Νόμος 1337/83 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του νόμου 947/1979 δεν εφαρμόζονται στις περιοχές επεκτάσεων πολεοδομικών σχεδίων στις προβλεπόμενες από το νόμο αυτόν, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ρητά γίνεται παραπομπή σ αυτές.

 

2. Περιοχές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 1 του παρόντος νόμου και που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ρυμοτομικό σχέδιο κατά το άρθρο 62 παράγραφος 2 του νόμου 947/1979, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 1221/1981 υπάγονται εφεξής στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, η έγκριση ή επέκταση σχεδίων πόλεων για την εκτέλεση στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που μελέτες τους έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μέχρι την 30-06-1980, γίνεται με τις διατάξεις του άρθρου 62 παράγραφος 2 του νόμου 947/1979.

 

3. Για τις περιπτώσεις σχεδίων πόλεων σε πυκνοδομημένες περιοχές και σε όσες υπάγονται στο άρθρο 10 του νόμου 1221/1981 όπως ισχύει μετά το νόμο αυτόν το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί να ζητήσει την υπαγωγή τους στην εισφορά σε γη των παραγράφων 4 και επόμενες του άρθρου 8 του νόμου αυτού αντί των παραγράφων 1 και 2 του ίδιου άρθρου. Η υπαγωγή γίνεται με την πράξη εγκρίσεως της πολεοδομικής μελέτης του σχετικού σχεδίου πόλεως κατά περίπτωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

4. Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του νόμου αυτού μπορεί να υπαχθούν και περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί σαν οικιστικές βάσει του νόμου 947/1979, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Στις περιπτώσεις αυτές ανακαλείται το σχετικό προεδρικό διάταγμα ή η απόφαση του Νομάρχη.

 

Με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ή του οικείου Νομάρχη αντίστοιχα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου μπορεί, σε περιπτώσεις που έχουν εγκριθεί ρυμοτομικά σχέδια κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του νόμου 947/1979, να ορισθεί ότι αντί των άρθρων 17, 18, 19, 20, 21 και 54 του νόμου 947/1979 εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 8, 9 και 12 του παρόντος νόμου.

 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1080/1980 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως κάποιων διατάξεων περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκηση Νομοθεσίας και άλλων τέτοιων συναφών διατάξεων ισχύουν και για τις επεκτάσεις πολεοδομικών σχεδίων του νόμου αυτού.

 

6. Διαδικασίες για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων ενεργού πολεοδομίας που έχουν αρχίσει πριν από την ισχύ του νόμου αυτού συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν όταν άρχισαν οι συγκεκριμένες για κάθε περίπτωση διαδικασίες.

 

7. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 720/1977 περί εξαιρέσεως από της κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων, επιβολής ειδικών τελών επί οικοδομικών εργασιών εκτελούμενων κατά τις διατάξεις του άρθρου 102, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 και του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 395/1968 και ρυθμίσεως ετέρων πολεοδομικών θεμάτων (ΦΕΚ 297/Α/1977) καταργούνται.

 

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος από 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. μπορεί να εγκρίνεται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο και να καθορίζονται όροι και περιορισμοί δόμησης σε περιοχές εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και εκτός των ορίων οικισμών προ του 1923 για τη μεταφορά οικισμών που πλήγηκαν από σεισμούς ή κατολισθήσεις ή μεταφέρονται από αρχαιολογικούς χώρους ή μεταφέρονται λόγω αναπτυξιακών έργων οργανισμών κοινής ωφέλειας.

 

Για τους ιδιοκτήτες των μεταφερόμενων λόγω αναπτυξιακών έργων οργανισμών κοινής ωφέλειας οικισμών και εντός των κατά τα ανωτέρω εγκρινόμενων σχεδίων έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α/1997) και ειδικότερα οι παράγραφοι 1.ΙΙ)α', β', γ - 2.α, γ, και δ'.

 

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Ανάπτυξης καθορίζονται η διαδικασία κάλυψης της μείωσης των αμοιβών των μηχανικών και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του νόμου 2721/1999 (ΦΕΚ 112/Α/1999).

 

9. Σε οικισμούς που έχουν πληγεί σε σοβαρό βαθμό από σεισμούς και απαιτούνται από ειδικές μελέτες μέτρα ασφάλειας τα οποία εμποδίζονται από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, μπορεί να καθορίζονται με παρέκκλιση των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, χωρίς αύξηση του συντελεστή δόμησης.

 

10. Σε ζώνες πυκνοδομημένες του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος νόμου, καθώς και παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος νόμου, καθώς και σε πολεοδομικές ενότητες στις οποίες οι πυκνοδομημένες ζώνες αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής που εντάσσεται στο σχέδιο, είναι δυνατό, μετά από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης να προηγηθεί της έγκρισης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, εφόσον θα έχει εκπονηθεί στα πλαίσια των κατευθύνσεων αυτού, όπως αυτές θα προκύψουν κατά την πρόοδο της μελέτης του.

 

Στις ως άνω περιπτώσεις, καθώς και σε όλες τις πυκνοδομημένες ζώνες, επιτρέπεται μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και προ των πράξεων εφαρμογής η χορήγηση οικοδομικής άδειας. Επίσης σε όλες τις περιοχές, που εντάσσονται σε σχέδιο πόλης με τις διατάξεις του νόμου 1337/1983, επιτρέπεται η χορήγηση οικοδομικών αδειών σε νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 1577/1985, υφιστάμενα κατά την ημερομηνία ένταξης κτίσματα, στις εξής περιπτώσεις:

 

Ι. Αλλαγή χρήσης

ΙΙ. Επισκευές για λόγους χρήσεως και υγιεινής.

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των οικοδομικών αδειών των προηγούμενων εδαφίων είναι:

 

1. Να είναι διαμορφωμένοι οι κοινόχρηστοι χώροι.

2. Κατά την κρίση της αρχής να μην εμποδίζεται η πραγματοποίηση της υποχρέωσης της ιδιοκτησίας για εισφορά σε γη, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος νόμου.

3. Να έχει καταβληθεί από τον ιδιοκτήτη προκαταβολή ποσού ίσου προς το 20% της υποχρέωσής του για εισφορά σε χρήμα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου αυτού, όπως υπολογίζεται βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ίδιου για την αξία του ακινήτου του. Οι τελικές υποχρεώσεις συμμετοχής της ιδιοκτησίας όπως προκύπτουν από τον παρόντα νόμο, εκπληρώνονται μετά την κύρωση των πράξεων εφαρμογής και από το ποσό που αναλογεί στην ιδιοκτησία έναντι της εισφοράς σε χρήμα, αφαιρείται η κατά τα ανωτέρω τυχόν καταβληθείσα προκαταβολή.

 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στεγάσεως, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, δημοτικών επιχειρήσεων και της Εθνοκτηματικής Ανώνυμης Εταιρείας Ενεργού Πολεοδομίας και σε μη πυκνοδομημένες περιοχές. Στην περίπτωση αυτή, αντί της προτάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, υποβάλλεται αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου φορέα.

 

Στην πολεοδομική ενότητα Ελαιώνας, η πολεοδομική μελέτη της οποίας εγκρίθηκε με το προεδρικό διάταγμα της 11-02-1991 (ΦΕΚ 74/Δ/1991), επιτρέπεται η χορήγηση οικοδομικής άδειας μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και πριν την πράξη εφαρμογής σε ιδιοκτησίες οι οποίες προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας και ανήκουν στον οικείο φορέα. Για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας απαιτείται να πληρούνται οι ανωτέρω 1 και 3 προϋποθέσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 1772/1988 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 5 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και με το άρθρο 29 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002).

 

11. Ακίνητα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που δεν εμπίπτουν σε περιοχές κατοικίας, σύμφωνα με το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, μπορεί να μεταβιβάζονται κατά προτίμηση σε άλλους φορείς, των οποίων οι δραστηριότητες εμπίπτουν στο γενικό πολεοδομικό σχέδιο, έναντι συμφωνούμενου τιμήματος που θα εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 

12. Σε περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο και που ίσχυε παλαιότερα εγκεκριμένο σχέδιο πόλης και ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους έχουν εφαρμογή για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη και χρήμα οι διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 1337/1983.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

13. Το κεφάλαιο Α (άρθρα 1 - 14) του νόμου αυτού εφαρμόζεται για επεκτάσεις, των οποίων θα έχει εγκριθεί το γενικό πολεοδομικό σχέδιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 μέσα στην τετραετία από την ισχύ του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 1849/1989 (ΦΕΚ 113/Α/1989).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.