Νόμος 947/79 - Άρθρο 62

Άρθρο 62: Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τροποποιήσεις υφισταμένων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ενεργούνται βάσει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. Τροποποιήσεις μείζονος σημασίας συνεπαγόμενες γενικότερη αναμόρφωση της περιοχής δύναται να υπαχθούν εις τον παρόντα νόμον κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων εκδιδομένης μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

2. Επεκτάσεις υφισταμένων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμών υφισταμένων προ του 1923 ή καθορισμός ειδικών χρήσεων γης ή δεσμεύσεις και διαθέσεις γης δι' οικιστικούς σκοπούς ενεργούνται βάσει του παρόντος νόμου.

 

Αρξάμενες διαδικασίες επεκτάσεως εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εγκρίσεως νέων τοιούτων, εφ' ων μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος έχει ληφθεί θετική γνωμοδότησις του οικείου Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, δύναται να συνεχισθούν και ολοκληρωθούν κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων. Επίσης κατά την διαδικασίαν του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων ενεργείται η έγκρισις ή επέκτασις σχεδίων πόλεων δια την εκτέλεσιν στεγαστικών προγραμμάτων του Αυτονόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας,των οποίων σχέδια ήθελον υποβληθεί μέχρι 30-06-1980.

 

Επί των ούτως εγκρινομένων σχεδίων ή των επεκτάσεων εγκεκριμένων τοιούτων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19, 20, 21 και 54 του παρόντος νόμου κατά τα δια τις ζώνες κανονιστικών όρων δομήσεως προβλεπόμενα.

 

3. Εταιρείες ενεργού πολεοδομίας συσταθείσες συμφώνως προς τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1003/1971 περί ενεργού πολεοδομίας ως ανάδοχοι εκτελέσεως προγραμμάτων ενεργού πολεοδομίας θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες και λειτουργούσες. Διαδικασίες καταρτίσεως και εφαρμογής προγραμμάτων ενεργού πολεοδομίας αρξάμενες προ της ενάρξεως ισχύος του παρόντος συνεχίζονται και ολοκληρώνονται συμφώνως προς τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1003/1971. Δύναται πάντως δια συμβάσεως μετά του αναδόχου φορέως να συμφωνηθεί η υπαγωγή και εκτέλεσις των ως άνω προγραμμάτων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

4. Άπαντα τα υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου προβλεπόμενα έσοδα εισφορών και ειδικών τελών εισπράττονται υπό των δημοσίων ταμείων κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, αποδίδονται δε εις ολόκληρον εις το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων το οποίον διαθέτει ταύτα υποχρεωτικώς προς εφαρμογήν των οικιστικών μελετών και προγραμμάτων των κατά τον παρόντα νόμον οικιστικών περιοχών.

 

5. Προς μελέτη των εκ της εισαγωγής των διατάξεων του παρόντος νόμου προκυπτόντων ζητημάτων, την κατάρτιση και συντονισμό των υπ' αυτόν προβλεπομένων κανονιστικών πράξεων, ως και δια την αναμόρφωση της όλης πολεοδομικής νομοθεσίας επί τω τέλει του εκσυγχρονισμού αυτής και προσαρμογής της προς τις συνταγματικές διατάξεις ως και τις διατάξεις του παρόντος νόμου δύναται να συγκροτηθεί ειδική προπαρασκευαστική επιτροπή παρά το Υπουργείο Δημοσίων Έργων εκ δικαστικών λειτουργών, δημοσίων υπαλλήλων και ιδιωτών ειδικευμένων εις τα ως άνω θέματα. Η επιτροπή συγκροτείται εις ολομέλεια και εις τμήματα εις τα οποία κατανέμεται το όλον έργον δια μίαν διετία δι' αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Δημοσίων Έργων, η δε αμοιβή των μελών αυτής καθορίζεται και καταβάλλεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 του νόμου 679/1977, συνολικώς ή κατά τμήματα του επιτελούμενου έργου.

 

6. Οι διατάξεις α) του νόμου 5269/1931 περί αδειών οικοδομής κ.λ.π. επί των ρυμοτομούμενων ακινήτων (ΦΕΚ 274/Α/1931), β) των άρθρων 3, 4, 5 και 6 του νόμου 653/1977 περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών δια την διάνοιξη εθνικών οδών κ.λ.π. (ΦΕΚ 214/Α/1977) δεν έχουν εφαρμογήν επί των κατά τον παρόντα νόμον αναγνωριζομένων ή χαρακτηριζομένων οικιστικών περιοχών.

 

7. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1003/1971 περί ενεργού πολεοδομίας καταργείται.

 

8. Τα όρια των υφισταμένων προ της 16-08-1923 οικισμών δύνανται να καθορίζονται δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου συνοδευομένης υπό σχεδιαγράμματος και δημοσιευομένου σε φωτοσμίκρυνση ομού μετά της αποφάσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου τη με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων προβλέπονται τα στοιχεία εκτιμήσεως κατά τον καθορισμό των ορίων, η τηρητέα διαδικασία δια τον καθορισμό τούτον και πάσα συναφής λεπτομέρεια.

 

9. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 653/1977 περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών δια την διάνοιξη εθνικών οδών κλπ. εφαρμόζονται και δια τις προς βελτίωση υφισταμένων οδών πραγματοποιούμενες νέας χαράξεις ή διαπλατύνσεις αυτών ή τμημάτων αυτών. Οι κατά τα άνω βελτιούμενες οδοί ή τμήματα αυτών ορίζονται δι αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

10. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 653/1977 (ΦΕΚ 169/Α/1977) όπως αυτές έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν, εφαρμόζονται και επί επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών για το μέχρι 20 m πλάτος της οδού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14)γ του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

11. Εις το τέλος του υπ' αριθμόν 4 ορισμού του άρθρου 2 του νόμου 716/1977 περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:

 

{Εις περίπτωσιν συγκροτήσεως Γραφείου Μελετητών υπό μορφήν ανωνύμου εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, πτυχίον μελετητή δέον να κατέχουν οι γενικοί διευθυντές και οι διαχειριστές τούτων, δια τα πρόσωπα δε ταύτα υφίσταται ή απαγόρευσις της αναλήψεως ατομικώς μελέτης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.