Νόμος 1428/84 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ένδικα μέσα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά της απορριπτικής απόφασης του νομάρχη της παραγράφου 5 του άρθρου 10 αυτού του νόμου επιτρέπεται ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα ημερών από την επίδοσή της. Η προσφυγή κατατίθεται στον αρμόδιο νομάρχη, ο οποίος μέσα σε τριάντα ημέρες από την κατάθεση τη διαβιβάζει μαζί με το σχετικό φάκελλο στο Υπουργείο Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.

 

Επί της προσφυγής αυτής ο Υπουργός Ενεργείας και Φυσικών Πόρων αποφαίνεται μέσα σε ένα εξάμηνο από την κατάθεσή της στον αρμόδιο νομάρχη, ύστερα από ουσιαστική κρίση, κατά την οποία εκτιμάται και το γενικότερο δημόσιο συμφέρον.

 

Η ασκηθείσα προσφυγή και η προς άσκηση αυτής προθεσμία αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, εκτός αν αφορά λόγους ασφάλειας.

 

2. Κατά της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου επιτρέπεται ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Επί της προσφυγής αυτής ο Υπουργός Ενεργείας και Φυσικών πόρων αποφαίνεται μέσα σε τρεις μήνες από την κατάθεσή της στον αρμόδιο νομάρχη, ύστερα από ουσιαστική κρίση, κατά την οποία εκτιμάται και το γενικότερο δημόσιο συμφέρον.

 

3. Οι αποφάσεις του νομάρχη, του Επιθεωρητή Μεταλλείων και του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων, που αναφέρονται σε μίσθωση ή άδεια εκμετάλλευσης ή επιβάλλουν πρόστιμα ή μέτρα ασφάλειας, επιδίδονται στον ενδιαφερόμενο με δικαστικό επιμελητή ή από την Αστυνομική Αρχή με απόδειξη.

 

4. Κατά της απόφασης του Επιθεωρητή Μεταλλείων που εκδίδεται κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα ημερών από την επίδοσή της, επί της προσφυγής αυτής αποφαίνεται, ύστερα και από ουσιαστική κρίση, ο πιο πάνω Υπουργός.

 

5. Κατά των αποφάσεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 5 και του άρθρου 16 επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η οποία δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Επί των πιο πάνω προσφυγών αποφαίνεται κατ' ουσία ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την κατάθεση τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.