Νόμος 2115/93 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την έκδοση των αδειών εκμεταλλεύσεως των λατομείων σχιστολιθικών πλακών ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 669/1977, στις διατάξεις του οποίου υπάγονται στο εξής τα λατομεία αυτά.

 

Οι αποδεδειγμένα εκμεταλλευόμενοι μέχρι και την 31-12-1991 λατομεία σχιστολιθικών πλακών υποχρεούνται όπως εντός έτους ζητήσουν τη χορήγηση της υπό του προηγούμενου εδαφίου προβλεπόμενης άδειας.

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 4 του άρθρου 2, της παραγράφου 3 του άρθρου 8, της παραγράφου 3 του άρθρου 9, της παραγράφου 1 του άρθρου 10, του άρθρου 11, του άρθρου 12, της παραγράφου 5 του άρθρου 15, του άρθρου 16, των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 17 και του γ' εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου 1428/1984 έχουν εφαρμογή και επί των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρου. Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 11 του νόμου 1428/1984 οι αρμοδιότητες του νομάρχη ασκούνται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

3. Οι περιπτώσεις γ και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 669/1977 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{γ. Εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, οι προδιαγραφές της οποίας καθορίζονται στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

 

Η μελέτη αυτή υπογράφεται από διπλωματούχο μηχανικό μεταλλείων και συνυπογράφεται ως προς τα γεωλογικά στοιχεία καθώς και το κεφάλαιο ερευνητικών εργασιών από πτυχιούχο γεωλόγο.

 

δ. Έγκριση περιβαλλοντολογικών όρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/1990.}

 

4. Το δύο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 669/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Προκειμένου για δασικές εκτάσεις, απαιτείται η κατ' αρχήν γνώμη της Δασικής Υπηρεσίας για τη μίσθωση δημόσιου λατομικού χώρου, τη χορήγηση συναινέσεως για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών ή τη χορήγηση άδειας εκμεταλλεύσεως. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών σε δάση ή δασικές εκτάσεις πριν από την έκδοση της εγκρίσεως επεμβάσεως του νόμου 998/1979.}

 

5. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του νόμου 669/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επί της αιτήσεως αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο εντός έξι (6) μηνών από της διαβιβάσεώς της από το νομάρχη και την υποβολή των δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις περιπτώσεις γ και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 669/1977.}

 

6. Η απόφαση για τη χορήγηση ή μη της κατά το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 669/1977 προβλεπόμενης συναινέσεως εκδίδεται υποχρεωτικώς εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, που πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή απαράδεκτου από τα σχεδιαγράμματα και σκαριφήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 669/1977, μετά από έρευνα για τη συνδρομή ή όχι απαγορευτικών λόγων, με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 669/1977.

 

Για τη χορήγηση της κατά τα ως άνω συναινέσεως απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών για την εκπλήρωση των όρων της χορηγούμενης συναινέσεως, που καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου σε περίπτωση μη συμμορφώσεως. Την εγγυητική αυτήν επιστολή υποχρεώνονται να καταθέσουν, προ της χορηγήσεως συναινέσεως, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των οποίων εκκρεμούν σχετικές αιτήσεις ή προ της χορηγήσεως ετήσιας παρατάσεως.

 

7. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 669/1977 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασία οι μισθώσεις της παραγράφου 1 μπορεί να παρατείνονται για μια ακόμη πενταετία.}

 

8. Κατάτμηση χώρου, για τον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια εκμεταλλεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 669/1977 ή του νόμου 1428/1984, δεν είναι επιτρεπτή.

 

9. Το παράβολο που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 285/1979 ορίζεται στο ποσά των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών, πρέπει δε να υποβληθεί και για τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος αιτήσεις.

 

10. Το πενήντα τοις εκατό (50%) των πάγιων και αναλογικών μισθωμάτων των δημόσιων λατομείων μαρμάρου και βιομηχανικών ορυκτών καταβάλλεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν τα λατομεία. Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

11. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναπροσαρμόζεται ανά τριετία το ύψος των υπό των διατάξεων του νόμου 1428/1984 και του νόμου 669/1977 προβλεπόμενων ποσών για πρόστιμα, εγγυητικές επιστολές, παράβολα κ.λ.π., με προσαύξηση από 20% μέχρι 30%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.