Νόμος 3734/09 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Ρυθμίσεις για τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 24-05-1985 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Επιτρέπεται η ανέγερση εγκαταστάσεων της εταιρίας Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Ανώνυμη Εταιρεία κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος. Η παρέκκλιση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Η παρέκκλιση αφορά:

 

α)α) Την αρτιότητα του γηπέδου, η επιφάνεια του οποίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 500 m2.

 

β)β) Τις αποστάσεις των εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου, οι οποίες δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 2,50 m.

 

γ)γ) Το ποσοστό κάλυψης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% της επιφάνειας του γηπέδου, το ύψος του συντελεστή δόμησης του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,20 και το συντελεστή κατ' όγκο εκμετάλλευσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5.

 

δ)δ) Το ύψος της συμπαγούς περιφράξεως του γηπέδου, εφόσον τούτο απαιτείται για λόγους ασφαλείας του κοινού και των εγκαταστάσεων. Το ύψος αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 4,50 m.}

 

2. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/2005) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Η σύμβαση απόσπασης, η οποία περιλαμβάνει τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου προς τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, χωρίς την επισύναψη σε αυτή κυρωμένων αποσπασμάτων των κτηματολογικών διαγραμμάτων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου 2664/1998, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006), είναι κατά τούτο έγκυρη και παράγει όλες τις έννομες συνέπειές της. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την 02-08-2006.}

 

3. α. Στο άρθρο 17 του νόμου 3428/2005 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Η εφαρμογή της διαδικασίας των παραγράφων 1 και 2 δεν απαιτείται στην περίπτωση ΑΣΦΑ, το οποίο συνιστά τμήμα διασύνδεσης, για την οποία έχει χορηγηθεί απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22 της [ΕΟΚ] Οδηγίας 2003/55/ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή, με την αίτηση χορήγησης άδειας ΑΣΦΑ, συνυποβάλλεται κάθε στοιχείο σχετικά με τη χορηγηθείσα απαλλαγή. Στην άδεια ΑΣΦΑ συμπεριλαμβάνονται οι όροι υπό τους οποίους χορηγήθηκε η απαλλαγή.}

 

β. Η υφιστάμενη παράγραφος 3 αναριθμείται σε 4.

 

4. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 3428/2005 τροποποιούνται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση αρχικής ή μεταγενέστερης διασύνδεσης με το ΕΣΦΑ, Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ χορηγείται στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, με εξαίρεση την περίπτωση ΑΣΦΑ, του οποίου η διαχείριση ρυθμίζεται από Διακρατική Συμφωνία, ή ΑΣΦΑ το οποίο εξυπηρετεί αποκλειστικώς Δηλούμενη Διαμετακόμιση. Στην περίπτωση που η Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ χορηγείται στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο κάτοχος της Άδειας ΑΣΦΑ συνάπτει σύμβαση με το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου με την οποία καθορίζεται το αντάλλαγμα που οφείλει ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στον κάτοχο της Άδειας ΑΣΦΑ από το συνολικά εισπρακτέο έσοδο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου με βάση τα δημοσιευόμενα τιμολόγια χρήσης του ΑΣΦΑ, λόγω της ανάληψης της διαχείρισης του ΑΣΦΑ.}

 

5. Στο άρθρο 4 του νόμου 1929/1991 (ΦΕΚ 19/Α/1991), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις των περιπτώσεων β' και δ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι 2 ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.}

 

6. Κατά την κατάρτιση ή τροποποίηση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, καθώς και την ένταξη ή επέκταση πόλης ή οικισμού εντός ζώνης 200 m εκατέρωθεν του άξονα του εγκατεστημένου αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη και να τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας του αγωγού υψηλής πίεσης του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

7. Στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις:

 

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 367/1976 (ΦΕΚ 162/Α/1976),

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990),

γ) των άρθρων 4 και 5 του νόμου 1929/1991 (ΦΕΚ 19/Α/1991),

δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του νόμου 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/1995),

ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 6 και του άρθρου 20Α του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και

στ) του ένατου άρθρου του νόμου [Ν] 87/1975 που προστέθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993), όπως αυτές ισχύουν.

 

8. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η έγκριση επέμβασης για την εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου σε δάση ή δασικές εκτάσεις χορηγείται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, μετά από τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΑ) κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.}

 

β. Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του νόμου 998/1979 διαγράφονται οι λέξεις φυσικού αερίου και.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8)α καταργήθηκε με την παράγραφο 10)β) του άρθρου 12 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.