Νόμος 1262/82 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ειδικές Επενδύσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις περιοχές Β, Γ και Δ παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση μέχρι 15 ποσοστιαίων μονάδων, για τις πιο κάτω επενδύσεις.

 

α) Προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας. Περιλαμβάνονται και οι δαπάνες μεταφοράς για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων υψηλής όχλησης από κατοικημένες περιοχές σε βιομηχανικές ή βιοτεχνικές ζώνες.

 

β. Υποκατάστασης του πετρελαίου ή της ηλεκτρικής ενέργειας με αέριο, επεξεργασμένα απορρίμματα, ήπιες μορφές ενεργείας, ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας. Για επενδύσεις αυτής της κατηγορίας, πρόσθετη προϋπόθεση είναι ο περιορισμός τη ρύπανσης του περιβάλλοντος, όπως θα διαπιστώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

 

γ) Ίδρυσης ή επέκτασης εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή ενεργειακής ή μεταλλευτικής έρευνας.

 

δ. Παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.

 

ε) Επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συνεταιρισμών του άρθρου 2 παράγραφος 1

 

στ. Για επενδύσεις Ειδικών Ιδρυμάτων και Εργαστηρίων Ταχύρρυθμης Αναπροσαρμογής, για την απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων, όπως αυτά καθορίζονται από τος διατάξεις του νόμου [Ν] 963/1979, καθώς και επενδύσεις επιχειρήσεων των οποίων η πλειοψηφία των συμφερόντων ανήκει σε μειονεκτούντα άτομα ή αυτών που απασχολούν κατά πλειοψηφία άτομα αυτής της κατηγορίας. Η υπαγωγή στην κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων γίνεται μετά από γνωμάτευση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ή τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας κατά περίπτωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 16 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983).

 

2. Στην περιοχή Α' παρέχεται επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων στο συνολικό ύψος της επίδοσης, για επενδύσεις των περιπτώσεων α', β', γ', δ' και στ' της προηγούμενης παραγράφου.

 

Σε επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και συνεταιρισμών, που γίνονται στην περιοχή Α' κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητα από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, παρέχεται επί πλέον επιχορήγηση μέχρι 15 μονάδες.

 

Σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που κάνουν επενδύσεις στην περιοχή Α' για δημοτικές αγορές, χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών και λοιπών υπηρεσιών (όπως για στάθμευση αυτοκινήτων, για παροχή μηχανογραφικών υπηρεσιών), παρέχεται επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων.

 

Επιχειρήσεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που κάνουν επενδύσεις στην περιοχή Α', υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης, επιτοκίου που ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Β'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 3 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987).

 

3. Επενδύσεις των περιπτώσεων β, ε, στ, ι και ι)ε, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 σε όποια περιοχή και αν πραγματοποιούνται και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου και ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Δ. Επενδύσεις της περίπτωσης γ της αυτής παραγράφου, σε όποια περιοχή και αν πραγματοποιούνται, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3, υπάγονται στους όρους της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Γ εκτός από αυτές που βρίσκονται στην περιοχή Δ, στις οποίες ισχύει το καθεστώς της περιοχής αυτής.

 

Αλιευτικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις για την προμήθεια καινούργιων σκαφών εγχώριας κατασκευής που αναφέρονται στην περίπτωση ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και είναι εγκατεστημένες ή έχουν την έδρα τους στην περιοχή Α', υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Β'.

 

Οι επενδύσεις του εδαφίου ι)ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Γ'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983), με το άρθρο 17 του νόμου [Ν] 1479/1983 (ΦΕΚ 145/Α/1984), με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 1563/1985 (ΦΕΚ 151/Α/1985), με την παράγραφο 13 του άρθρου 3 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987).

 

4. Παρέχεται επιχορήγηση για τις δαπάνες μετεγκατάστασης από την περιοχή Α στις περιοχές Β, Γ και Δ ή για μετεγκατάσταση στις ειδικές ζώνες, που προβλέπονται μέσα στις περιοχές Β, Γ και Δ, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3 του νόμου αυτού. Το ποσοστό της επιχορήγησης αυτής είναι ίσο με το μέγιστο ποσοστό της επιχορήγησης της περιοχής, όπου η μετεγκατάσταση, αυξανόμενο κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες. Στις άλλες περιπτώσεις μετεγκατάστασης επιχειρήσεων, το ποσοστό επιχορήγησης των δαπανών μετεγκατάστασης καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983

 

5. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, προκειμένου για τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε της παραγράφου αυτής, έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες διατάξεις:

 

α. Στις Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις και στις Επιχειρήσεις των Συνεταιρισμών που πραγματοποιούν επενδύσεις σύμφωνα με το νόμο αυτόν, παρέχεται ολόκληρη η επιπλέον επιχορήγηση των 15 ποσοστιαίων μονάδων.

 

β. Στις επιχειρήσεις, στις οποίες Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων και Συνεταιρισμοί έχουν αθροιστικά την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων και οι οποίες πραγματοποιούν επενδύσεις σύμφωνα με το νόμο αυτόν, παρέχεται ολόκληρη η επιπλέον επιχορήγηση των 15 ποσοστιαίων μονάδων, με την προϋπόθεση ότι καθένας από τους υπόλοιπους πλην των ανωτέρω εταίρους έχει μετοχές ή μερίδια που δεν υπερβαίνουν το 2% των μετοχών ή του εταιρικού κεφαλαίου αντίστοιχα.

 

γ. Σε κάθε άλλη επιχείρηση που συμμετέχουν φορείς του προηγούμενου εδαφίου β αλλά δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις του εδαφίου αυτού, παρέχεται ποσοστό συμμετοχής των φορέων αυτών στο εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης, για τις επενδύσεις που αυτή πραγματοποιεί σύμφωνα με το νόμο αυτόν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 16 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου ορίζονται οι περιοχές κινήτρων, καθώς επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής των επενδύσεων του εδαφίου ιθ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α/1987).

 

7. Στις επενδύσεις των επιχειρήσεων του εδαφίου κ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ανεξάρτητα από την περιοχή που πραγματοποιούνται, παρέχεται μόνο επιχορήγηση που ανέρχεται στο ποσό των 300.000 δραχμών για κάθε νόμιμη θέση στάθμευσης. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής των επενδύσεων αυτών στις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 1788/1988 (ΦΕΚ 131/Α/1988).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 23 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.