Υγειονομική διάταξη 9900/74 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τρόπος κατασκευής αποχωρητηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το αποχωρητήριον δέον να αποτελεί μέρος ή συνέχεια του εις ον ανήκει χώρου και να απομονώνεται από τούτου δι' ιδιαιτέρου προθαλάμου, κατασκευαζόμενου προς τούτο υποχρεωτικώς, πλην των κατοικιών. Επί καταστημάτων παρασκευής και προσφοράς εις καθήμενους πελάτες φαγητών ή γλυκισμάτων, τα αποχωρητήρια δέον να κείνται μακράν των χώρων των μαγειρείων ή εργαστηρίων ή και πλύσεως σκευών, μη επιτρεπομένης ουδέ της προσπελάσεως των πελατών δια μέσου του χώρου τούτων.

 

2. Τα αποχωρητήρια και οι προθάλαμοί τους θα είναι μόνιμης κατασκευής, θα χωρίζονται δε από τους άλλους χώρους του καταστήματος ή του εργαστηρίου και επί συγκροτήματος αποχωρητηρίων μεταξύ τους με τοίχο.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να επιτραπεί, κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, η χρησιμοποίηση για τον ανωτέρω σκοπό και των άλλων κατασκευών από στέρεα και ανθεκτικά στην υγρασία υλικά, τα οποία θα παρέχουν την δυνατότητα εξασφαλίσεως λείων και αδιαπότιστων εσωτερικών επιφανειών, όπως είναι τα ικανού πάχους φύλλα αμιαντοτσιμέντου (ΕΛΛΕΝΙΤ και τα όμοια) ή άλλα παρόμοια υλικά, τοποθετημένα σε μεταλλικά πλαίσια και επενδυμένα εσωτερικώς με πλακίδια εφυαλωμένης πορσελάνης.

 

Η χρησιμοποίηση ξυλοκατασκευών ή άλλων παρομοίων πρόχειρων κατασκευών για την κατασκευή αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους πρέπει να αποκλείεται.

 

Το ύψος της οροφής των αποχωρητηρίων θα είναι 2,20 m τουλάχιστον.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν Α1Β/2055/1980 απόφαση (ΦΕΚ 338/Β/1980).

 

3. Τα προοριζόμενα για κάθε φύλλο αποχωρητήρια και οι προθάλαμοί τους, καθώς και τα ουρητήρια, πρέπει κατ' αρχήν να αποτελούν ιδιαίτερους χώρους, απομονωμένους μεταξύ τους με τοίχο ή άλλα κατάλληλα υλικά, όπως αυτά που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο και με ξεχωριστές εισόδους.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επί μηκών καταστημάτων, στα οποία αναπτύσσονται μέχρι 100, το πολύ, καθίσματα, η Υγειονομική Υπηρεσία, μπορεί εφόσον διαπιστώσει ότι είναι ακατόρθωτος ο διαχωρισμός τους, να επιστρέψει την ύπαρξη ενιαίου και για τα δύο αποχωρητήρια προθαλάμου.

 

Στις εισόδους των προθαλάμων των αποχωρητηρίων ή, αν υπάρχει ενιαίος προθάλαμος, στις εισόδους των κυρίως αποχωρητηρίων θα είναι τοποθετημένες επιγραφές με τις ενδείξεις ΑΝΔΡΩΝ και ΓΥΝΑΙΚΩΝ ή οι συνήθειες διακριτικές παραστάσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν Α1Β/2055/1980 απόφαση (ΦΕΚ 338/Β/1980).

 

4. Οι εσωτερικές διαστάσεις εκάστου αποχωρητηρίου, ως και του προθαλάμου τούτου, δέον όπως είναι 1 x 1,20 m τουλάχιστον, το δε εμβαδόν δηλαδή αποχωρητηρίου και προθαλάμου δεν δύναται να είναι μικρότερο των 2,50 m2.

 

5. Επί συγκροτημάτων αποχωρητηρίων ο προθάλαμος δύναται να είναι ενιαίος χώρος, εκτάσεως ίσης προς το συνολικόν εμβαδόν των αντιστοιχούντων εις αυτόν αποχωρητηρίων.

 

6. Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων των θα είναι ομαλές, άνευ προεξοχών, θα καθίστανται δε λείες και αδιαπότιστοι, μέχρις ύψους 2 m, είτε δια ελαιοχρωματισμού μετά σχετική προεργασία, είτε δι' επενδύσεως τούτων δια πλακιδίων πορσελάνης ή στιλβωμένου μαρμάρου, ώστε να πλύνονται ευκόλως. Επ' ουδενί λόγω επιτρέπεται η επένδυσις των ανωτέρω επιφανειών δια φύλλων πλαστικής ύλης, απομιμήσεως πλακιδίων (φορμάικα επί hard board), κ.λ.π.

 

Εις καταστήματα Α' κατηγορίας και πολυτελείας, ως και εις εργαστήρια παρασκευής ή συσκευασίας ποτών και τροφίμων πάσης φύσεως, η επένδυσις των τοίχων των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων αυτών θα είναι οπωσδήποτε εκ πλακιδίων πορσελάνης ή στιλβωμένου μαρμάρου. Οι επιφάνειες των τοίχων άνω των 2 m και η οροφή θα είναι υδροχρωματισμένες.

 

7. Τα δάπεδα των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων των δέον να είναι εκ λείου, κατ' εξοχήν αδιαπότιστου υλικού ανοιχτόχρωμου (μωσαϊκόν ή μάρμαρον), μετά ομαλών και άνευ οξειών γωνιών επιφανειών, να έχουν δε καταλλήλους κλίσεις δια την ταχεία και τελεία απορροή των υδάτων καθαρισμού εντός κεκαλυμμένων δι' εσχάρας φρεατίων μετά σιφώνων.

 

Επίστρωσις δαπέδων αποχωρητηρίων και των προθαλάμων των δια φύλλων πλαστικής ύλης ή μουσαμά, απαγορεύεται.

 

8. Οι θύρες των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων των θα κλείνουν καλώς και αυτομάτως, και θα είναι ελαιοχρωματισμένες.

 

9. Άπαντες οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων των, δέον να φωτίζονται και αερίζονται επαρκώς είτε φυσικώς δι' ειδικών προς τούτο ανοιγμάτων, είτε τεχνητώς. Δια τον τεχνητό εξαερισμό θα τοποθετείται υποχρεωτικώς κατάλληλος εγκατάστασις εξαερισμού (απαγωγός σωλήνας επαρκούς διαμέτρου μετά εξαεριστήρα).

 

Τα παράθυρα θα φέρουν υποχρεωτικώς πλέγμα No 16, ίνα εμποδίζεται η είσοδος των μυϊκών και λοιπών εντόμων.

 

10. Η αποχέτευσις των λυμάτων θα γίνεται δια κλειστών αγωγών, συμφώνως προς τις εκάστοτε ισχύουσας σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις και τις τοιαύτας του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, είτε εις υπόνομο, είτε, εν ελλείψει τοιούτου, εις αυτοτελές αποχετευτικό σύστημα (σηπτική δεξαμενή) - απορροφητικός βόθρος, στεγανή δεξαμενή, κ.λ.π.).

 

11. Οι λεκάνες των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων, ως και οι νιπτήρες, δέον να είναι κατασκευασμένες εξ ανθεκτικού και όλως αδιαπότιστου υλικού και να έχουν λείας και ομαλές επιφανείας (εφυαλωμένη πορσελάνη). Χρήσις λεκανών και νιπτήρων εκ τσιμέντου, μωσαϊκού και εφυαλωμένου πηλού, απαγορεύεται. Είναι δυνατή η χρησιμοποίησις τοιούτων λεκανών ή νιπτήρων μόνον εις κατοικίας και καταστήματα ή επιχειρήσεις εις ας απασχολούνται 1 έως 2 άτομα, εξαιρουμένων οπωσδήποτε των κατά τις ισχύουσας Υγειονομικές Διατάξεις ελεγχομένων τοιούτων.

 

Επιβάλλεται γενικώς η χρησιμοποίησις λεκανών αποχωρητηρίων υψηλού (ευρωπαϊκού) τύπου, πλην των ειδικών περιπτώσεων, εις ας κατά την κρίσιν της Υγειονομικής Υπηρεσίας ενδείκνυται η χρήσις λεκανών επιπέδου (τουρκικού) τύπου, είναι δε δυνατή η εξασφάλισις προϋποθέσεων απολύτου καθαριότητος αυτών. Οι λεκάνες εν γένει δέον να απομονώνονται δια σιφώνων, καταλλήλως αεριζόμενων, προς αποφυγήν σιφωνισμού και διαφυγής αερίων. Επί των λεκανών τούτων θα είναι μονίμως προσαρμοσμένο έδρανον μετά καλύμματος εκ πλαστικής ύλης.

 

12. Επί της λεκάνης ή του ουρητηρίου δέον όπως είναι εφηρμοσμένη υδραυλική εγκατάστασις που εξασφαλίζει την έκπλυση του όλου υδραυλικού υποδοχέα δια κατακλυσμού, απαγορευόμενης της απλής εγκαταστάσεως μετά κοινού κρουνού.

 

13. Εις τα αποχωρητήρια θα διατίθεται πάντοτε χάρτης υγείας επί ειδικής θήκης τοποθετημένος, όστις θα απορρίπτεται μετά την χρήσιν, εντός της λεκάνης, απαγορευόμενης της απορρίψεως αυτού εντός δοχείων απορριμάτων ή ετέρων εν γένει δοχείων. Εντός του αποχωρητηρίου θα υφίσταται και μια κρεμάστρα.

 

14. Εις τον προθάλαμο των αποχωρητηρίων, τόσον του προσωπικού όσον και των πελατών, θα υπάρχει αριθμός νιπτήρων, εις αναλογίαν του ημίσεος τουλάχιστον, του αριθμού των αποχωρητηρίων. Οι νιπτήρες θα είναι εφοδιασμένοι δι' υδραυλικής εγκαταστάσεως παρεχούσης ύδωρ συνεχούς ροής, ως και δι' αποχετευτικού αγωγού μετά σίφωνα, συνδεομένου απ' ευθείας με το αποχετευτικό σύστημα του κτιρίου. Εις έκαστον νιπτήρα θα υφίσταται σάπων εις πλακίδια ή συσκευή υγρού ή κονιοποιημένου σαπουνιού, ως και ατομικά χειρόμακτρα εφ' άπαξ χρήσεως ή συσκευές στεγνώσεως των χειρών δια θερμού αέρος. Τα μεταχειρισμένα χειρόμακτρα θα απορρίπτονται εντός ειδικώς προς τούτο τοποθετημένων δοχείων.

 

15. Εις αραιοκατοικημένες περιοχές επιτρέπεται η κατασκευή αποχωρητηρίων και εκτός των δι' ους προορίζονται να εξυπηρετήσουν ταύτα χώρων, εις προσωρινές δι' εγκαταστάσεις ή εις μικρούς οικισμούς και αγροτικές περιοχές, δύναται να επιτραπεί, κατά την κρίσιν της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας, η κατασκευή και ετέρου τύπου υγιεινού αποχωρητηρίου (ξηρόν αποχωρητήριον, προκατασκευασμένο - αυτοκαθαριζόμενο αποχωρητήριον, κ.λ.π.).

 

Τα αποχωρητήρια ταύτα δέον όπως:

 

α) Κατασκευάζονται πλησιέστερον προς την οικία ή το κατάστημα κλπ. του ιδιοκτήτου από πάντα έτερον χώρο κυρίας χρήσεως ξένης ιδιοκτησίας, και εις τρόπον ώστε να μη προκαλούνται εκ της παρουσίας τούτων ανθυγιεινές ή οχληρές καταστάσεις.

 

β) Ο υποδοχεύς πληροί, ως προς τις αποστάσεις από των ομόρων κτημάτων (κτηρίων, οικοπέδων κ.λ.π.) και ως προς την θέσιν του εν σχέσει με τυχόν υφιστάμενες υδρεύσεις, τους όρους των ισχυουσών σχετικών διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και των Υγειονομικών τοιούτων, αντιστοίχως.

 

γ) Η εν γένει κατασκευή τοιούτων αποχωρητηρίων παρέχει τα εχέγγυα διασφαλίσεως της Δημόσιας Υγείας.

 

16. Εις περίπτωσιν καθ' ην τα αποχωρητήρια καταστήματος τινός εξυπηρετήσεως του Κοινού ή προσφοράς φαγητών, ποτών κ.λ.π. εις καθήμενους πελάτες, πλην των λειτουργούντων αποκλειστικώς κατά την θερινή περίοδον κείνται εκτός του κτιρίου, εν ω στεγάζεται τούτο, ο χώρος προσπελάσεως των πελατών προς αυτά δέον όπως είναι πανταχόθεν κεκλεισμένος, εις τρόπον ώστε να μη εκτίθενται αυτοί εις τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Κατά τα λοιπά και τα αποχωρητήρια ταύτα θα πληρούν τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 54 της υγειονομικής διάταξης Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 343/Β/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.