Νόμος 2637/98

Ν2637/1998: Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Ανώνυμη Εταιρεία και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2637/1998: Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Ανώνυμη Εταιρεία και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 200/Α/1998), 27-08-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών

 

Άρθρο 1: Σύσταση

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες

Άρθρο 3: Όργανα διοίκησης - Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8: Σύσταση θέσεων - Προσωπικό του Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών

Άρθρο 12: Έξοδα παραστάσεως

 

Κεφάλαιο Β: Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

 

Άρθρο 13: Σύσταση

Άρθρο 14: Σκοπός - Αρμοδιότητες

Άρθρο 15: Αντικείμενο ελέγχων και εγκρίσεων πληρωμών

Άρθρο 16: Κυρώσεις

Άρθρο 17: Νομική Συνδρομή

Άρθρο 19: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 20: Αρμοδιότητες - Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 21: Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 22: Πόροι του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Άρθρο 23: Σύσταση θέσεων - Παροχή νομικής συνδρομής

Άρθρο 24: Μετατάξεις - Αποσπάσεις

Άρθρο 26: Κατοχύρωση και αρμοδιότητες ελεγκτών του Οργανισμού

Άρθρο 27: Έγκριση Οργανισμών Πληρωμών

Άρθρο 28: Έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Κατάργηση Οργανισμών

Άρθρο 29: Κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων

 

Κεφάλαιο Γ: Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων

 

Άρθρο 32: Σκοπός - Αρμοδιότητες - Διοικητικές Κυρώσεις

Άρθρο 34: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 39: Κανονισμοί λειτουργίας

Άρθρο 40: Κανονισμοί εφαρμογής

Άρθρο 41: Προσωπικό

Άρθρο 42: Οικονομικοί πόροι και διαχείριση

 

Κεφάλαιο Δ: Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας

 

Άρθρο 45: Σύσταση θέσεων και Γενικών Διευθύνσεων

 

Κεφάλαιο Ε: Σύσταση Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Ανώνυμη Εταιρεία

 

Άρθρο 46: Σύσταση - έδρα - διάρκεια - εποπτεία

Άρθρο 47: Σκοπός - πόροι

Άρθρο 48: Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές - Αύξηση κεφαλαίου - Ποσοστό συμμετοχής

Άρθρο 49: Δικαίωμα προτίμησης

Άρθρο 50: Άσκηση του δικαιώματος προτίμησης

Άρθρο 51

Άρθρο 52: Οικονομικός έλεγχος

Άρθρο 53: Όργανα διοίκησης

Άρθρο 54: Δικαιώματα και εκπροσώπηση του Δημοσίου

Άρθρο 55: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 56

Άρθρο 57: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 Δασικός Κώδικας (ΦΕΚ 7/Α/1969)

Άρθρο 58: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 1845/1989 Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 102/Α/1989)

Άρθρο 59: Συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεως της Χώρας (ΦΕΚ 289/Α/1979)

Άρθρο 60: Επιτροπές αναγνώρισης ομάδων παραγωγών

Άρθρο 61: Προαναγνώριση ομάδων παραγωγών

Άρθρο 62: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 248/1914, του νόμου 998/1979 και του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 185/1973

Άρθρο 63: Παράταση προθεσμίας μετατροπής των δημοσίων επιχειρήσεων σε ανώνυμες εταιρίες

Άρθρο 64: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α/1997)

Άρθρο 65: Κάλυψη δαπάνης

Άρθρο 66: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 27-08-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.