Νόμος 1682/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 1262/1982, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ι)γ' και ι)δ', που έχουν ως εξής:

 

{ι)γ. Η αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια των βιομηχανικών περιοχών ή σε πολυώροφα βιοτεχνικά κέντρα, που κατασκεύασε ή κατασκευάζει η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμη Εταιρεία, μόνη της ή σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας καθώς και σε πολυώροφα βιοτεχνικά κτίρια που η κατασκευή τους έγινε με δανειοδότηση της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως, ανεξάρτητα από το χρόνο κατασκευής και χρησιμοποιήσεώς τους.

 

ι)δ. Η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και η αγορά εξοπλισμού επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στήριξης τουριστικών - ξενοδοχειακών μονάδων.}

 

2. α) Το εδάφιο ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 1262/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)β. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ξενώνες καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στήριξης τουριστικών - ξενοδοχειακών μονάδων και ειδικότερα για τη δημιουργία μονάδων εκμετάλλευσης κεντρικών πλυντηρίων και παρασκευαστήριων έτοιμων ή ημιετοίμων τροφίμων για τις ανάγκες των παραπάνω μονάδων.}

 

β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 1262/1982 προστίθεται περίπτωση ι)η', ως εξής:

 

{ι)η. Επιχειρήσεις υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.}

 

3. Ο νομός Μεσσηνίας εντάσσεται στην περιοχή Δ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του νόμου 1262/1982.

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 1262/1982, όπως ισχύει, αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε, ως εξής:

 

{Επιχειρήσεις των περιπτώσεων α', γ' και ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 που είναι εγκατεστημένες ή έχουν ημιτελείς εγκαταστάσεις μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης, δικαιούνται τα κίνητρα της περιοχής Β για επενδύσεις πραγματοποιούμενες μέχρι 31-12-1989, με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του νόμου.

 

Επιχειρήσεις των περιπτώσεων α', γ' και ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που εγκαθίστανται και πραγματοποιούν επενδύσεις στη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης, δικαιούνται τα κίνητρα της περιοχής Β.}

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου 1262/1982, όπως ισχύει, καταργείται.

 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου 1262/1982, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η ίδια συμμετοχή του επενδυτή αποτελεί ίδιο κεφάλαιο για τις ατομικές επιχειρήσεις με ύψος επένδυσης μέχρι 40 εκατομμύρια δραχμές και εταιρικό κεφάλαιο για τις λοιπές, πλην συνεταιρισμών, επενδύσεις. Προκειμένου περί συνεταιρισμών, ως ίδια συμμετοχή νοείται για τους νεοϊδρυόμενους το καταβεβλημένο κεφάλαιό τους και για τους υφιστάμενους το ποσό της αύξησης του συνεταιρικού τους κεφαλαίου ή ο σχηματισμός ειδικού αποθεματικού ή, κατά περίπτωση, η χρησιμοποίηση αποθεματικών εκτός του τακτικού. Για τις λοιπές περιπτώσεις ως ίδια συμμετοχή του επενδυτή νοείται για μεν νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις το καταβεβλημένο κεφάλαιό τους, για δε υφιστάμενες επιχειρήσεις, το ποσό της αύξησης των ίδιων κεφαλαίων τους ή κατά περίπτωση, της κεφαλαιοποίησης φορολογηθέντων αποθεματικών, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού. Όταν στην ίδια συμμετοχή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμης εταιρίας ή συνεταιρισμού, συμπεριλαμβάνεται και η αξία του ιδιόκτητου οικοπέδου, δεν απαιτείται κεφαλαιοποίηση ή αναπροσαρμογή της αξίας του, αν η τρέχουσα αξία κατά το χρόνο της υπαγωγής είναι διαφορετική από την τιμή εισφοράς, κτήσης ή αναπροσαρμογής. Ατομικές επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν επενδύσεις μέχρι 40 εκατομμυρίων δραχμών και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού μπορεί να διατηρούν τη μορφή τους. Στην εγκριτική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του νόμου αυτού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής. Αν διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ελέγχου του άρθρου 8 παράγραφος 2 του νόμου αυτού, ότι δεν πληρούνται οι πιο πάνω αναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής στο νόμο και επιστρέφονται οι τυχόν πραγματοποιηθείσες εκταμιεύσεις κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσό πέρα από το οποίο ο φορέας της επένδυσης πρέπει να έχει εταιρική μορφή.}

 

7. Η διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 5 του νόμου 1262/1982, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε ως εξής:

 

{5. α. Η έναρξη των επενδύσεων του νόμου αυτού μπορεί να γίνεται μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 6 παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτήν η έναρξη πραγματοποίησης της επένδυσης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή και δε δεσμεύει την κρίση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, ούτε την απόφαση της διοίκησης, σχετικά με την υπαγωγή ή μη της επένδυσης στις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

β. Συνεταιρισμοί που έχουν κάνει έναρξη παραγωγικών επενδύσεων μετά την 01-01-1981, είναι δυνατό να υπαχθούν στο νόμο αυτόν, εφ' όσον υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι 31-12-1987.

 

γ. Δεν αποτελούν έναρξη της επένδυσης και μπορούν να πραγματοποιηθούν και νωρίτερα η κτήση του οικοπέδου, οι προκαταρκτικές εδαφολογικές εργασίες (διαμόρφωση - περίφραξη), οι προκαταρκτικές εδαφολογικές έρευνες για μεταλλευτικές επιχειρήσεις, οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας και οικονομοτεχνικής μελέτης, η συνομολόγηση δανείου, η ανάληψη δανείου, το άνοιγμα πίστωσης και η παραγγελία μηχανημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού. Επίσης δεν αποτελεί έναρξη της επένδυσης η πραγματοποίηση δαπανών που δεν υπερβαίνουν το 5% του ποσού της παραγωγικής επένδυσης που αναφέρεται στην αρχική εγκριτική πράξη υπαγωγής της στα κίνητρα του νόμου αυτού.

 

δ. Σε περίπτωση πραγματοποίησης δαπανών πέρα από τις αναφερόμενες στο εδάφιο γ' της παραγράφου αυτής, πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού το τμήμα της επένδυσης που θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή της παραπάνω αίτησης. Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την υποβολή της παραπάνω αίτησης και δεν υπάγονται στο νόμο αυτόν, καθώς και η αξία του οικοπέδου θεωρούνται ίδια συμμετοχή στην επένδυση, εφ' όσον έγιναν με κεφάλαια του επενδυτή κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 5.}

 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 1262/1982, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η επιχορήγηση και επιδότηση των επενδύσεων παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που λαμβάνεται μετά από γνωμοδότηση της κατά τον παρόντα νόμο αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, περίληψη της οποίας, θα περιέχει στοιχεία του φορέα της επένδυσης, το αντικείμενο, το συνολικό και παραγωγικό κόστος, το ποσοστό και το ποσό της επιχορήγησης και επιδότησης, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περίληψης αποφάσεων που αφορούν σε παρατάσεις του χρόνου για την ολοκλήρωση των επενδύσεων ή σε τροποποιήσεις αποφάσεων που δεν μεταβάλλουν το ποσό της επιχορήγησης και επιδότησης. Μεταβολή, με οποιοδήποτε τρόπο, των όρων της απόφασης επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του επενδυτή.}

 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του νόμου 1262/1982, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή, με έργο τον έλεγχο της ύπαρξης των προϋποθέσεων για την υπαγωγή στο νόμο αυτόν επενδύσεων πέραν ορισμένου ποσού, που καθορίζεται με την ίδια απόφαση, την αξιολόγηση των επενδύσεων αυτών, καθώς και την αξιολόγηση σε δεύτερο βαθμό επενδύσεων, ανεξαρτήτως ποσού, που έχουν απορριφθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ή τους αρμόδιους νομάρχες, ύστερα από αρνητική ή θετική γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, καθώς και την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής στο νόμο αυτόν επενδύσεων ανεξαρτήτως ποσού. Με όμοια απόφαση συνιστώνται στις περιφερειακές υπηρεσίες περιφερειακές γνωμοδοτικές επιτροπές για τον έλεγχο της ύπαρξης των προϋποθέσεων υπαγωγής στο νόμο αυτόν επενδύσεων, που θα πραγματοποιηθούν στα διοικητικά όρια των υπηρεσιών αυτών, ύψους κατώτερου από το ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου.}

 

10. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 1262/1982, όπως ισχύει, προστίθενται δύο εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας είναι δυνατό να ορίζεται ότι η πρόοδος των επενδυτικών έργων θα διαπιστώνεται από τη χρηματοδοτούσα την επένδυση τράπεζα και η εκταμίευση της επιχορήγησης από το Δημόσιο, πλην της τελευταίας δόσης, θα γίνεται με βάση σχετική βεβαίωση της παραπάνω τράπεζας, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με τις ίδιες αποφάσεις.

 

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας με απόφασή του μπορεί να εκχωρεί στους νομάρχες της Χώρας το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων που αφορούν τη σύσταση, συγκρότηση ή ορισμό γραμματέων των νομαρχιακών οργάνων ελέγχου της προόδου των επενδυτικών έργων και γενικά των επενδύσεων, ανεξάρτητα αν βρίσκεται σε εκτέλεση ή έχουν περατωθεί.}

 

11. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του νόμου 1262/1982, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Πρόεδρος της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή ο αναπληρωτής του, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Πρόεδρος των περιφερειακών γνωμοδοτικών επιτροπών είναι ο νομάρχης της έδρας της οικείας Υπηρεσίας Περιφερειακής Ανάπτυξης, αναπληρούμενος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από το νόμιμο αναπληρωτή του. Στις περιφερειακές γνωμοδοτικές επιτροπές μπορούν να μετέχουν χωρίς ψήφο και οι κατά τόπους αρμόδιοι νομάρχες ή έπαρχοι, εφ' όσον συζητούνται θέματα επενδύσεων, που πραγματοποιούνται στα διοικητικά όρια των νομαρχιών ή επαρχιών τους.}

 

12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του νόμου 1262/1982, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στην περιοχή Α' παρέχεται επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων στο συνολικό ύψος της επίδοσης, για επενδύσεις των περιπτώσεων α', β', γ', δ' και στ' της προηγούμενης παραγράφου.

 

Σε επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και συνεταιρισμών, που γίνονται στην περιοχή Α' κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητα από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, παρέχεται επί πλέον επιχορήγηση μέχρι 15 μονάδες.

 

Σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που κάνουν επενδύσεις στην περιοχή Α' για δημοτικές αγορές, χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών και λοιπών υπηρεσιών (όπως για στάθμευση αυτοκινήτων, για παροχή μηχανογραφικών υπηρεσιών), παρέχεται επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων.

 

Επιχειρήσεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που κάνουν επενδύσεις στην περιοχή Α', υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης, επιτοκίου που ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Β'.}

 

13. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 1262/1982, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αλιευτικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις για την προμήθεια καινούργιων σκαφών εγχώριας κατασκευής που αναφέρονται στην περίπτωση ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και είναι εγκατεστημένες ή έχουν την έδρα τους στην περιοχή Α', υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Β'.

 

Οι επενδύσεις του εδαφίου ι)ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Γ'.}

 

14. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του νόμου 1262/1982, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των επιχορηγήσεων του νόμου αυτού, παρέχεται επιδότηση του εκάστοτε κατά περίπτωση εφαρμοζόμενου επιτοκίου τραπεζικών δανείων, ομολογιακών δανείων εκδιδόμενων σε δημόσια εγγραφή ή δανείων από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, εφόσον έχουν ληφθεί για την πραγματοποίησή τους. Το ποσοστό επιδότησης είναι ίσο προς το ποσοστό επιχορήγησης που εγκρίθηκε και παρέχεται για τα τρία πρώτα χρόνια εξυπηρέτησης των δανείων που έχουν συναφθεί, εκτός από τις επενδύσεις τις περιοχής Δ', που πραγματοποιούνται στις ειδικές ζώνες του άρθρου 3 παράγραφος 3 και τις επενδύσεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 9, που πραγματοποιούνται στις περιοχές Α', Β', Γ' και Δ', για τις οποίες η επιδότηση επιτοκίου παρέχεται για τα 6 πρώτα χρόνια. Για τον υπολογισμό του επιδοτούμενου τραπεζικού δανείου δε λαμβάνεται υπόψη η αξία του οικοπέδου. Η επιδότηση του επιτοκίου παρέχεται, εφ' όσον το επιτόκιο δεν επιδοτείται από άλλη πηγή.}

 

15. Στο άρθρο 12 του νόμου 1262/1982, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

 

{4. Για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη βιομηχανική περιοχή Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως του νομού Θεσσαλονίκης ή στην περιοχή Α', σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 και την παράγραφο 2 του άρθρου 9, παρέχεται το ευεργέτημα των αφορολόγητων εκπτώσεων, που ισχύει για τις επενδύσεις της περιοχής Β'.}

 

16. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του νόμου 1262/1982, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Το ευεργέτημα των αφορολόγητων εκπτώσεων εφαρμόζεται για το τμήμα της επένδυσης το μέχρι 1.200 εκατομμύρια δραχμές, το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του νόμου 1262/1982, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:

 

{1. Επενδύσεις από Έλληνες εργαζόμενους του εξωτερικού ή ναυτικούς της μεσογειακής και ποντοπόρου ναυτιλίας, οι οποίες εμπίπτουν σε μια από τις προβλεπόμενες από το νόμο αυτόν κατηγορίες, απολαμβάνουν τα ευεργετήματα του νόμου αυτού, για τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης και οι αιτήσεις τους εξετάζονται με προτεραιότητα από τις Γνωμοδοτικές Επιτροπές, εφ' όσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α. Η πλειοψηφία των συμφερόντων της επιχείρησης που αναλαμβάνει την επένδυση, ανήκει σε Έλληνες, οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει τρία τουλάχιστο χρόνια απασχόλησης και συνεχούς εγκατάστασης στο εξωτερικό, μέχρι την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή τους στα ευεργετήματα αυτού του νόμου και των οποίων η ίδια συμμετοχή στην επιχείρηση προέρχεται αποδεδειγμένα από εισαχθέν συνάλλαγμα, μη υποχρεωτικώς εκχωρητέο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Για τους Έλληνες ναυτικούς απαιτείται να έχουν συμπληρώσει τριών ετών συνολική υπηρεσία σε πλοία.

 

β. Όλοι οι επενδυτές ενεργούν αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό τους.}

 

18. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του νόμου 1262/1982, όπως ισχύει, καταργείται.

 

19. Το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 1563/1985 (ΦΕΚ 151) αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:

 

{Άρθρο 30.

 

Παράταση προθεσμιών και τροποποίηση εγκριτικών πράξεων υπαγωγής επενδύσεως στις διατάξεις των νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1312/1972 (ΦΕΚ 232/Α/1972), νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1313/1972 (ΦΕΚ 232/Α/1972), νόμου [Ν] 289/1976 (ΦΕΚ 76/Α/1976) και νόμου [Ν] 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978) είναι δυνατή και μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 25 του νόμου 1262/1982 και μέχρι 31-12-1985. Μέχρι 31-12-1988 είναι δυνατή η τροποποίηση των εγκριτικών πράξεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, μόνο κατά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την ολοκλήρωση της επένδυσης, μετά την τελική έκθεση της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου.

 

Η τροποποίηση των αποφάσεων υπαγωγής επενδύσεων στις διατάξεις των παραπάνω νόμων, για αλλαγή επωνυμίας ή αλλαγή φορέα της επένδυσης, είναι δυνατή οποτεδήποτε και μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

Μετά την 31-12-1988 και μέχρι την 31-12-1991, είναι δυνατή η τροποποίηση εγκριτικών πράξεων κατά την έκδοση της απόφασης οριστικοποίησης επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στους παραπάνω νόμους, μόνο στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα και μετά από σχετική γνωμοδότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής υπαίτιος της καθυστέρησης της ολοκλήρωσης δεν είναι ο επενδυτής.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 23 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

20. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 9 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1116/1981 (ΦΕΚ 8/Α/1981) παρατείνεται, αφότου έληξε, μέχρι 31-12-1988.

 

21. Η τροποποίηση εγκριτικών πράξεων υπαγωγής επενδύσεων στις διατάξεις του νόμου [Ν] 4171/1961 (ΦΕΚ 93/Α/1961), είναι δυνατή οποτεδήποτε και μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, για την ολοκλήρωση της επένδυσης, εφ' όσον δεν αναφέρεται σε αύξηση του κόστους της επένδυσης ή παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσής της.

 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η αναμόρφωση κόστους επενδύσεων στις περιπτώσεις που η αίτηση είχε υποβληθεί ή η εντολή διενέργειας ελέγχου είχε δοθεί προ της 31-12-1983 και οι επενδύσεις είχαν ολοκληρωθεί πριν από αυτόν το χρόνο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 23 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

22. Επιχορηγήσεις για παραγωγικές επενδύσεις που εντάσσονται σε ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης της χώρας θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι διαδικασίες, τα κριτήρια επιλογής και λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της προηγούμενης διάταξης της παραγράφου αυτής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.