Νόμος 1262/82 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Προϋποθέσεις και Περιορισμοί για την Επιχορήγηση Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής στις επιχορηγούμενες επενδύσεις δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 35% του συνολικού κόστους της επένδυσης στην περιοχή Β από 25 % στην περιοχή Γ και από 15% στην περιοχή Δ. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής των συνεταιρισμών και των επιχειρήσεων οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης ορίζεται 10 μονάδες χαμηλότερα εκτός της περιοχής Δ, για την οποία το κατώτατο ποσοστό ίδιας συμμετοχής είναι 10 %. Στην περιοχή Α, και μόνο για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9, το κατώτερο ποσοστό ίδιας συμμετοχής είναι 30% του συνολικού ύψους της επένδυσης. Στο ποσοστό της ίδιας συμμετοχής μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η αξία του οικοπέδου, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την πραγματοποίηση της επένδυσης. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή σε επενδύσεις, που παίρνουν επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου που αντιστοιχεί σε περιοχή όπου τα κίνητρα αυτά είναι πιο ευνοϊκά από εκείνα της περιοχής όπου πραγματοποιείται η επένδυση, είναι ίσο με το ποσοστό που προβλέπεται για τις επενδύσεις της ευνοϊκότερης αυτής περιοχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983).

 

2. Η ίδια συμμετοχή του επενδυτή αποτελεί ίδιο κεφάλαιο για τις ατομικές επιχειρήσεις με ύψος επένδυσης μέχρι 40 εκατομμύρια δραχμές και εταιρικό κεφάλαιο για τις λοιπές, πλην συνεταιρισμών, επενδύσεις. Προκειμένου περί συνεταιρισμών, ως ίδια συμμετοχή νοείται για τους νεοϊδρυόμενους το καταβεβλημένο κεφάλαιό τους και για τους υφιστάμενους το ποσό της αύξησης του συνεταιρικού τους κεφαλαίου ή ο σχηματισμός ειδικού αποθεματικού ή, κατά περίπτωση, η χρησιμοποίηση αποθεματικών εκτός του τακτικού. Για τις λοιπές περιπτώσεις ως ίδια συμμετοχή του επενδυτή νοείται για μεν νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις το καταβεβλημένο κεφάλαιό τους, για δε υφιστάμενες επιχειρήσεις, το ποσό της αύξησης των ίδιων κεφαλαίων τους ή κατά περίπτωση, της κεφαλαιοποίησης φορολογηθέντων αποθεματικών, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού. Όταν στην ίδια συμμετοχή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμης εταιρίας ή συνεταιρισμού, συμπεριλαμβάνεται και η αξία του ιδιόκτητου οικοπέδου, δεν απαιτείται κεφαλαιοποίηση ή αναπροσαρμογή της αξίας του, αν η τρέχουσα αξία κατά το χρόνο της υπαγωγής είναι διαφορετική από την τιμή εισφοράς, κτήσης ή αναπροσαρμογής. Ατομικές επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν επενδύσεις μέχρι 40 εκατομμυρίων δραχμών και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού μπορεί να διατηρούν τη μορφή τους. Στην εγκριτική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του νόμου αυτού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής. Αν διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ελέγχου του άρθρου 8 παράγραφος 2 του νόμου αυτού, ότι δεν πληρούνται οι πιο πάνω αναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής στο νόμο και επιστρέφονται οι τυχόν πραγματοποιηθείσες εκταμιεύσεις κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσό πέρα από το οποίο ο φορέας της επένδυσης πρέπει να έχει εταιρική μορφή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983), με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987).

 

3. Η εκταμίευση της επιχορήγησης του Δημοσίου στην επένδυση γίνεται αφού προηγουμένως αποδεδειγμένα, βάσει έκθεσης των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 8 οργάνων ελέγχου, έχει καταβληθεί και δαπανηθεί για την πραγματοποίηση της επένδυσης η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή του επενδυτή σε ποσοστό 50% και το 25% της τυχόν συμμετοχής της χρηματοδοτούσας τράπεζας. Στην περίπτωση που, για την πραγματοποίηση της επένδυσης, δεν έχει χρησιμοποιηθεί δανεισμός, η εκταμίευση της επιχορήγησης του Δημοσίου γίνεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, αφού θα έχει καταβληθεί και δαπανηθεί στα επενδυτικά έργα η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή του επενδυτή σε ποσοστό 50% και το 25% του υπολοίπου, πέραν της υποχρεωτικής ίδιας συμμετοχής ποσού.

 

Η εκταμίευση της επιχορήγησης του Δημοσίου γίνεται σε δόσεις, που καθορίζονται με την εγκριτική απόφαση και με τρόπο, ώστε να δαπανηθεί παράλληλα το υπόλοιπο της ίδιας συμμετοχής και του δανείου της τελευταίας δόσης καταβαλλομένης μετά πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών για την επένδυση ορίζεται στην εγκριτική πράξη. Είναι δυνατή η καταβολή κάθε μιας από τις δόσεις της επιχορήγησης εκτός από την πρώτη και την τελευταία δόση, εφόσον προσκομίζεται, στην υπηρεσία ιδιωτικών επενδύσεων ή στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983).

 

4. Για τον έλεγχο των τιμών, οι γνωμοδοτικές επιτροπές μπορούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης να υποβάλουν τα στοιχεία αξίας των μηχανημάτων και εξοπλισμού που θα εισαχθούν στο Συμβούλιο Έρευνας Τιμών. Το Συμβούλιο Έρευνας Τιμών μπορεί να ζητήσει από τον επενδυτή, τον ξένο προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους, πρόσθετα κατά την κρίση του στοιχεία και πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας, για τον έλεγχο των τιμών αυτών. Για τον έλεγχο του κόστους των λοιπών παγίων στοιχείων της επένδυσης θα χρησιμοποιούνται από τις Γνωμοδοτικές Επιτροπές κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία, όπως νόρμες κοστολόγησης κτιριακών και άλλων κατασκευαστικών εργασιών από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, που θα αναπροσαρμόζονται ανά εξάμηνο τουλάχιστο, και θα λαμβάνουν υπόψη τη φύση και το είδος των συγκεκριμένων κτιριακών κατασκευών. Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο υπερτιμολόγηση του κόστους της επένδυσης από τον επενδυτή, η αίτησή του για υπαγωγή στο νόμο αυτό απορρίπτεται ή τυχόν δοθείσα έγκριση ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού. Με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μπορεί να συσταθούν περιφερειακά όργανα του Συμβουλίου Έρευνας Τιμών.

 

5. α. Η έναρξη των επενδύσεων του νόμου αυτού μπορεί να γίνεται μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 6 παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτήν η έναρξη πραγματοποίησης της επένδυσης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή και δε δεσμεύει την κρίση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, ούτε την απόφαση της διοίκησης, σχετικά με την υπαγωγή ή μη της επένδυσης στις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

β. Συνεταιρισμοί που έχουν κάνει έναρξη παραγωγικών επενδύσεων μετά την 01-01-1981, είναι δυνατό να υπαχθούν στο νόμο αυτόν, εφ' όσον υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι 31-12-1987.

 

γ. Δεν αποτελούν έναρξη της επένδυσης και μπορούν να πραγματοποιηθούν και νωρίτερα η κτήση του οικοπέδου, οι προκαταρκτικές εδαφολογικές εργασίες (διαμόρφωση - περίφραξη), οι προκαταρκτικές εδαφολογικές έρευνες για μεταλλευτικές επιχειρήσεις, οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας και οικονομοτεχνικής μελέτης, η συνομολόγηση δανείου, η ανάληψη δανείου, το άνοιγμα πίστωσης και η παραγγελία μηχανημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού. Επίσης δεν αποτελεί έναρξη της επένδυσης η πραγματοποίηση δαπανών που δεν υπερβαίνουν το 5% του ποσού της παραγωγικής επένδυσης που αναφέρεται στην αρχική εγκριτική πράξη υπαγωγής της στα κίνητρα του νόμου αυτού.

 

δ. Σε περίπτωση πραγματοποίησης δαπανών πέρα από τις αναφερόμενες στο εδάφιο γ' της παραγράφου αυτής, πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού το τμήμα της επένδυσης που θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή της παραπάνω αίτησης. Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την υποβολή της παραπάνω αίτησης και δεν υπάγονται στο νόμο αυτόν, καθώς και η αξία του οικοπέδου θεωρούνται ίδια συμμετοχή στην επένδυση, εφ' όσον έγιναν με κεφάλαια του επενδυτή κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 5.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987)

 

6. Στις περιπτώσεις του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου αυτού και εφόσον η τεχνολογία στηρίζεται σε έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από Έλληνες, η ίδια συμμετοχή του επενδυτή είναι δυνατό με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδεται κατά περίπτωση, να καλύπτεται εν όλω ή εν μέρει από κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης της υπάρχουσας επιχείρησης, που ήδη τυχόν λειτουργεί, κατά ποσοστό αντίστοιχο με το ύψος της ίδιας συμμετοχής όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος υπολογισμού της καθαρής θέσης για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 23 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.