Νόμος 1262/82 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Γνωμοδοτικές Επιτροπές και όργανα Ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή με έργο τον έλεγχο της ύπαρξης των προϋποθέσεων για την υπαγωγή στο νόμο αυτόν των επενδύσεων πέραν ορισμένου ποσού, που καθορίζεται με την ίδια απόφαση, την αξιολόγηση των επενδύσεων αυτών, καθώς και την αξιολόγηση, σε δεύτερο βαθμό, επενδύσεων, ανεξάρτητα ποσού, που έχουν απορριφθεί από τους αρμόδιους γενικούς γραμματείς περιφερειών ή νομάρχες, ύστερα από θετική ή αρνητική γνωμοδότηση της περιφερειακής γνωμοδοτικής επιτροπής, καθώς και την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής στο νόμο αυτόν επενδύσεων ανεξαρτήτως ποσού.

 

Με όμοια απόφαση συνιστώνται γνωμοδοτικές επιτροπές στην έδρα των γενικών γραμματειών περιφερειών ή στην έδρα των υπηρεσιών περιφερειακής ανάπτυξης ή στις έδρες νομαρχιών στις οποίες έχει εκχωρηθεί από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων υπαγωγής επενδύσεων στο νόμο αυτόν, για τον έλεγχο της ύπαρξης των προϋποθέσεων υπαγωγής στο νόμο επενδύσεων, που θα πραγματοποιηθούν στα διοικητικά όρια των υπηρεσιών αυτών ύψους κατώτερου από το ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου".

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983), με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 1563/1985 (ΦΕΚ 151/Α/1985), με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987), με την παράγραφο 5 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α/1987).

 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας συνιστώνται κεντρικά και νομαρχιακά όργανα ελέγχου της προόδου των επενδυτικών έργων και γενικότερα των επενδύσεων, ανεξάρτητα αν βρίσκονται σε εκτέλεση ή έχουν περατωθεί. Ο έλεγχος γίνεται με βάση τους όρους και προϋποθέσεις των αναπτυξιακών νόμων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, καθώς και των σχετικών πράξεων και συμβάσεων υπαγωγής στους νόμους αυτούς. Με όμοια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας του οργάνου ελέγχου, όπου κρίνεται αναγκαίο και η αποζημίωση των μελών και του γραμματέα των οργάνων ελέγχου, πέραν της ημερήσιας αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

Όμοια αποζημίωση με την παραπάνω μπορεί να παρασχεθεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και για ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί ή έχουν αρχίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Στα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών και των οργάνων ελέγχου που δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι παρέχεται αποζημίωση εκτός έδρας και οδοιπορικά έξοδα αντίστοιχα με τον 4ο βαθμό των δημόσιων υπαλλήλων.

 

Τα μέλη των οργάνων ελέγχου ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας από υπαλλήλους των αρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών και από εκπροσώπους τραπεζών και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η παροχή των υπηρεσιών από τα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών και των οργάνων ελέγχου που είναι δημόσιοι υπάλληλοι δύναται να γίνεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 98 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 611/1977.

 

Οι δαπάνες των πάσης φύσεως αποζημιώσεων των παραπάνω γνωμοδοτικών επιτροπών και οργάνων ελέγχου κεντρικών και νομαρχιακών βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

Ο έλεγχος της προόδου των επενδυτικών έργων των επενδύσεων του άρθρου 6 παράγραφος 7 αυτού του νόμου, με βάση τις προϋποθέσεις και όρους του νόμου και των εγκριτικών πράξεων, γίνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας με όργανα που αυτός καθορίζει σε κάθε περίπτωση. Τα όργανα αυτά λειτουργούν σύμφωνα με τον οργανισμό λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας είναι δυνατό να ορίζεται ότι η πρόοδος των επενδυτικών έργων θα διαπιστώνεται από τη χρηματοδοτούσα την επένδυση τράπεζα και η εκταμίευση της επιχορήγησης από το Δημόσιο, πλην της τελευταίας δόσης, θα γίνεται με βάση σχετική βεβαίωση της παραπάνω τράπεζας, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με τις ίδιες αποφάσεις.

 

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας με απόφασή του μπορεί να εκχωρεί στους νομάρχες της Χώρας το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων που αφορούν τη σύσταση, συγκρότηση ή ορισμό γραμματέων των νομαρχιακών οργάνων ελέγχου της προόδου των επενδυτικών έργων και γενικά των επενδύσεων, ανεξάρτητα αν βρίσκεται σε εκτέλεση ή έχουν περατωθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983), με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 1563/1985 (ΦΕΚ 151/Α/1985) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987).

 

3. Πρόεδρος της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή ο αναπληρωτής του, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Πρόεδρος των περιφερειακών γνωμοδοτικών επιτροπών είναι ο γενικός γραμματέας περιφέρειας ή ο νομάρχης της έδρας της υπηρεσίας περιφερειακής ανάπτυξης ή ο οικείος νομάρχης, στους οποίους έχει εκχωρηθεί από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων υπαγωγής επενδύσεων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του νόμου αυτού, αναπληρούμενος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από το νόμιμο αναπληρωτή του. Στις περιφερειακές γνωμοδοτικές επιτροπές μπορούν να μετέχουν χωρίς ψήφο και οι κατά τόπους αρμόδιοι νομάρχες ή έπαρχοι, εφ' όσον συζητούνται θέματα επενδύσεων που πραγματοποιούνται στα διοικητικά όρια των νομαρχιών ή επαρχιών τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983), με την παράγραφο 11 του άρθρου 3 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987), με την παράγραφο 6 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α/1987).

 

4. Τα μέλη όλων των γνωμοδοτικών επιτροπών αυτού του νόμου [Ν] ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζεται ο γραμματέας, ο αναπληρωτής βοηθός αυτού και οι εισηγητές, καθώς και η αποζημίωση του γραμματέα, του αναπληρωτή βοηθού γραμματέα, των εισηγητών και των μελών των γνωμοδοτικών επιτροπών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας είναι δυνατό να συσταθούν ειδικά τμήματα της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, στα οποία με την ίδια απόφαση μεταβιβάζεται μέρος των αρμοδιοτήτων της που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου. Τα μέλη γνωμοδοτικών επιτροπών ή των οργάνων ελέγχου δεν μπορούν να είναι σύμβουλοι ή να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983), με την παράγραφο 7 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α/1987).

 

5. Για τη διαδικασία λειτουργίας των επιτροπών και οργάνων, την απαρτία και τη λήψη αποφάσεων ισχύουν ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Συντονισμού.

 

6. Μέχρι τη σύσταση των περιφερειακών Γνωμοδοτικών Επιτροπών οι αιτήσεις των επενδυτών εξετάζονται από την Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή.

 

7. Με απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών, μπορεί να συσταθούν μέχρι 30 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατάλληλου για την υποβοήθηση του έργου των Γνωμοδοτικών επιτροπών οι θέσεις αυτές θα πληρωθούν με προσωπικό που θα αποσπασθεί από άλλα Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Τράπεζες καθώς και προσλαμβανόμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου και με αποδοχές καθοριζόμενες με την ίδια απόφαση, και με τη διαδικασία του νόμου [Ν] 993/1979.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 23 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.