Νόμος 1262/82 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρέχονται εκπτώσεις από τα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων του άρθρου 2 του νόμου [Ν] αυτού, που είναι εγκαταστημένες ή μεταφέρονται ή ιδρύονται στις περιοχές Β, Γ και Δ του άρθρου 3 αυτού του νόμου, εφόσον πραγματοποιήσουν νέες παραγωγικές επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος από την έναρξη ισχύος του νόμου μέχρι την 31-12-1992. Για τις επιχειρήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 εδάφιο γ αυτού του νόμου, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, ισχύει το καθεστώς της περιοχής Γ ανεξάρτητα τόπου εγκατάστασης, εκτός των μεταλλευτικών επιχειρήσεων των περιοχών Α και Δ, στις οποίες ισχύει το καθεστώς των περιοχών αυτών

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983).

 

2. Τα ποσοστά των αφορολογήτων εκπτώσεων επί της αξίας των νέων παραγωγικών επενδύσεων καθώς και τα ποσοστά των ετήσιων καθαρών κερδών μέχρι τα οποία μπορεί να φθάσει η αφορολόγητη έκπτωση, κλιμακώνονται κατά περιοχή ως εξής:

 

Περιοχές

Ποσοστό αφορολόγητης έκπτωσης επί της αξίας της επένδυσης

Ποσοστό ετήσιων κερδών μέχρι του  οποίου μπορεί να  φθάσει η αφορολόγητη έκπτωση

Α'

-

-

Β'

40%

60%

Γ'

55%

75%

Δ'

70%

90%

 

3. Σε περίπτωση που επένδυση έτυχε επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου, δε μπορεί να υπαχθεί στο καθεστώς των αφορολογήτων εκπτώσεων.

 

4. Για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη βιομηχανική περιοχή Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως του νομού Θεσσαλονίκης ή στην περιοχή Α', σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 και την παράγραφο 2 του άρθρου 9, παρέχεται το ευεργέτημα των αφορολόγητων εκπτώσεων, που ισχύει για τις επενδύσεις της περιοχής Β'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 3 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987).

 

5. Προκειμένου για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στους νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης, το ποσοστό της αφορολόγητης έκπτωσης ορίζεται στο 100% της αξίας της επένδυσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11Α του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 23 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.