Νόμος 4255/14 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), όπως προστέθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Α.2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) η φράση εντός παρένθεσης Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ΕΦ 33-220 αντικαθίσταται από τη φράση Γενική Γραμματεία Πρόνοιας - ΕΦ 33-220.

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α' της υποπαραγράφου Α.3 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) διαγράφεται.

 

2. α. Στο τέλος της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2628/1998 (ΦΕΚ 151/Α/1998), όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο Γ.4 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) προστίθεται η φράση:

 

{, διενεργώντας ταυτόχρονα και τον ταμειακό τους διακανονισμό.}

 

β. Στο τέλος της περίπτωσης στ' της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης ισχύουν από το χρόνο έναρξης ισχύος του προεδρικού διατάγματος για τον Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013).}

 

3. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994) προστίθενται περιπτώσεις γ' έως και η', ως εξής:

 

{γ. Τα χρήματα της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών παιγνίων, όπως η συμμετοχή αυτή έχει προσδιοριστεί από τις άδειες ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των επιχειρήσεων καζίνο, από τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των επιχειρήσεων αυτών και τις κείμενες διατάξεις, καταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις καθημερινά, αποκλειστικά και μόνο, μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής (web banking), στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, με απόφαση της οποίας ορίζεται ο ακριβής χρόνος της απόδοσης, η διαδικασία και τα αναγκαία έγγραφα που τηρούνται. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αποδίδει τα χρήματα της συμμετοχής στο Ελληνικό Δημόσιο την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας.

 

δ. Οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων καζίνο προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους δικαιούχους φορείς του και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, που προβλέπονται από τις άδειες λειτουργίας και τις συμβάσεις, καταβάλλονται με τον τρόπο και στο χρόνο που προβλέπεται, η δε καταβολή τους αποδεικνύεται με την υποβολή, αυθημερόν της καταβολής, των αποδεικτικών πληρωμής στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

ε. Η λειτουργία του καζίνο δεν επιτρέπεται, αν δεν έχουν καταβληθεί πλήρως και εγκαίρως τα χρήματα της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και των οικονομικών υποχρεώσεων της περίπτωσης δ' της παραγράφου αυτής. Αν τα χρήματα δεν καταβληθούν, όπως ορίζουν οι διατάξεις των παραπάνω περιπτώσεων γ' και δ', αυτοδικαίως αναστέλλεται, από την επόμενη ημέρα εκείνης, κατά την οποία όφειλαν να καταβληθούν τα χρήματα, προσωρινό η ισχύς της άδειας και αυτοδικαίως διακόπτεται η λειτουργία του καζίνο, γεγονός που διαπιστώνεται με πράξη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Εφόσον τα οφειλόμενα χρήματα, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις τους, καταβληθούν, με νεότερη πράξη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων διαπιστώνεται η παύση αναστολής και εκκινεί η λειτουργία του καζίνο.

 

Η λειτουργία του καζίνο, κατά παράβαση της αναστολής επιφέρει οριστική αυτοδίκαια ανάκληση της άδειας, γεγονός που διαπιστώνεται με πράξη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, και τις συνέπειες της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

στ. Κάθε μη έγκαιρη και πλήρης καταβολή της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου της περίπτωσης γ', και των οικονομικών υποχρεώσεων της περίπτωσης δ' της παραγράφου αυτής, συνιστά αυτοτελή παράβαση, η οποία διαπιστώνεται με την πράξη που εκδίδει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, με βάση τη διάταξη της περίπτωσης ε' της παραγράφου αυτής. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες της περίπτωσης ε', η διαπίστωση τριών τέτοιων παραβάσεων, ανά έτος, επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για τρεις μήνες. Η προσωρινή ανάκληση της άδειας για τις παραβάσεις αυτές επί συνολικά τρεις φορές, επιφέρει οριστική ανάκληση της άδειας και καταγγελία της σύμβασης, από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

ζ. Η καταβολή των χρημάτων, που οφείλονται από ρυθμίσεις υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους δικαιούχους φορείς τους, όπως αυτές περιγράφονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου αυτής, αποδεικνύεται με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας της περίπτωσης δ'. Αν η ρύθμιση παύσει να ισχύει εξαιτίας μη εξυπηρέτησής της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές κείμενες διατάξεις, επέρχονται οι συνέπειες των περιπτώσεων ε' και στ' της παραγράφου αυτής, εφαρμοζόμενης της ίδιας διαδικασίας.

 

η. Οι συνέπειες των περιπτώσεων ε' και στ' της παραγράφου αυτής επέρχονται ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις.}

 

Η εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994, αρχίζει από 01-07-2014. Από την ίδια ημερομηνία παύει η ισχύς του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.