Υγειονομική διάταξη 128529/09

ΥΔ Υ1Γ/ΓΠ/128529/2009: Συμπλήρωση της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) Υγειονομικής Διάταξης: Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή / και ποτών, όπως έχει τροποποιηθεί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Υ1Γ/ΓΠ/128529/2009: Συμπλήρωση της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) Υγειονομικής Διάταξης: Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή / και ποτών, όπως έχει τροποποιηθεί, (ΦΕΚ 2077/Β/2009), 25-09-2007.

 

Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 (ΦΕΚ 237/Α/1940) Περί Υγειονομικών Διατάξεων και ιδίως το άρθρο 2.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και την υπ' αριθμόν 10551/2007 (ΦΕΚ 246/Β/2007) κοινή υπουργική απόφαση περί Απλούστευσης διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

5. Τους νόμους 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003) και 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005) Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές Διατάξεις.

 

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) υγειονομικής διάταξης Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή / και ποτών.

 

7. Τις συμπληρώσεις και τροποποιήσεις της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) υγειονομικής διάταξης με τις υπ' αριθμούς οίκοθεν Υ1Γ/ΓΠ/94643/2007 (ΦΕΚ 1384/Β/2007), οίκοθεν Υ1Γ/ΓΠ/139057/2007 (ΦΕΚ 2204/Β/2007) και Υ1Γ/ΓΠ/538/2008 (ΦΕΚ 62/Β/2008), Υ1Γ/ΓΠ/95236/2009 (ΦΕΚ 1467/Β/2009).

 

8. Τις ανάγκες που έχουν προκύψει από την ισχύ των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Γενικό Κανονισμό 178/2002/ΕΚ, και τους κανονισμούς 852/2004/ΕΚ, 853/2004/ΕΚ, 854/2004/ΕΚ, 882/2004/ΕΚ.

 

9. Τα υπ' αριθμόν: 60184/2008 του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ' αριθμόν 1010/3/823-α/2009 έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το 14176.2.5/2009 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, το ΔΥ/Α1/24/23272/2008 της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, τα 7451/2007, 8478 και 9054/2007, 7563/2009 του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής καθώς και το 3416/2008 νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Κεφαλλονιάς και 4393/2008 της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Κορινθίας.

 

10. Τα υπ' αριθμόν 606/2009 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και τα 4063/2009 και 4725/2009 έγγραφα της Διεύθυνσης Υγείας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας.

 

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Συμπληρώνουμε την υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) υγειονομική διάταξη ως ακολούθως:

 

Άρθρο 40

 

Προστίθεται Το εδάφιο γ στην παράγραφο 3 ως εξής:

 

{γ. Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων είναι οι χώροι στους οποίους κατά τη διάρκεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιμα ή ποτά που προβλέπονται στα άρθρα 37, 38, 39 τα οποία παρασκευάζονται και προετοιμάζονται σε άλλους χώρους που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (εργαστήρια τροφίμων κ.λ.π.) και μεταφέρονται στους εν λόγω χώρους για σερβίρισμα και τελική διάθεση.

 

Οι χώροι αυτοί αδειοδοτούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 80 του νόμου 3463/2006 ως Στεγασμένοι ή Υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι όμοια με αυτά που υποβάλλονται, στην αρμόδια αρχή, για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

Για τους στεγασμένους χώρους εκδηλώσεως, στα εκτός σχεδίου ή εντός οικισμού κ.λ.π. ιδρυόμενα παραπάνω καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αντί της βεβαίωσης χρήσεως γης θα προσκομίζεται η νομιμότητα της οικοδομής του ειδικού κτιρίου ή της κατοικίας, η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία καθώς και η βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσεως. Για τους υπαίθριους χώρους αυτών των καταστημάτων θα προσκομίζεται βεβαίωση νομιμότητας των βοηθητικών χώρων και των αποχωρητηρίων.

 

Το εμβαδόν των βοηθητικών χώρων των εν λόγω καταστημάτων πρέπει να είναι ανάλογο του εμβαδού των καταστημάτων της Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) των άρθρων 37, 38 και 39 χωρίς παρασκευαστήριο.

 

Στους χώρους αυτούς θα γίνεται η προσωρινή διατήρηση των παρεχομένων τροφίμων και ποτών όπως προβλέπεται από τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και θα έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και μέσα (ψυγεία, προθήκες, ισοθερμικά δοχεία κ.λ.π.) για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα και με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σχετικό 8)

 

Οι στεγασμένοι και Υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων, θα διαθέτουν ανάλογα με τη δυναμικότητα τους αριθμό αποχωρητηρίων και αποχωρητηρίων για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες σύμφωνα με το άρθρο 25 της υγειονομικής διάταξης Α1Β/8577/1983, όπως τροποποιήθηκε.}

 

Άρθρο 43

 

Προστίθεται

 

Στο εδάφιο ι (πρατήριο άρτου) της παραγράφου 2:

 

{Στα καταστήματα των εδαφίων:

 

στ. (Καφεκοπτείο),

ζ. (Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής),

η. (Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου),

θ. (Αμιγές γαλακτοπωλείο),

ι. (Πρατήριο άρτου),

 

καθώς και στα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων, επιτρέπεται η παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε όρθιους και διερχόμενους πελάτες, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 (αναψυκτήρια χωρίς καθίσματα) ως προς τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό εφόσον διαθέτουν επιπλέον ξεχωριστό χώρο, νοητά διαχωρισμένο, εμβαδού τουλάχιστον 8 m2. Η κατανάλωση των ανωτέρω ειδών απαγορεύεται μέσα στα καταστήματα και θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη τοποθέτησης δοχείων απορριμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 33 της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης.}

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24-09-2009

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.