Νόμος 669/77 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ερευνητικές ή άλλες εργασίες που αποσκοπούν εις την διαπίστωσιν της υπάρξεως βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων διεξάγονται άνευ της, υπό των διατάξεων του παρόντος Νόμου, απαιτουμένης αδείας εκμεταλλεύσεως, εφ' όσον δια την τοιαύτη έρευνα συναινεί ο ιδιοκτήτης του εδάφους, εφ' ου ήθελον διεξαχθούν αυτές, της συναινέσεως αποδεικνυόμενης δι' εγγράφου φέροντος βεβαία χρονολογία. Εφ' όσον ιδιοκτήτης της εκτάσεως που ερευνάται είναι το Δημόσιον, την κατά τα άνω συναίνεση παρέχει ο αρμόδιος Νομάρχης.

 

2. Η έναρξις των υπό της προηγουμένης παραγράφου, ερευνητικών εργασιών γνωστοποιείται υπό του ενεργούντος αυτές εις τον αρμόδιο Έφορο Αρχαιοτήτων και εις τον αρμόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων, όστις δύναται να απαγορεύσει την διεξαγωγή των εφ' όσον ήθελε διαπιστώσει ότι δι' αυτών προξενούνται βλάβες εις αρχαιολογικά μνημεία, τουριστικές εγκαταστάσεις, ή άλλα δημοσίας ωφελείας έργα, ή σοβαρές αλλοιώσεις των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος ή διενεργείται εκμετάλλευσις.

 

3. Οι ερευνητικές εργασίες, περί ων η παράγραφος 1 του παρόντος, δέον όπως περατωθούν εντός ενός έτους από της συναινέσεως του ιδιοκτήτου. Παράτασις των ερευνητικών εργασιών επί ένα εισέτι έτος, επιτρέπεται, τη εγκρίσει του Επιθεωρητού Μεταλλείων, εφ' όσον κατά την κρίσιν τούτου αυτές κατατείνουν εις την πληρέστερη διερεύνηση του λατομικού χώρου.

 

4. Η μη συμμόρφωσις του ενεργούντος τις έρευνες, προς τα, υπό των προηγουμένων παραγράφων, οριζόμενα, συνεπάγεται την επιβολή των, κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα, ποινών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.