Νόμος 1428/84 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Άδεια εκμετάλλευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκμετάλλευση των δημοτικών, κοινοτικών και ιδιωτικών λατομείων, καθώς και των λατομείων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας εκμεταλλεύσεως, που χορηγεί ο νομάρχης. για τα δημόσια λατομεία η σύμβαση μισθώσεως επέχει θέση άδειας εκμεταλλεύσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

2. Η διάρκεια της άδειας εκμεταλλεύσεως των δημοτικών, κοινοτικών και ιδιωτικών λατομείων ορίζεται σε 20 έτη και μπορεί να παραταθεί όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6.

 

Για τη χορήγηση της άδειας εκμετάλλευσης υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται με τεχνική μελέτη και δικαιολογητικά που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.

 

Τεχνική μελέτη απαιτείται και για τα δημόσια λατομεία αδρανών υλικών, που βρίσκονται μέσα στις λατομικές περιοχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

3. Πριν από την υπογραφή της συμβάσεως ή τη χορήγηση άδειας εκμεταλλεύσεως, κατατίθεται η πιο πάνω μελέτη εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθώς και η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντολογικών όρων, που προβλέπεται από την κοινή υπουργική απόφαση 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990), προκειμένου δε περί δασικών εκτάσεων, η έγκριση επεμβάσεως, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 57 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

Για την εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, καθώς και την εντός αυτών ανέγερση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κτιρίων που εξυπηρετούν την εκμετάλλευση, δεν απαιτείται η υπό της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) προβλεπόμενη προέγκριση χωροθετήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

4. Οι προδιαγραφές για τη σύνταξη της τεχνικής μελέτης, καθώς και η διαδικασία για την έγκρισή της καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.

 

Το ύψος της αμοιβής των μελετητών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων μετά από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Η προηγούμενη απόφαση μπορεί να περιλάβει και τις αμοιβές για κάθε είδος μελέτης μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αμοιβές καθορίστηκαν με τις αποφάσεις:

ΙΙ-5η/Φ6.0/6961/1985 (ΦΕΚ 387/Β/1985).
Δ7Α/Φ1.9/17452/734/1994 (ΦΕΚ 633/Β/1994).

 

5. Η τεχνική μελέτη υπογράφεται στα διάφορα τμήματα και στοιχεία της από τους επιστήμονες που αντίστοιχα προβλέπονται από την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 669/1977.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.