Νόμος 4056/12

Ν4056/2012: Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4056/2012: Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 52/Α/2012), 12-03-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με βάση τα είδη των κτηρίων και τη δυναμικότητά τους

Άρθρο 3: Αρχή Αδειοδότησης

Άρθρο 4: Επιτροπή Σταυλισμού

Άρθρο 5: Θέσεις, ελάχιστη έκταση, ελάχιστες αποστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τρόπος μέτρησης αυτών

Άρθρο 6: Διαδικασία χορήγησης άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 7: Τροποποίηση ή μεταβίβαση της άδειας εγκατάστασης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και συστέγαση κτηνοτροφικών μονάδων

Άρθρο 8: Διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας

Άρθρο 9: Διοικητικοί, υγειονομικοί και επιτόπιοι έλεγχοι

Άρθρο 10: Διοικητικές κυρώσεις και μέτρα

Άρθρο 11: Δυνατότητα ένστασης

Άρθρο 12: Μητρώο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων - Ενίσχυση διαφάνειας

Άρθρο 13: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε δάση, δασικές ή δημόσιες εκτάσεις

Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 15: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 16: Τροποποίηση του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

Άρθρο 17: Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή)

Άρθρο 17Α: Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών

Άρθρο 18: Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 19: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 20: Παράρτημα

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις θεμάτων χρηματοπιστωτικού τομέα

Άρθρο 22

Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος

Παράρτημα

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 12-03-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.