Νόμος 2399/96 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης, που αναφέρονται στα εδάφια β', γ', ε', στ', ζ', θ', και ι', της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 22 του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/1996), καθορίζονται μέχρι και τη 17-06-1996 ως ακολούθως:

 

Είδος

Κωδικός

Ποσό φόρου σε δραχμές

Μονάδα επιβολής

β) Βενζίνη με μόλυβδο

27.10.00.34 και 27.10.00.36

123.000

χιλιόλιτρο

γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο

 

 

 

- με αριθμό οκτανίων μέχρι και 96,5

27.10.00.27 και 27.10.00.29

107.000

χιλιόλιτρο

- με αριθμό οκτανίων μεγαλύτερο των 96,5

27.10.00.29 και 27.10.00.32

117.000

χιλιόλιτρο

ε) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) κίνησης

ΕΧ 27.10.00.69

75.500

χιλιόλιτρο

στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης

ΕΧ 27.10.00.69

75.500

χιλιόλιτρο

ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ε' και στ'

ΕΧ 29.10.00.69

75.500

χιλιόλιτρο

θ) Κηροζίνη (φωτιστικό πετρέλαιο)

27.10.00.51 και ΕΧ 27.10.00.55

75.500

χιλιόλιτρο

ι) Κηροζίνη θέρμανσης

ΕΧ 27.10.00.55

75.500

χιλιόλιτρο

 

2. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 18-04-1996.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.