Νόμος 1262/82 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Υπαγόμενες Επιχειρήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπάγονται στο νόμο αυτό οι ακόλουθες επιχειρήσεις:

 

α. Μεταποιητικές βιομηχανικές, βιοτεχνικές και χειροτεχνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Περιλαμβάνονται στις παραπάνω επιχειρήσεις και οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις παραδοσιακών οικοδομικών υλικών, όπως πέτρας τοιχοποιίας, δαπέδων και στέγης, μαλτεζόπλακας κεραμιδιών και τούβλων παραδοσιακών τύπων, διαφόρων κεραμικών δαπέδων και ειδικών κονιαμάτων. Επίσης βιοτεχνίες και εργαστήρια παραδοσιακών κατασκευών, όπως ξυλουργεία, επιπλοποιεία, σιδηρουργεία, μαργαρογλυφεία και άλλα εργαστήρια κατεργασίας οικοδομικού μαρμάρου ή πέτρας. Εργαστήρια χειροτεχνίας, οικοτεχνίας, κεραμικής, κοσμηματοποιίας, υφαντικής, ταπητουργίας και γουνοποιίας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, καθορίζεται η ένταξη, ή μη, στις μεταποιητικές επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου κατηγοριών επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχουν δυσκολίες κατάταξής τους από τις υπηρεσίες ιδιωτικών επενδύσεων, τις αρμόδιες γνωμοδοτικές επιτροπές ή τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας.

 

β. Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές επιχειρήσεις, σύγχρονης τεχνολογίας.

 

γ. Μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις.

 

δ) Κέντρα Τεχνικής Βοήθειας για την βιομηχανία και βιοτεχνία που ιδρύονται από Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια Επαγγελματικές Οργανώσεις, τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας και το ΕΛΚΕΠΑ, σκοπός των οποίων είναι η παροχή τεχνικών συμβουλών και πληροφόρησης στους επενδυτές, σχετικά με την τεχνολογική κατάσταση του κλάδου, την οργάνωση της παραγωγής, τη διαχείριση της επιχείρησης, τη σύνθεση του προσωπικού τη μελέτη της αγοράς και του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού.

 

ε. Επιχειρήσεις αξιοποίησης γεωργικών βιομηχανικών και αστικών απορριμάτων και αποβλήτων.

 

στ) Επιχειρήσεις αγροτικών ή αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών για επενδύσεις σε μηχανικά μέσα σποράς, καλλιέργειας, συγκομιδής και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων.

 

ζ) Επιχειρήσεις που παράγουν για δικό τους λογαριασμό ή για τρίτους ενέργεια σε μορφή αερίου, θερμού νερού ή ατμού.

 

η. Επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή μηχανισμών για την εξοικονόμηση ενέργειας.

 

θ) Επιχειρήσεις αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων, κατάψυξης ή αφυδάτωσης γεωργικών, κτηνοτροφικών και ιχθυηρών προϊόντων.

 

ι. Ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις πλωτών δεξαμενών, διαλυτηρίων πλοίων, αλιευτικές επιχειρήσεις για την προμήθεια καινούργιων σκαφών εγχώριας κατασκευής και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις για την προμήθεια καινούργιων σκαφών εγχώριας κατασκευής ή μεταχειρισμένων, εφόσον η ηλικίας τους δεν ξεπερνά τα 7 χρόνια, ή και για μετασκευή μεταχειρισμένων πλοίων, υπό τον όρο ότι οι ακτοπλοϊκές αυτές επιχειρήσεις γίνονται από εταιρείες ευρείας λαϊκής συμμετοχής ή και από δήμους κοινότητες και συνεταιρισμούς των περιοχών που εξυπηρετούνται από την εταιρεία ή και από Έλληνες εργαζόμενους του εξωτερικού ή Έλληνες ναυτικούς της μεσογειακής ή ποντοπόρου ναυτιλίας που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου.

 

ι)α. Επιχειρήσεις υγρών καυσίμων και υγραερίων, εφόσον πραγματοποιούν επενδύσεις για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή για την προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς ή διακίνησης υγρών καυσίμων και υγραερίων σε νησιώτικες περιοχές εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν την έδρα τους σε νομούς που υπάγονται στις περιοχές Γ' και Δ', για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος νόμου.

 

ι)β. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ξενώνες καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στήριξης τουριστικών - ξενοδοχειακών μονάδων και ειδικότερα για τη δημιουργία μονάδων εκμετάλλευσης κεντρικών πλυντηρίων και παρασκευαστήριων έτοιμων ή ημιετοίμων τροφίμων για τις ανάγκες των παραπάνω μονάδων.

 

ι)γ. Κατασκηνωτικά κέντρα (CAMPINGS), που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με την έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μόνο για τις δαπάνες μόνιμων εγκαταστάσεών τους και διαμόρφωσης του χώρου, καθώς επίσης και διαμερίσματα για τουριστική χρήση".

 

ι)ε. Οικίες ή κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, διασκευαζόμενα σε ξενώνες ή ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή εργαστήρια παραγωγής παραδοσιακών βιοτεχνικών προϊόντων ή χειροτεχνημάτων με την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών ή του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος καθώς και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας, εφόσον δεν υπάρχει συγκέντρωση ιδιοκτησίας πέρα από τρεις μονάδες στο ίδιο φυσικό πρόσωπο ή επιχειρηματικό φορέα, του περιορισμού αυτού μη ισχύοντος προκειμένου για οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και συνεταιρισμούς.

 

ι)στ. Επιχειρήσεις αυτού του άρθρου συνεταιρισμών ή επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης επιχειρήσεις αυτών των φορέων που κάνουν επενδύσεις για την ανέγερση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται τα πλαίσια του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού καθώς και χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, κεντρικών αγορών, σφαγείων και άλλων υπηρεσιών

 

ι)ζ. Επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις για τη ναυπήγηση τουριστικών επαγγελματικών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων σε ελληνικά ναυπηγεία ή για τη μετασκευή πλοίων σε τουριστικά επαγγελματικά πλοία και κρουαζιερόπλοια σε ελληνικά ναυπηγεία με την προϋπόθεση ότι τα πλοία αυτά ανήκουν σε Έλληνες κατά ποσοστό 100%.

 

ι)η. Επιχειρήσεις υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.

 

ι)θ. Εμπορικές εξαγωγικές εταιρείες (EXPORT TRADING COMPANIES) που ιδρύονται ή λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, υπό τους όρους ότι

α) αποκλειστικός σκοπός αυτών είναι η διενέργεια εξαγωγών και

β) το μετοχικό τους κεφάλαιο ανέρχεται κατ' ελάχιστο όριο στο ποσό των 50.000.000 δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο.

 

κ. Επιχειρήσεις κατασκευής σταθμών αυτοκινήτων για δημόσια χρήση, χωρητικότητας 80 τουλάχιστον θέσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983), με το άρθρο 15 του νόμου [Ν] 1497/1984 (ΦΕΚ 145/Α/1984), με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 1563/1985 (ΦΕΚ 151/Α/1985), με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987), με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α/1987), με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 1788/1988 (ΦΕΚ 131/Α/1988).

 

2. Οι διατάξεις αυτού του νόμου δεν εφαρμόζονται για επενδύσεις δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. Η εξαίρεση δεν αφορά τις θυγατρικές τους εταιρείες καθώς επίσης και εταιρείες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συνεταιρισμών, εφόσον περιλαμβάνονται σε μία από τις κατηγορίες επενδύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 23 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.