τέλος, που επιβάλλεται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που εκδίδει την κατά τα ανωτέρω βεβαίωση.

 

7. Το ποσό των εξακοσίων (600) δραχμών, που ορίζεται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 3 του από [ΠΔ] 28-07-1931 προεδρικού διατάγματος, και το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) δραχμών, που ορίζεται στη διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, αυξάνεται σε χίλιες (1.000) δραχμές.

 

8. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου αυτού αρχίζει μετά 15 ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

9. Όπου από τις κείμενες διατάξεις ορίζεται, ότι η μη υπαγωγή σε τέλος χαρτοσήμου μιας σύμβασης, πράξης, σχέσης ή συναλλαγής ή η υπαγωγή της σε πάγιο τέλος εξαρτάται από την προηγούμενη υπαγωγή κάποιας άλλης σύμβασης, πράξης κ.λ.π. στο προσήκον τέλος χαρτοσήμου, θεωρείται, ότι πληρώνεται η προϋπόθεση αυτή και στην περίπτωση που η σύμβαση πράξη κ.λ.π. αυτή έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του φόρου προστιθέμενης αξίας ή του ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από 01-01-1987. Τέλη χαρτοσήμου, που τυχόν καταβλήθηκαν πριν από την ανωτέρω ρύθμιση και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θεωρούνται ότι καλώς καταβλήθηκαν και δεν επιστρέφονται.

 

10. Οι συμβάσεις των ενέγγυων πιστώσεων, που έχουν ήδη ανοιχθεί, ή θα ανοιχθούν κατ' εντολή της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου, για την προμήθεια πετρελαιοειδών προϊόντων και φυσικού αερίου, απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου.

 

11. Οι δικαιούχοι συμβάσεων παροχής πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό, που καταρτίσθηκαν μέχρι 31-12-1986, έχουν την ευχέρεια να ζητήσουν την υπαγωγή των συμβάσεων αυτών, από την έναρξη της ισχύος της διάταξης αυτής, αντί σε τέλος χαρτοσήμου σε ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών.

 

12. Η περίπτωση β' του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1676/1986 (ΦΕΚ 204/Α/1986) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Επί παροχής πιστώσεων, για ολόκληρο το ποσό αυτών, κατά το χρόνο της πρώτης εκταμίευσης τους.}

 

13. Η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 1731/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τις ίδιες απαλλαγές έχουν και οι συμβάσεις ρύθμισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από δάνεια ή πιστώσεις τραπεζών ή ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων προς οποιονδήποτε, εφ' όσον η ρύθμιση αυτή προβλέπεται από απόφαση των νομισματικών αρχών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.