Νόμος 1428/84 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του άρθρου αυτού, οι διατάξεις του παρόντος νόμου που αναφέρονται στα ιδιωτικά λατομεία εφαρμόζονται ανάλογα και ως προς την εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, που ανήκουν στους δήμους και τις κοινότητες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

2. Η εκμίσθωση λατομείων αδρανών υλικών των δήμων και κοινοτήτων γίνεται με πλειοδοτική δημοπρασία με ενσφράγιστες προσφορές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 5 και τη νομοθεσία που ισχύει για τους δήμους και τις κοινότητες.

 

Οι όροι και η διαδικασία της εκμίσθωσης και εκμετάλλευσης των λατομείων αυτών και γενικά κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ενεργείας και Φυσικών Πόρων, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

3. Τα μισθώματα (πάγια και αναλογικά), που προέρχονται από την εκμίσθωση των λατομείων αυτών, βεβαιώνονται και εισπράττονται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, για τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων τους.

 

4. Όπου αναφέρεται στις διατάξεις του παρόντος ο νομάρχης, προκειμένου για την εκμίσθωση λατομείων αδρανών υλικών των δήμων και κοινοτήτων, νοείται ο οικείος δήμαρχος ή πρόεδρος της κοινότητας, μετά από έγκριση του νομάρχη.

 

5. Επί παρατάσεων μισθώσεως δημοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατομείων, καθώς και λατομείων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου αδρανών υλικών έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του β' εδαφίου της περιπτώσεως α του άρθρου 20 του νόμου 669/1977 (ΦΕΚ 241/Α/1977).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.