Νόμος 1262/82 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Περιεχόμενο της Επιχορήγησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την προώθηση παραγωγικών επενδύσεων του άρθρου 1, που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις του άρθρου 2 του παρόντος παρέχονται επιχορηγήσεις που συνίστανται σε κεφαλαιακή ενίσχυση εκ μέρους του Δημοσίου ως ακολούθως.

 

α) Για επενδύσεις μέχρι 400 εκατομμύρια δραχμές η επιχορήγηση δίνεται δωρεάν για την κάλυψη μέρους του κόστους της επένδυσης.

 

β) Για επενδύσεις από 400 εκατομμύρια δραχμές και μέχρι 600 εκατομμύρια δραχμές και για το πέραν των 400 εκατομμυρίων δραχμών ποσό, η επιχορήγηση κατά το 50% δίνεται δωρεάν για την κάλυψη μέρους του κόστους της επένδυσης και κατά το 50% έχει τη μορφή της συμμετοχής του Δημοσίου στο εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης η οποία παίρνει υποχρεωτικά τη μορφή ΕΠΕ ή ΑΕ.

 

γ) Για επενδύσεις πάνω από 600 εκατομμύρια δραχμές και για το πέραν των 600 εκατομμυρίων δραχμών ποσό, η επιχορήγηση έχει τη μορφή εξ ολοκλήρου συμμετοχής του Δημοσίου στο εταιρικό κεφάλαιο του φορέα της επένδυσης.

 

2. Οι επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να αποδειχθούν τη συμμετοχή του Δημοσίου και έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στα ευεργετήματα του νόμου αυτού μόνο για το μέχρι 400 εκατομμύρια δραχμές τμήμα της επένδυσης ή να δεχθούν και την κατά 50% συμμετοχή του Δημοσίου για το από 400 έως 600 εκατομμύρια δραχμές τμήμα της επένδυσης διατηρώντας όμως το ελάχιστο ποσοστό ίδιας συμμετοχής στη συνολική επένδυση όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983).

 

3. Για επενδύσεις σε ξενοδοχεία άνω των 300 κλινών η επιχορήγηση περιορίζεται για το τμήμα της επένδυσης μέχρι 300 κλίνες. Ο επενδυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει για το υπόλοιπο της επένδυσης άλλο τρόπο χρηματοδότησης, διατηρώντας όμως το ελάχιστο ποσοστό ιδίας συμμετοχής στη συνολική επένδυση, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τις επενδύσεις της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987).

 

4. Η διάταξη της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3843/1958, ως ίσχυε την 28-12-1981, θα ισχύει και μελλοντικά για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις με κρατική επιχορήγηση με τον παρόντα νόμο, εκτός αν ειδικά ορισθεί διαφορετικά.

 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος, που προβλέπεται από τη διάταξη αυτή, εφαρμόζεται μόνο στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης που προέρχονται από τις επενδύσεις του προηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει και άλλες επενδύσεις και δεν είναι δυνατός ο λογιστικός προσδιορισμός των κερδών που προέρχονται από τις επενδύσεις που έγιναν με κρατική επιχορήγηση, γίνεται επιμερισμός του συνόλου των κερδών της επιχείρησης με βάση την αξία των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις κρατικές επιχορηγήσεις του παρόντος και την αξία των λοιπών επενδύσεων αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 6 του νόμου 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α/1984).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α/1987).

 

5. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

6. Για τον προσδιορισμό του ορίου των 400 εκατομμυρίων δραχμών λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ύψος του επενδυτικού προγράμματος. Για τον καθορισμό του συνολικού ύψους του επενδυτικού προγράμματος υπολογίζονται αθροιστικά όλα τα επενδυτικά προγράμματα που αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία, εφόσον υποβάλλονται από τον ίδιο επενδυτή, για υπαγωγή στις διατάξεις αυτού του νόμου, μέσα σε διάστημα μέχρι 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης, που αφορά την ίδια παραγωγική διαδικασία και έχει ήδη υπαχθεί στις διατάξεις αυτού του νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 23 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.