Νόμος 4512/18 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 24 του άρθρου 68, από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος:

 

α. Τα άρθρα 28 και 29 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4029/1959 (ΦΕΚ 250/Α/1959).

 

β. Ο νόμος 669/1977 (ΦΕΚ 241/Α/1977) εκτός από τα άρθρα 37 και 51.

 

γ. Ο νόμος 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/1984) εκτός από τα άρθρα 26 και 28.

 

δ. Τα άρθρα 1 έως 17, 19 έως 26 και 34 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

ε. Τα άρθρα 6, 7, 8 και η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του νόμου 2702/1999 (ΦΕΚ 70/Α/1999).

 

στ. Το άρθρο 7 και η παράγραφος 1 (β) του άρθρου 12 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 

ζ. Τα άρθρα 13 και 17 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005).

 

η. Το άρθρο 14 του νόμου 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006).

 

θ. Το άρθρο 16 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010), όπως ισχύει.

 

ι. Το άρθρο 183 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011).

 

ι)α. Τα άρθρα 10 και 11 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013).

 

ι)β. Οι παράγραφοι 1 έως και 6 της υποπαραγράφου ΣΤ12 του άρθρου 1 του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

ι)γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 43 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/2014).

 

ι)δ. Τα άρθρα 41 και 69 του νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016).

 

ι)ε. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4, το άρθρο 102 και το άρθρο 104 της υπ' αριθμόν 2223/2011 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 1227/Β/2011) καταργείται.

 

ι)στ. Το στοιχείο δ' του άρθρου 101 της υπ' αριθμόν 2223/2011 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 227/Β/2011) καταργείται και αντικαθίσταται από τη φράση Αποτελέσματα διενεργηθεισών ερευνητικών εργασιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 122 του νόμου [Ν] 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.