Νόμος 1262/82 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Επενδύσεις Ελλήνων του εξωτερικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επενδύσεις από Έλληνες εργαζόμενους του εξωτερικού ή ναυτικούς της μεσογειακής και ποντοπόρου ναυτιλίας, οι οποίες εμπίπτουν σε μια από τις προβλεπόμενες από το νόμο αυτόν κατηγορίες, απολαμβάνουν τα ευεργετήματα του νόμου αυτού, για τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης και οι αιτήσεις τους εξετάζονται με προτεραιότητα από τις Γνωμοδοτικές Επιτροπές, εφ' όσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α. Η πλειοψηφία των συμφερόντων της επιχείρησης που αναλαμβάνει την επένδυση, ανήκει σε Έλληνες, οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει τρία τουλάχιστο χρόνια απασχόλησης και συνεχούς εγκατάστασης στο εξωτερικό, μέχρι την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή τους στα ευεργετήματα αυτού του νόμου και των οποίων η ίδια συμμετοχή στην επιχείρηση προέρχεται αποδεδειγμένα από εισαχθέν συνάλλαγμα, μη υποχρεωτικώς εκχωρητέο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Για τους Έλληνες ναυτικούς απαιτείται να έχουν συμπληρώσει τριών ετών συνολική υπηρεσία σε πλοία.

 

β. Όλοι οι επενδυτές ενεργούν αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983), με την παράγραφο 17 του άρθρου 3 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987).

 

2. Για το σκοπό της παραπάνω παραγράφου συγκροτείται στο Υπουργείο Συντονισμού υπηρεσία με αρμοδιότητα την υποδοχή, ενημέρωση, υποβοήθηση, παροχή συμβουλών προς τους ενδιαφερόμενους Έλληνες εργαζόμενους του εξωτερικού καθώς και την επεξεργασία, προώθηση και διαβίβαση προς την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή των σχετικών επενδυτικών προτάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 3 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987).

 

3. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο άρθρο αυτό καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Εργασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας κατά περίπτωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 23 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.