Απόφαση 3971/16

Απόφαση 3971/223364/2016: Έγκριση της Αναθεώρησης και Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3971/223364/2016: Έγκριση της Αναθεώρησης και Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, (ΦΕΚ 321/ΑΑΠ/2016), 30-12-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 5, όπως ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 4 και 5 αυτού, όπως ισχύουν.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων... στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγειας και άλλες διατάξεις.

 

6. Την πράξη 4/2015 του Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ισχύουν.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη, όπως ισχύουν.

 

12. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 13727/724/2003 κοινής υπουργικής απόφασης Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα (ΦΕΚ 1087/Β/2003),

 

13. Τις διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως ισχύει.

 

14. Τις διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

15. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

16. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 25292/2003 (ΦΕΚ 1484/Β/2003) απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

17. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 6876/4871/2008 (ΦΕΚ 128/Α/2008) Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

 

18. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β/2008) Έγκριση Ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

 

19. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 24208/2009 (ΦΕΚ 1138/Β/2009) Έγκριση Ειδικού Πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

 

20. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 11508/2009 (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009) Έγκριση Ειδικού Πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

 

21. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν ΕΓ οίκοθεν 909/2014 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, με θέμα Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2561/Β/2014).

 

22. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209/Δ/2006) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών.

 

23. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 37691/2007 (ΦΕΚ 1902/Β/2007) Περί εγκρίσεως προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια μελετών ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ.

 

24. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 10788/2004 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 285/Δ/2004) Έγκριση πολεοδομικών σταθερότυπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης και των πολεοδομικών μελετών.

 

25. Το υπ' αριθμόν 48859/13-11-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα Οδηγίες για την παρακολούθηση / έγκριση μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ του νόμου 2508/1997.

 

26. Την υπ' αριθμόν 2667/133187/2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 252/ΑΑΠ/2012), για την κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης ΓΠΣ Δήμου Τυρνάβου.

 

27. Την υπ' αριθμόν 49597/14-10-2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: 7ΥΩ44653Π8-Θ1Κ) με την οποία εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της Αναθεώρησης και Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

 

28. Το υπ' αριθμόν 19779/15-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου με το οποίο γνωστοποιήθηκε η διενέργεια δημοσιοποίησης δημοσιεύσεων της έγκρισης ΣΜΠΕ του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Τυρνάβου.

 

29. Τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση.

 

30. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

31. Τις διατάξεις του άρθρου 238 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

32. Το υπ' αριθμόν 3546/221264/09-05-2014 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩ Θεσσαλίας.

 

33. Την υπ' αριθμόν 151/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου (ΑΔΑ: Β4ΛΔΩΗΚ-ΓΛΟ) με την οποία προκρίθηκε το ρεαλιστικό σενάριο για επεξεργασία κατά το Β1 στάδιο της μελέτης.

 

34. Την υπ' αριθμόν 143/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου (ΑΔΑ: ΒΕΝΦΩΗΚ-0ΡΗ) με την οποία εγκρίθηκε το Β1 στάδιο της μελέτης.

 

35. Την υπ' αριθμόν 189/2013 (ΒΛ4ΩΩΗΚ-2Α0 ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου για τον επαναπροσδιορισμό των διοικητικών ορίων του Δήμου.

 

36. Την υπ' αριθμόν 187/2013 (ΒΛ4ΨΩΗΚ-2ΧΘ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου για την χωροθέτηση νέου νεκροταφείου του οικισμού Τυρνάβου.

 

37. Την υπ' αριθμόν 262/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου (ΑΔΑ: ΒΛΛΜΩΗΚ-ΛΡΓ), με την οποία εγκρίθηκε το Β2 Στάδιο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

38. Την υπ' αριθμόν 4375/260258/07-12-2012 έγκριση της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας.

 

39. Την υπ' αριθμόν 4008/252090/20-12-2013 έγκριση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (Β1 φάση) στα πλαίσια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας.

 

40. Την υπ' αριθμόν 1834/101601/15-12-2016 έγκριση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (Β1 φάση) στα πλαίσια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας.

 

41. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1129/23-04-2013 έγγραφο της ΙΕ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 

42. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1162/22-04-2013 έγγραφο της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

43. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 308/19-02-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας.

 

44. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 938/62376/03-04-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Λάρισας.

 

45. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 825/62390/03-04-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

 

46. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 506/23-06-2014 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας.

 

47. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 10557/27-05-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τυρνάβου.

 

48. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

49. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

50. Το με αριθμό 19819/16-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τυρνάβου.

 

51. Την υπ' αριθμόν 88 /11 /16-12-2016 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 2508/1997 του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου.

 

Η Αναθεώρηση και Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Τυρνάβου, περιλαμβάνει το σύνολο διοικητικών ορίων του Καποδιστριακού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης Τυρνάβου, όπως φαίνεται στους Χάρτες Π.1, κλίμακας 1:40.000, Π.2Α και Π2Β κλίμακας 1:25.000 και Π.3.1Α, Π.3.1Β, Π.3.2, Π.3.3, Π.3.4, Π.3.5, Π.3,6, Π.3.7, Π.3.8, Π.3.9, Π.3.10 κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύουν την παρούσα σε συμβατική και ψηφιακή μορφή που περιλαμβάνει δομημένη διανυσματική πληροφορία, ως κάτωθι:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 23-12-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.