Απόφαση 3971/16 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

5.1. Γενικές Διατάξεις

 

Στο σύνολο των εκτός σχεδίου ζωνών (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους ζώνες)

 

1. Όροι και Περιορισμοί Δόμησης και προστασίας περιβάλλοντος

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια του νόμου 1650/1986.
Επιβάλλεται η προστασία της φύσης και του τοπίου, της βιοποικιλότητας, καθώς και των σπάνιων και απειλούμενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας.
Δεν επιτρέπονται οι ανεξέλεγκτες ρίψεις μπαζών και σκουπιδιών σε οποιαδήποτε ζώνη του εξωαστικού χώρου.
Επιβάλλεται η αποτροπή της ρύπανσης, με έλεγχο των εκπομπών ρύπων στην πηγή προέλευσης και της παρουσίας τους στο περιβάλλον.
Επιβάλλεται η αντιμετώπιση οποιασδήποτε άλλης διαταραχής, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει την οικολογική ισορροπία και να προκαλέσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Απαγορεύεται η αλλοίωση της μορφολογίας των προστατευτέων περιοχών, των ειδών της χλωρίδας και της πανίδας.
Επιβάλλεται η διατήρηση αναλλοίωτης της έκτασης των δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων.
Στα τυχόν δασικά γήπεδα - ιδιωτικά ή δημόσια - απαγορεύεται η κατάτμηση και δεν δίδεται αρτιότητα, διότι απαγορεύεται η δόμησή τους.
Επιτρέπεται η θήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς της δασικής υπηρεσίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους ζώνες.
Επιτρέπεται η απόληψη ύδατος από οποιονδήποτε υδροφορέα για ύδρευση και άρδευση, υπό τον όρο της μη υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της διατήρησης των σήμερα υφιστάμενων εντόπιων πληθυσμών πανίδας και χλωρίδας.
Επιβάλλεται περιορισμός του αριθμού και της παροχής των αντλήσεων ύδατος ανά υδρολογική λεκάνη μετά από σχετική μελέτη με στόχο την διατήρηση των αποθεμάτων και στάθμης των υπόγειων υδροφορέων.
Η βόσκηση επιτρέπεται, μετά από μελέτη βοσκοϊκανότητας. Η βοσκή απαγορεύεται ή επιτρέπεται σύμφωνα με τις δασικές απαγορευτικές διατάξεις που εκδίδει το αρμόδιο Δασαρχείο ανάλογα με το επιθυμητό στάδιο εξέλιξης της κάθε συστάδας του δάσους, δηλαδή εάν αναμένεται αναγέννηση κ.λ.π. Στις δασικές χορτολιβαδικές εκτάσεις δεν απαγορεύεται.
Τα έργα διαμόρφωσης των επιτρεπομένων χρήσεων που προαναφέρθηκαν στις επιμέρους ζώνες πρέπει να είναι από φυσικά υλικά και με τις ελάχιστες δυνατές παρεμβάσεις στην γεωμορφολογία του χώρου παρέμβασης και με αποκλειστικό στόχο την ένταξη στο φυσικό περιβάλλον.
Απαγορεύονται:
oΗ καταστροφή κάθε είδους φυσικής βλάστησης
oΗ καταστροφή της βλάστησης των φυτοφρακτών
oΗ ρύπανση και η εν γένει υποβάθμιση των υδατικών πόρων και οικοσυστημάτων

 

2. Σε όλη την εκτός σχεδίου περιοχή καταργούνται οι παρεκκλίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης. Επιπλέον επιβάλλονται οι αποστάσεις δόμησης εκατέρωθεν του άξονα των οδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 209/1998 (ΦΕΚ 169/Α/1998) Περί καθορισμού ελάχιστης απόστασης ασφαλείας των κτηρίων από τους άξονες ή τα όρια των οδών του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει, εκτός των παρεκκλίσεων οι οποίες δεν ισχύουν.

 

3. Ειδικές διατάξεις που αφορούν ίδιο νομικό καθεστώς κατισχύουν της παρούσας απόφασης (δασική και αρχαιολογική νομοθεσία, κ.λ.π.).

 

4. Εντός των περιοχών Natura 2000 ισχύουν οι περιορισμοί που αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία (νόμος 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις, κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ/37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 1979/409/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ/8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012).

 

5. Εντός των εκτάσεων των καταφυγίων άγριας ζωής ισχύουν οι περιορισμοί που αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία (άρθρο 57 του νόμου 2637/1998 και άρθρο 5 του νόμου 3937/2011).

 

6. Ζώνη γειτνίασης με γραμμές μεταφοράς Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού υψηλής και υπερυψηλής τάσης. Προτείνεται η πλήρης απαγόρευση της δόμησης σε ζώνες παράλληλες με τη διαδρομή των γραμμών υψηλής και υπερυψηλής τάσης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, σε όλο το μήκος τους και σε πλάτος 50 m εκατέρωθεν του άξονα των γραμμών υψηλής τάσης και 100 m εκατέρωθεν των γραμμών υπερυψηλής τάσης. Σε περίπτωση που περισσότερες από μία Γραμμές Μεταφοράς οδεύουν παράλληλα και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους τότε η απαγόρευση της δόμησης ισχύει και για τις ενδιάμεσες ζώνες που δεν καλύπτονται από τα 50 m και τα 100 m αντίστοιχα.

 

7. Ζώνη κατά μήκος των ρεμάτων: Κατά μήκος των ρεμάτων που διαρρέουν την Δημοτική Ενότητα Τυρνάβου επιβάλλεται να τηρούνται οι αποστάσεις και οι περιορισμοί της κείμενης νομοθεσίας. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της κοίτης των ρεμάτων για οποιαδήποτε δραστηριότητα με στόχο την επέκταση των ιδιοκτησιών ή την οικιστική τους χρήση, εκτός των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας τα οποία προηγουμένως θα πρέπει να έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Η τοποθέτηση των κτισμάτων, που επιτρέπονται ως ειδικές χρήσεις γης στην κατά περίπτωση ζώνη εκτός σχεδίου, πρέπει να γίνεται σε απόσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

8. Επιβάλλεται έλεγχος δόμησης και ειδικότερα απαγόρευση αυτής στις περιοχές των υφιστάμενων κοιμητηρίων, τα οποία πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 250 m από το άκρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, 100 μ από μεμονωμένες κατοικίες, 100 m από φρέατα και 50 m από πηγές πόσιμου νερού. Επιτρέπεται η χωροθέτηση κοιμητηρίων στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου σε περιοχές γεωλογικά κατάλληλες και σε θέσεις που θα προσδιοριστούν από τον Δήμο Τυρνάβου αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου.

 

9. Οι περιοχές των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στον Τύρναβο και στην Τοπική Κοινότητα Δαμασίου δεν περιλαμβάνονται σε κάποια ΠΕΠ ή ΠΕΠΔ και αποτελούν ιδιαίτερες χρήσεις με ίδιο θεσμικό πλαίσιο.

 

10. Όπου υπάρχουν περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που δεν έχουν κηρυχθεί, η αρμόδια υπηρεσία θα πρέπει να προβεί στις διαδικασίες προσωρινής οριοθέτησής τους σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του νόμου 3028/2002.

 

11. Περιμετρικά των εκτός σχεδίου χριστιανικών ή αρχαίων ναών και μνημείων και σε ακτίνα 100 m απαγορεύεται η τοποθέτηση κτηρίων τα οποία τυχόν επιτρέπονται από τις κατά περίπτωση προτεινόμενες ειδικές χρήσεις γης και όρους δόμησης.

 

12. Οποιεσδήποτε επεμβάσεις, έργα ή μελέτες εντός των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και του περιβάλλοντα χώρου τους πρέπει να έχουν την έγκριση - επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού / χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

13. Προστατεύεται το δίκτυο των πολιτιστικών πορειών. Επιβάλλεται η αποκατάσταση της συνέχειας του δικτύου, όπου αυτό έχει διακοπεί και η συντήρηση και αποκατάσταση των μονοπατιών. Σε περίπτωση κατά την οποία νέοι οδικοί άξονες τέμνουν παλαιά μονοπάτια επιβάλλεται η σύνδεση τους με το νέο οδικό δίκτυο και η εξασφάλιση της ομαλής πεζοπόρου διακίνησης στο μονοπάτι. Για την υλοποίηση του δικτύου οικοπολιτιστικών διαδρομών οι σχετικές μελέτες θα υποβάλλονται για έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

14. Σε όλες τις ζώνες επιτρέπονται έργα τεχνικών και περιβαλλοντικών υποδομών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Δημοτικής Ενότητας με την προϋπόθεση ότι δεν καταστρέφεται το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι σύμφωνα με τους όρους των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα συντάσσονται.

 

15. Σε περίπτωση που στην εκτός σχεδίου έκταση υφίστανται ιδιοκτησίες που ανήκουν συγχρόνως στη Δημοτική Ενότητα Τυρνάβου και σε άλλους όμορους Δήμους, ή που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερες Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου στις οποίες ισχύουν διαφορετικές χρήσεις και διαφορετικοί όροι δόμησης, τότε υπερισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται στην πρώτη περίπτωση από το ή τα αντίστοιχα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και στη δεύτερη περίπτωση στη Ζώνη στην οποία ανήκει το μεγαλύτερο τμήμα των ως άνω ιδιοκτησιών.

 

16. Ο καθορισμός εκτός σχεδίου χώρων ανέγερσης κτιρίων δημόσιων σκοπών και εν γένει κτηρίων κοινής ωφέλειας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης αυτών, εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983, όπως ισχύει, εφόσον επιτρέπονται οι ως άνω χρήσεις στις ζώνες εκτός σχεδίου που θα θεσμοθετηθούν με την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

17. Στις προτεινόμενες για πολεοδόμηση περιοχές, θα γίνει πράξη χαρακτηρισμού δασών - δασικών εκτάσεων κατά τη διαδικασία πολεοδόμησης.

 

18. Στις προτεινόμενες για πολεοδόμηση περιοχές, μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, ισχύουν οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης των σχετικών άρθρων του προεδρικού διατάγματος 166/1987, όπως αυτές καταγράφονται και προσδιορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος, με κατώτατο όριο κατάτμησης τα 4 στρέμματα, επιπλέον δε με τον περιορισμό τα κτήρια εκτός σχεδίου κατά τη μεταβατική φάση να μην τοποθετούνται εντός του πλάτους των ιδεατών επεκτάσεων των εγκεκριμένων οδών εφόσον υπάρχουν. Κατά τα λοιπά, ως προς τους όρους και περιορισμούς δόμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

19. Επιβάλλεται η κατεδάφιση όλων των ερειπωμένων κτιρίων και εγκαταστάσεων στις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών περιοχές, καθώς και στις παραποτάμιες ζώνες του Τιταρήσιου ποταμού και σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές.

 

20. Επιβάλλεται η παύση της λειτουργίας του λατομείου που απέχει απόσταση μικρότερη των 1.000 m από το προτεινόμενο όριο πολεοδόμησης του οικισμού Κριτήρι σε διάστημα 3 ετών από την έγκριση του παρόντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου εκτιμώντας ότι τόσος περίπου είναι ο χρόνος εκπόνησης και έγκρισης μιας Πολεοδομικής Μελέτης Α' κατοικίας, ώστε να είναι εφικτή η θεσμοθέτηση της μελέτης πολεοδόμησης του οικισμού.

 

21. Σε όλη την εκτός σχεδίου περιοχή προτείνεται η επιβολή ειδικών όρων δόμησης, για την διαφύλαξη του τοπικού αρχιτεκτονικού ύφους των κατοικιών, ήτοι:

 

Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστυλώματα (pilotis)
Ο χώρος του υπογείου δεν επιτρέπεται να εξέχει από το περίγραμμα του ισογείου του κτιρίου.
Υποχρεωτική στέγη από κόκκινα κεραμίδια ή σχιστόλιθο από τοπική πέτρα μόνο στους ορεινούς οικισμούς.
Πάνω από το ύψος της στέγης επιτρέπονται μόνο καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, καπνοσυλλέκτες, εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων στην στέγη, και αλεξικέραυνα.
Δεν επιτρέπονται οι περιμετρικοί εξώστες.
Τα κιγκλιδώματα (στηθαία) θα είναι από ξύλο ή μέταλλο απλής διατομής και μορφής.
Η σκάλα μπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική. Σε περίπτωση εξωτερικής κλίμακας ανόδου στον όροφο, επιβάλλεται η κατασκευή της κατά μήκος της όψεως του κτιρίου και εφαπτόμενη αυτής.

 

22. Εξαιρούνται των ρυθμίσεων της παρούσης έργα εθνικής σημασίας, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης έργα και επεμβάσεις λόγω έκτακτης ανάγκης (σεισμών, κατολισθήσεων, πλημμύρων θεομηνιών κ.λ.π.).

 

23. Διατάξεις περί απαγόρευσης κατάτμησης γηπέδων ή που ορίζουν μεγαλύτερα όρια κατάτμησης κατισχύουν των οριζομένων με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

 

24. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση λυομένων οικίσκων παρά μόνο προσωρινά για εργοτάξια ή για λόγους έκτακτης ανάγκης.

 

25. Περιοχές με ίδιο νομικό καθεστώς (όπως εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την εθνική άμυνα, περιοχές με τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο, διαχείριση περιοχών Natura 2000, εκμετάλλευση μεταλλείων, κ.λ.π.) εξαιρούνται των ρυθμίσεων της παρούσας. Οι χρήσεις και η δόμησή τους επιτρέπονται σύμφωνα με το ίδιο νομικό καθεστώς τους ή τις ειδικές για κάθε χώρο διατάξεις της νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

26. Οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα διανομής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ύδατος καθώς και οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας λυμάτων και στερεών αποβλήτων, εφόσον δεν απαγορεύονται από άλλες διατάξεις ή ειδικότερα από διατάξεις της παρούσας, δύνανται να χωροθετούνται σε όλες τις ζώνες, αφού τηρηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 

27. Σε όλες τις περιοχές επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 3 του νόμου 2052/1992, όπως ισχύει.

 

28. Ο καθορισμός και η τροποποίηση ορίων αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και των ζωνών προστασίας τους, ιστορικών τόπων, περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, ορίων ρεμάτων και περιοχών προστασίας της φύσης, ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν, οι οποίες και κατισχύουν των διατάξεων της απόφασης αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι οι προβλεπόμενοι όροι και περιορισμοί είναι δυσμενέστερες αυτής της απόφασης.

 

29. Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εγκαθίστανται σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις ισχύουσες διατάξεις.

 

30. Η χωροθέτηση και οι λειτουργία ιχθυοκαλλιεργειών στα όρια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

31. Σε όλες τις ζώνες του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και προκειμένου για νέες οδικές χαράξεις δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης.

 

32. Απαγορεύεται η μετατροπή των ρεμάτων και των παραδοσιακών μονοπατιών σε οδούς εξυπηρέτησης τροχοφόρων.

 

33. Δεν επιτρέπεται η δόμηση, οι περιφράξεις και οι διαμορφώσεις εδάφους, που εμποδίζουν την ελεύθερη απορροή του νερού. Τα έργα υποδομής μελετώνται λαμβάνοντας υπόψη πλημμυρική παροχή τουλάχιστον 50ετίας. Επιβάλλεται η προστασία των ρεμάτων, η προστασία της φυσικής διαμόρφωσής τους, όπως και η παραδοσιακή διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους. Απαγορεύεται η οδική τους χρήση και η επιχωμάτωση ή και η σκυροδέτησή τους. Η αποκατάσταση τυχόν κατεστραμμένων ή αλλοιωμένων ρεμάτων και των περιοχών τους γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

 

34. Επιτρέπονται οι υδατοδεξαμενές, οι αντλητικές εγκαταστάσεις και τα φρέατα σε όλη την έκταση της Δημοτικής Ενότητας, περιλαμβανομένων των Περιοχών Ειδικής Προστασίας, εφόσον αυτές δεν αντίκειται στο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Θεσσαλίας (οίκοθεν  909/2014 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 2561/Β/2014)).

 

35. Έργα ορεινής υδρονομίας για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ή για λόγους αντιπλημμυρικής προστασίας επιτρέπονται στο σύνολο της Δημοτικής Ενότητας.

 

36. Στο σύνολο της έκτασης της Δημοτικής Ενότητας προστατεύεται το δίκτυο των μονοπατιών, τα οποία συνδέουν διάφορους οικισμούς και τοποθεσίες μεταξύ τους, για λόγους ανάπτυξης εναλλακτικού και πεζοπορικού τουρισμού. Επιβάλλεται η αποκατάσταση της συνέχειας του δικτύου, όπου αυτό έχει διακοπεί και η συντήρηση και αποκατάσταση των μονοπατιών. Για τους ίδιους λόγους επιτρέπεται η κατασκευή νέων μονοπατιών.

 

37. Για λατομικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες σε όλη την έκταση της Δημοτικής Ενότητας ισχύουν οι διατάξεις του μεταλλευτικού κώδικα που κατισχύουν των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

 

38. Κατά την πολεοδόμηση των οριοθετημένων οικισμών, των νέων οικισμών και των επεκτάσεων της Δημοτικής Ενότητας, επιτρέπεται η υπέρβαση του πολυγώνου της οριοθετημένης έκτασης, προκειμένου να επιτευχθεί η προσαρμογή του πολεοδομικού σχεδίου στο φυσικό ανάγλυφο του εδάφους.

 

39. Η διαχείριση των απορριμμάτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό.

 

40. Μέχρις ότου καθοριστούν τα ακριβή όρια για τις ΠΕΠ και ΠΕΠΔ με τοπογραφικές αποτυπώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και διατάξεις (επειδή τα χαρτογραφικά δεδομένα, που αποτυπώθηκαν στο χάρτη Π.2, προέρχονται από ψηφιοποίηση ορίων που υποδείχθηκαν αρμοδίως σε κτηματικά σχέδια / σκαριφήματα, ή και από φωτοερμηνεία, και ως εκ τούτου η ακρίβειά τους περιορίζεται στη γραφική ακρίβεια των σχεδίων και της τηλεπισκόπησης), για τις χρήσεις γης γηπέδων κειμένων εντός των άνω ορίων αποφαίνεται η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία με τεκμηριωμένη εισήγηση στη βάση του παρόντος.

 

41. Ο Μέσος Συντελεστής Δόμησης δεν δεσμεύει άμεσα τις εντός σχεδίου και εντός ρυμοτομικού σχεδίου πόλης περιοχές παρά μόνο την αναθεώρηση της πολεοδομικής μελέτης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5.1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 8/997/2018 απόφαση (ΦΕΚ 87/Α/2018).

 

5.2. Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός και εντός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σε αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις, ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, εκτελούνται, όπως εκδόθηκαν, ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως ισχύει και του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύει.

 

2. Στην εκτός σχεδίου περιοχή προεγκρίσεις χωροθέτησης λειτουργιών και δραστηριοτήτων που έχουν εκδοθεί με τις προϋφιστάμενες διατάξεις και οι χρήσεις δραστηριότητες τις οποίες αφορούν δεν επιτρέπονται εφεξής από τις ρυθμίσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, εξακολουθούν να ισχύουν. Επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με τις προγενέστερες διατάξεις. Εξαίρεση αποτελούν οι ρυπογόνες δραστηριότητες στις ζώνες προστασίας ποταμών (ΠΕΠ 1) και λιμνών (ΠΕΠ 2), οι οποίες προτείνεται να μετεγκατασταθούν στις ζώνες όπου επιτρέπονται.

 

3. Σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου οι νομίμως υφιστάμενες δραστηριότητες παραμένουν ως έχουν.

 

4. Απαγορεύεται η δόμηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων όπως ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 17 και 43 του νόμου 3982/2011 σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου, εκτός των ζωνών ΠΕΠΔ 2.

 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 3325/2005, οι υφιστάμενες δραστηριότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου αυτού και που ιδρύθηκαν νόμιμα, εξακολουθούν να λειτουργούν στον χώρο όπου βρίσκονται. Η επέκταση των δραστηριοτήτων αυτών είναι δυνατή μέσα στο γήπεδο ή στον χώρο στον οποίο λειτουργούσαν οι δραστηριότητες αυτές κατά την θεσμοθέτηση του παρόντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος β του ΕΠΧΣΑΑ Βιομηχανίας επιτρέπεται η επέκταση υφιστάμενων κατά την έγκριση του ίδιου ΕΠΧΣΑΑ (προ της 18-02-2009) βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μετά τριετή τουλάχιστον λειτουργία, με παρέκκλιση συντελεστή δόμησης που μπορεί να φθάσει το 1,1 και του συντελεστή όγκου που μπορεί να φθάσει το 4,4. Σε περίπτωση προσάρτησης στο αρχικό γήπεδο νέων τμημάτων η δυνατότητα προσαύξησης του συντελεστή δόμησης και του συντελεστή όγκου ισχύει μέχρι διπλασιασμού του εμβαδού που είχε το γήπεδο μέχρι την 31-12-2006. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 3325/2005.

 

7. Επιβάλλεται η απομάκρυνση των πτηνοτροφικών - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν επιτρέπονται στις επιμέρους ζώνες και η μετεγκατάστασή τους στις προτεινόμενες κτηνοτροφικές ζώνες ή σε όποια ζώνη επιτρέπονται σε διάστημα πέντε ετών από την έγκριση του παρόντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Κατά προτεραιότητα επιβάλλεται η απομάκρυνση των εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών, εντός των ζωνών προστασίας ΠΕΠ 1, ΠΕΠ2 και εντός των ελάχιστων αποστάσεων του νόμου 4056/2012.

 

8. Σε όλες τις ζώνες του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις, εάν πριν από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης:

 

α) είχε εκδοθεί και είναι σε ισχύ άδεια δόμησης ή

β) είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, αίτηση για την έκδοση ή την αναθεώρηση άδειας δόμησης με όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά, που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις ή

γ) είχε χορηγηθεί από τον αρμόδιο φορέα και είναι σε ισχύ άδεια εγκατάστασης ή άδεια ίδρυσης ή παράταση ή τροποποίηση αυτής για ειδικό κτίριο με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις ή

δ) είχε χορηγηθεί από τον αρμόδιο φορέα και είναι σε ισχύ, άδεια λειτουργίας με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις ή

ε) είχε υποβληθεί στον αρμόδιο φορέα, αίτηση για την έκδοση άδειας εγκατάστασης ή άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας για ειδικό κτίριο με ή χωρίς παρεκκλίσεις ή

στ) είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία ή στο αρμόδιο όργανο (ΣΑ, ΚΕΣΑ, ΣΧΟΠ, ΣΧΟΠ Αιγαίου, Γενική Γραμματεία Πολιτισμού, EOT, Υπουργείο Βιομηχανίας, κ.λ.π.) αίτηση με πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη η οποία προβλέπεται από σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας ή έγκρισης δόμησης ή

ζ) είχε προκηρυχθεί δημόσιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή

η) είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία, αίτηση ενίσχυσης για την ίδρυση δραστηριότητας από ευρωπαϊκό πρόγραμμα (αντίστοιχο μέτρο και άξονα), πριν την έκδοση ή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή του προεδρικού διατάγματος της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου και επακολούθησε η έγκρισή της ή

θ) είχε υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριότητας.

 

Οι υπηρεσίες δόμησης και οι αρμόδιοι για άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας φορείς, χορηγούν τις αντίστοιχες άδειες, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

 

9. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος, η συντήρηση, επισκευή ή ανακατασκευή όλων των κτισμάτων που υφίστανται νομίμως κατά τη δημοσίευση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Παραδοσιακά κτίρια και κατασκευές, επισκευάζονται και αποκαθίστανται στην αρχική μορφή τους κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αυτών που καθορίζονται με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Εγκαταστάσεις ή μονάδες των οποίων η χρήση αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος εξακολουθούν να λειτουργούν εφόσον πληρούν τους περιβαλλοντικούς όρους που τους είχαν τεθεί.

 

10. Σε όλες τις ζώνες του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου υφιστάμενες νόμιμα δραστηριότητες που η χρήση τους δεν είναι συμβατή με τις προβλεπόμενες από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο χρήσεις παραμένουν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα απόφαση. Επιτρέπεται η ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, οι επισκευές κ.λ.π. και η επέκτασή τους εντός των ορίων των γηπέδων τους, όπως αυτά υφίστανται την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης. Για τις δραστηριότητες μέσης και χαμηλής όχλησης τίθεται ως προϋπόθεση ότι το επίπεδο όχλησης δεν θα υπερβεί το επίπεδο μέσης όχλησης.

 

5.3. Διαγράμματα (Χάρτες) - Παράρτημα.

 

Τα διαγράμματα (Χάρτες) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης της Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.