Απόφαση 2951/16

Απόφαση 2951/163649/2016: Έγκριση Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας (πρώην Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2951/163649/2016: Έγκριση Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας (πρώην Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας), (ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/2016), 09-11-2016.

 

O Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 5, όπως ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 4 και 5 αυτού, όπως ισχύουν.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις, όπως ισχύουν.

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

6. Την Πράξη 4/2015 του Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015) και τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ισχύουν.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005), Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) Χωροταξική και Πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη, όπως ισχύουν.

 

10. Το από 06-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως ισχύει.

 

11. Το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

12. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

13. Την υπ' αριθμόν 25292/2003 (ΦΕΚ 1484/Β/2003) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

14. Την κοινή υπουργική απόφαση 6876/4871/2008 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128/Α/2008).

 

15. Την κοινή υπουργική απόφαση 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β/2008) Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

 

16. Την κοινή υπουργική απόφαση 24208/2009 (ΦΕΚ 1138/Β/2009) Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

 

17. Την κοινή υπουργική απόφαση 11508/2009 (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009) Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

 

18. Την απόφαση οίκοθεν ΕΓ/909/2014 (ΦΕΚ 2561Β/2014) Εθνικής Επιτροπής Υδάτων Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας.

 

19. Την υπουργική απόφαση 27691/2007 (ΦΕΚ 1902/Β/2007), Περί εγκρίσεως προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ.

 

20. Την υπ' αριθμόν 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209/Δ/2000) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Περί καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ και αμοιβές μηχανικών.

 

21. Την υπ' αριθμόν 10788/2004 (ΦΕΚ 285/Δ/2004) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικών σταθερότυπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων, που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και των Πολεοδομικών Μελετών.

 

22. Το υπ' αριθμόν 48859/2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα Οδηγίες για την παρακολούθηση /έγκριση μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ του νόμου 2508/1997.

 

23. Την υπ' αριθμόν 1327/67593/2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας περί Κίνησης της διαδικασίας σύνταξης Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας (ΦΕΚ 165/ΑΑΠ/2013).

 

24. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 659/12-02-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καρδίτσας (αριθμός πρωτοκόλλου 560/31700/18-02-2014 ΔΙΠΕΣΧΩΣ Θεσσαλίας).

 

25. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 406/07-03-2014 έγγραφο της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

26. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 509/11-03-2014 έγγραφο της ΛΔ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 

27. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 582/30316/21-03-2014 έγγραφο του Δασαρχείου Καρδίτσας.

 

28. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1315/15-04-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

 

29. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 37544/14-04-2016 έγγραφο της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ.

 

30. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 14/9-04-2014 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας.

 

31. Το από 02-04-2014 έγγραφο της ΑΝΚΑ.

 

32. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Φ.900/184/467080/26-05-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποδομής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

 

33. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 38/12-07-2016 πρακτικό της Επιτροπής Χωροταξίας Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

 

34. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 1280/69028/18-04-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης οίκοθεν 107017/2006/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ, διαβιβάσθηκε από 1 αντίτυπο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή) για γνωμοδότηση.

 

35. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/131754/80394/1105/259/2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ Θεσσαλίας 1462/82046/2016), έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας με τη θετική γνωμοδότησή της.

 

36. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2043/10-05-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ Θεσσαλίας 1460/82021/12-05-2016), έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καρδίτσας, με το οποίο διαβιβάσθηκαν στην Υπηρεσία μας τα αποδεικτικά δημοσιοποίησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις εφημερίδες Η ΑΛΗΘΕΙΑ και ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ.

 

37. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2044/23-05-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣ Θεσσαλίας 1628/90294/25-05-2016), έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καρδίτσας, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 986/06-05-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας.

 

38. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Φ.900/184/467080/Σ.1636/26-05-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣ Θεσσαλίας 1716/94936/01-06-2016) έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού με παρατηρήσεις για το Σχέδιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

39. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Φ.900.1/329/326527/Σ.2647/03-06-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣ Θεσσαλίας 1829/101365/10-06-2016) έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας με τη θετική γνωμοδότησή του.

 

40. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2697/74560/16/14-06-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣ Θεσσαλίας 1883/104130/15-06-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στο οποίο παρέχονται στοιχεία και παρατηρήσεις για το Σχέδιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

41. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2827/89321/21-06-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣ Θεσσαλίας 1966/109138/23-06-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, με το οποίο μας διαβιβάσθηκαν τα υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 957/78897/20-05-2016 και 1845/71070/05-05-2016 έγγραφα της Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας και του Δασαρχείου Καρδίτσας αντίστοιχα, στο οποίο παρέχονται στοιχεία και παρατηρήσεις για το Σχέδιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

42. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3700/66958/17-06-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣ Θεσσαλίας 1950/108121/22-06-2016) έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, με το οποίο εισηγείται θετικά υπό όρους για το Σχέδιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

43. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 6699/30-06-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣ Θεσσαλίας 2089/116202/04-07-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, στο οποίο παρέχονται στοιχεία και παρατηρήσεις για το Σχέδιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

44. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 2129/118495/05-07-2016 έγγραφο, του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, με τη θετική γνωμοδότηση του για το Σχέδιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

45. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 734/05-07-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣ Θεσσαλίας 2200/121894/12-07-2016) έγγραφο της Γραμματείας Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο διαβιβάσθηκε η υπ' αριθμόν 104/08/27-06-2016 απόφαση Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία εγκρίνει υπό όρους και κατά πλειοψηφία τη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχέδιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

46. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3151/15-07-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ Θεσσαλίας 2260/125335/18-07-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε το υπ' αριθμόν 38/12-07-2016 Πρακτικό Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Γνωμοδότησης της Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, με παρατηρήσεις για το Σχέδιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

47. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3984/254358/ΠΕ/2014/11-08-2016 απόφαση του ασκούντος τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

48. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 4171/30-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καρδίτσας με το οποίο γνωστοποιήθηκε η διενέργεια δημοσιοποίησης δημοσιεύσεων της έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

 

49. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3829/216017/30-12-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, σύμφωνα με το οποίο η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (Α' Φάση) του εν λόγω ΣΧΟΟΑΠ είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

 

50. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2327/129430/19-08-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, σύμφωνα με το οποίο η Γεωλογική Μελέτη (Β1' Φάση) του εν λόγω ΓΠΣ είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

 

51. Την 681/18-12-2014 και 191/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας, για την Έγκριση του Β1' Σταδίου της μελέτης.

 

52. Την 16/13-07-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας, για την Έγκριση του Β2' Σταδίου της μελέτης.

 

53. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2936/30-07-2015 έγγραφο του Δήμου Καρδίτσας με το οποίο διαβιβάστηκε το Β2 στάδιο την μελέτης ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας.

 

54. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

55. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

 

56. Τη γνωμοδότηση 69/8η/15-09-2016 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της Μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας (πρώην διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας) που περιλαμβάνει την έκταση της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας.

 

Η παρούσα απόφαση της Μελέτης ΓΠΣ Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας διαρθρώνεται σε 6 άρθρα και περιλαμβάνει:

 

1. Ένα (1) Παράρτημα Πινάκων και

 

2. Τους Χάρτες Π.1 κλίμακας 1: 313.000, Π.2. κλίμακας 1:25.000, Π.3.1-1 έως Π.3.1-4 κλίμακας 1: 5.000 και Π.3.21 έως Π.3.2-2 κλίμακας 1: 10.000 που συνοδεύουν την παρούσα σε συμβατική και ψηφιακή μορφή.

 

Άρθρο 1: Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης της Δημοτικής Ενότητας

Άρθρο 2: Οργάνωση χρήσεων γης και προστασία του περιβάλλοντος

Άρθρο 3: Γενική πολεοδομική οργάνωση και ρύθμιση των οικιστικών υποδοχέων

Άρθρο 4: Πρόγραμμα ενεργοποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Άρθρο 5: Γενικές, Μεταβατικές και Καταργούμενες Διατάξεις

Άρθρο 6

 

Παράρτημα Πινάκων

Παράρτημα Σχεδίων

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 14-10-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.