Υγειονομική διάταξη 93261/10

ΥΔ Υ1Γ/ΓΠ/93261/2010: Συμπλήρωση της υπ' αριθμόν οίκοθεν Υ1Γ/ΓΠ/128529/2009 (ΦΕΚ 2077/Β/2009) Υγειονομικής Διάταξης Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Υ1Γ/ΓΠ/93261/2010: Συμπλήρωση της υπ' αριθμόν οίκοθεν Υ1Γ/ΓΠ/128529/2009 (ΦΕΚ 2077/Β/2009) Υγειονομικής Διάταξης Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων, (ΦΕΚ 1135/Β/2010), 27-07-2010.

 

Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 (ΦΕΚ 237/Α/1940) Περί Υγειονομικών Διατάξεων και ιδίως το άρθρο 2.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και την υπ' αριθμόν 10551/2007 (ΦΕΚ 246/Β/2007) κοινή υπουργική απόφαση περί Απλούστευσης διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

5. Τους νόμους 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003) και 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005) Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές Διατάξεις.

 

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) υγειονομικής διάταξης Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή / και ποτών, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.

 

7. Η υπ' αριθμόν οίκοθεν Υ1Γ/ΓΠ/128529/2009 (ΦΕΚ 2077/Β/2009) Υγειονομική Διάταξη.

 

8. Τις ανάγκες που έχουν προκύψει από την ισχύ των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Γενικό Κανονισμό 178/2002/ΕΚ, και τους κανονισμούς 852/2004/ΕΚ, 853/2004/ΕΚ, 854/2004/ΕΚ, 882/2004/ΕΚ.

 

9. Η Ε1Β/221/1965 (ΦΕΚ 138/Β/1965) Υγειονομική Διάταξη Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.

 

10. Η Γ1Γ/9900/1974 (ΦΕΚ 1266/Β/1974) Υγειονομική Διάταξη όπως αυτή τροποποιήθηκε Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων.

 

11. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου: 72186/26/11/2009 & 61926/30/11/2009 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

12. Τα από 11-05-2010 και 03-06-2010 έγγραφα του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κτημάτων και Διοργανωτών Κοινωνικών Εκδηλώσεων (CATERING).

 

13. Το από 22-06-2010 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος.

 

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Συμπληρώνουμε την υπ' αριθμόν οίκοθεν Υ1Γ/ΓΠ/128529/2009 (ΦΕΚ 2077/Β/2009) Υγειονομική Διάταξη, άρθρο 40, παράγραφος 3, εδάφιο γ, ως ακολούθως:

 

Μετά το εδάφιο γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 40 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{δ. Προσωρινή διατήρηση παρεχόμενων τροφίμων

 

Τα πάσης φύσεως προσφερόμενα τρόφιμα και ποτά σε υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια, θα μεταφέρονται και θα διατηρούνται σε κατάλληλο εξοπλισμό, τροχήλατο ή αυτοκινούμενο ώστε να πληρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και ειδικά η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. Τα παραπάνω θα τεκμηριώνονται με καταγραφικά μηχανήματα.

 

Ο εξοπλισμός θα διαθέτει αντίστοιχη πιστοποίηση και θα πληροί τους όρους του Κανονισμού 852/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του κεφαλαίου III Απαιτήσεις για κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

 

Όλοι οι εργαζόμενοι ως χειριστές τροφίμων ή και ποτών οφείλουν να εκπαιδεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ε. Εγκατάσταση χημικών - βιολογικών αποχωρητηρίων σε υπαίθριους χώρους

 

Σε αραιοκατοικημένες περιοχές, προσωρινές εγκαταστάσεις ή μικρούς οικισμούς και σε αγροτικές περιοχές δύναται να επιτραπεί κατά την κρίση της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας, η κατασκευή και άλλου τύπου υγιεινού αποχωρητηρίου (ξηρό αποχωρητήριο, προκατασκευασμένο, αυτοκαθαριζόμενο, κ.λ.π.), η εν γένει κατασκευή του οποίου θα παρέχει τα εχέγγυα διασφάλισης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας και κυρίως θα πρέπει απαραίτητα να εξασφαλίζεται η διάθεση των λυμάτων τους, όπως αναφέρεται και στις παραγράφους 2 & 15 του άρθρου 3 της Γ1Γ/9900/1974 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 1266/Β/1974).

 

Σε κάθε περίπτωση η μεταφορά και διάθεση των λυμάτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Ε1Β/221/1965 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 138/Β1965).

 

Ειδικότερα για την μεταφορά και διάθεση λυμάτων αποχωρητηρίων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Επιχειρήσεις ύδρευσης - Αποχέτευσης, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.λ.π.) απαιτείται η βεβαίωση αποδοχής των λυμάτων από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή της Επιχείρησης ύδρευσης - Αποχέτευσης.

 

Στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση διάθεσης λυμάτων, αυτή δεν είναι δυνατόν να δοθεί άπαξ για τα χημικά Αποχωρητήρια αλλά δίδεται κάθε φορά για το συγκεκριμένο έργο λειτουργίας (μία θέση εγκατάστασης ή δίκτυο θέσεων εγκατάστασης αποχωρητηρίων).

 

στ. Λειτουργούντες χώροι εκδηλώσεων

 

Οι ήδη λειτουργούντες ιδιωτικοί χώροι εκδηλώσεων υποχρεούνται να εφοδιαστούν με την απαιτούμενη άδεια το αργότερο μέχρι 31-12-2010.}

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 27-07-2010

 

Η Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.