Ανασγκαστικός νόμος 2520/40 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Έκδοση και δημοσίευση υγειονομικών διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τις υγειονομικές διατάξεις που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο εκδίδει ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στις περιπτώσεις που οι διατάξεις αυτές αφορούν και την προστασία του περιβάλλοντος, συνυπογράφονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

2. Οι υγειονομικές διατάξεις δημοσιεύονται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και ισχύουν μετά παρέλευσιν 15 ημερών από της δημοσιεύσεως. Οι υπό των Γενικών Διοικητών ή των Νομαρχών εκδιδόμενες διατάξεις δύναται εις κατεπείγουσες περιπτώσεις να ορισθεί δι' αυτών ότι ισχύουν από της δημοσιεύσεώς των, υποβάλλονται όμως αμέσως προς έγκριση εις τον επί της Κρατικής Υγιεινής Υπουργόν, όστις δύναται να τροποποιεί ή καταργεί αυτές.

 

3. Οι υγειονομικές διατάξεις καταργούνται δι' ετέρας εκδιδομένης και δημοσιευομένης κατά τον αυτόν τρόπον ή παρελθούσης της δι' αυτών οριζομένων χρονικής διαρκείας της ισχύος των.

 

Εκ της καταργήσεως των υγειονομικών διατάξεων δεν αίρεται το αξιόποινο των κατά την διάρκειαν της ισχύος των τελεσθεισών παραβάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 43 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011).

 

4. Οσάκις οι υγειονομικές διατάξεις δημιουργούν δαπάνες εις βάρος Δήμων ή Κοινοτήτων προσυπογράφονται υπό του Υπουργού Εσωτερικών και προκειμένου περί των της Διοικήσεως Πρωτευούσης υπό του Υπουργού Διοικητού αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.