Υγειονομική διάταξη 6001/67 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τα κάτωθι άρθρα του Υγειονομικού Κανονισμού και υγειονομικών διατάξεων.

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του Υγειονομικού Κανονισμού τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

 

{Απαγορεύεται το πτύειν και απορρίπτειν παντός είδους αχρήστων αντικειμένων επί του εδάφους των οδών, πλατειών ως και του δαπέδου των κοινοχρήστων οικημάτων, καταστημάτων, ιδρυμάτων, μεταφορικών μέσων και εν γένει κέντρων και χώρων εξυπηρετήσεως και συγκεντρώσεως του κοινού.}

 

2. Στο αυτό άρθρο 22 του Υγειονομικού Κανονισμού προστίθενται 5, 6 και 7 παράγραφοι έχουσες ούτω:

 

{5. α. Εφόσον κατά την καύση της θερμαντικής ύλης των οικιών, καταστημάτων, εργαστηρίων, εργοστασίων κλπ. παράγεται αιθάλη ή καπνός δέον όπως τοποθετηθούν εις την στέγη τούτων αιθαλοσυλλέκτες καλώς λειτουργούντες και καλώς συντηρούμενοι δια την παρακράτηση ή την μείωσιν των δημιουργουμένων οχλήσεων.

 

Οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές των ακινήτων υποχρεούνται όπως εγκαταστήσουν φίλτρον εναντίον του καπνού δια τον περιορισμό των καταλοίπων.

 

β) Ομοίως δέον να λαμβάνονται μέτρα υπό των ιδιοκτητών ή ενοικιαστών οικιών, καταστημάτων, εργαστηρίων, εργοστασίων κ.λ.π. εξουδετερώσεως των τυχόν παραγομένων υπ' αυτών, κόνεων, αερίων, ατμών ως και του οιουδήποτε προκαλουμένου θορύβου, δυναμένων να προκαλέσουν βλάβη ή όχληση των περιοίκων ή ενοίκων ή εργαζομένων σε αυτά.

 

6. Απαγορεύεται η αποβολή καπνού ή δυσοσμίας υπό πετρελαιοκινήτων επιβατικών, λεωφορείων, φορτοεπιβατικών αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων κινουμένων εντός πόλεων ή χωρίων.

 

7. Τα λύματα, απόβλητα και απορρίμματα των οικιών, καταστημάτων εργοστασίων κ.λ.π. δέον να διατίθενται κατά υγιεινό τρόπον συμφώνως προς τις Ε1Β/3161/1961 σχέδιον προσωρινού Κανονισμού και οδηγίες κατασκευής και λειτουργίας ιδιωτικών συστημάτων διαθέσεως λυμάτων, E1Β/4044/1961 περί αποχετεύσεως λυμάτων εις διευθετημένα ή μη ανοικτά ρεύματα, Ε1Β/221/1965 περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και [Π] Ε1Β/301/1964 περί συλλογής αποκομιδής και διαθέσεως απορριμάτων υγειονομικές διατάξεις.}

 

3. Στο τέλος του άρθρου 44 του Υγειονομικού Κανονισμού προστίθεται παράγραφος 5 έχουσα ούτω:

 

{5. Τα πλυντήρια και καθαριστήρια ενδυμάτων δημόσιας χρήσης δέον να πληρούν τους κάτωθι όρους:

 

α) Το οίκημα θα είναι μονίμου κατασκευής ο δε χώρος επαρκής και ανάλογος του κύκλου εργασιών του, θα φωτίζεται δε και αερίζεται επαρκώς. Το δάπεδον θα είναι εκ λείου και αδιαπότιστου υλικού με κατάλληλη κλίση δια την ευχερή αποχέτευση των υδάτων. Οι τοίχοι μέχρις ύψους 2 m θα είναι εκ λείου και αδιαπότιστου υλικού άνωθεν δε τούτου ως και ή οροφή ασβεστωμένοι και καθαροί.

 

β) Θα υπάρχει υγιεινή και επαρκής ύδρευσις.

 

γ) Τα ακάθαρτα ύδατα θα αποχετεύονται δια κλειστών αγωγών εις υπόνομο ή βόθρο. Όλα τα στόμια, αποχετεύσεως του δαπέδου θα είναι εφοδιασμένα δια σιφωνίου μετ' εσχάρας.

 

δ) Θα έχει υγιεινά και επαρκή αποχωρητήρια ως και ανάλογους νιπτήρες και καταιωνητήρες δια το προσωπικό.

 

ε) Θα υπάρχει ιδιαίτερου τμήμα δι' ακάθαρτο ιματισμό ως επίσης και δια τον καθαρόν τοιούτον.

 

στ) Το χρησιμοποιούμενο εις τα μηχανικά πλυντήρια ύδωρ δέον να έχει θερμοκρασία υψηλή ικανήν να καταστρέψει τους παθογόνους μικροοργανισμούς.

 

ζ) Τα καυσαέρια θα απάγονται καλώς εις τρόπον ώστε να μη δημιουργούνται οχλήσεις εις τους περιοίκους.

 

η) Τα χρησιμοποιούμενα δια την πλύση και καθαρισμό του ιματισμού απορρυπαντικά και λοιπά χημικά υλικά θα είναι εγκεκριμένα υπό του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου και δεν θα φθείρουν τον ιματισμό.

 

Θα χρησιμοποιούνται ελαστικά χειρόκτια και ελαστικά υποδήματα.

 

θ) Το ασχολούμενο στα πλυντήρια προσωπικό δέον να φέρει ειδικό επενδύτη (μπλούζα) και θα είναι εφοδιασμένο δια βιβλιαρίων υγείας.

 

ι) Η καθαριότης του εργοστασίου και των μηχανημάτων δέον όπως είναι άμεμπτος. Το δάπεδον θα τηρείται καθαρό και θα πλένεται άπαξ της ημέρας.

 

ι)α) Τα απορρίμματα δέον να φυλάσσονται εις δοχεία μετάλλινα ή πλαστικά μετά καλύμματος που θα εφαρμόζει καλώς.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 6 της υπ' αριθμόν Α5Α/5333/1987 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 721/Β/1987).

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 45 του Υγειονομικού Κανονισμού καθώς και οι άλλες παράγραφοι και άρθρα του Υγειονομικού Κανονισμού και των υγειονομικών διατάξεων οι οποίες αναφέρονται στον φωτισμό και αερισμό τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως κάτωθι:

 

{α) Φωτισμός: Τόσον ο φυσικός όσον και ο τεχνητός φωτισμός δέον να είναι επαρκής. Το άνοιγμα των εξωτερικών υαλοθύρων και παραθύρων δέον ν' αντίστοιχη τουλάχιστον εις το 1/7 του εμβαδού του όλου καταστήματος ή επιχειρήσεως. Καθ' ον χρόνον δεν υφίσταται φυσικές φωτισμός ο τεχνητός φωτισμός δέον να είναι τοιαύτης εντάσεως, ώστε να είναι δυνατή ή απρόσκοπτος ανάγνωση εντύπων στοιχείων αττικών των 8 στιγμών υπό εμμέτρωπος.

 

β) Αερισμός: Ο αερισμός θα είναι επαρκής και θα πραγματοποιείται δια των θυρών και παραθύρων, άτινα θα βλέπουν αμέσως εις ανοικτό χώρο, ενισχυόμενου, επί υπογείων καταστημάτων, εργαστηρίων κ.λ.π. ή τοιούτων εις α συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πελατών ή υπαλλήλων (καφενείων, ζαχαροπλαστείων κ.λ.π.) δι' εξαεριστήρων ώστε ν' ανανεώνεται τουλάχιστον πεντάκις καθ' ώραν το σύνολον του όγκου του αέρα του καταστήματος, εργαστηρίου κ.λ.π. άνευ αισθητού ρεύματος. Εφόσον δε πρόκειται περί ψητοπωλείων, ψησταριών, οβελιστηρίων, μαγειρείων, bar και λοιπών καταστημάτων ή εργαστηρίων κ.λ.π. εις άτινα παρασκευάζονται φαγητά ή ποτά ή άλλες ουσίες, οι οποίες κατά την παρασκευή ή έψηση των αναδίδουν φρυκτηρίους (κνίσα) ή άλλες οσμές η ανανέωσις του αέρος δέον ν' ανέρχεται εις 10 φοράς καθ' ώραν. Επί κινηματογράφων, θεάτρων κ.λ.π. ισχύουν οι τυχόν υφιστάμενες ειδικές σχετικές διατάξεις.}

 

5. Στο τέλος του άρθρου 53 του Υγειονομικού Κανονισμού προστίθεται στ' παράγραφος έχουσα ούτω:

 

{στ) 1) Ώς χώροι λαϊκών αγορών δέον να χρησιμοποιούνται ανοιχτοί τοιούτοι ικανών διαστάσεων, ασφαλτοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι οίον πλατείες, διασταυρώσεις οδών άνευ μεγάλης κινήσεως τροχοφόρων κ.λ.π. και έχοντες ελαφρά κλίση ίνα είναι εύκολος η αποχέτευση τόσον των ομβρίων υδάτων όσον και των υδάτων έκπλυσης του χώρου τούτου ήτις θα γίνεται μετά το πέρας της καθ' εκάστην ημέραν εργασίας.

 

2) Εις αυτές θα υπάρχουν εγκαταστάσεις υδρεύσεως εκ του δικτύου της πόλεως εν ελλείψει δε δικτύου υδρεύσεως εξ υδαταποθήκης ικανών διαστάσεων ήτις Φα επαρκή δι' όλες τις ανάγκες.

 

3) Τα ακάθαρτα ύδατα θα κατευθύνονται υπεδαφίως εις φρεάτιο υπονόμου ή εν ελλείψει υπονόμων εις προς τούτο κατασκευασμένο βόθρο.

 

4) Θα υπάρχουν επαρκή δοχεία απορριμμάτων πληρούντα τους όρους υγιεινής.

 

5) Θα υπάρχει συγκρότημα αποχωρητηρίων επαρκές και κατάλληλο ή εν ελλείψει τοιούτων δέον να δύνανται να εξυπηρετηθούν οι πωλητές και πελάτες εκ πλησίον καταστημάτων διαθετόντων τοιαύτα.

 

6) Ο χώρος των λαϊκών αγορών θα χωρίζεται νοητά εις δύο τμήματα εξ ων εις το εν θα πωλούνται τρόφιμα εις δε το έτερον έτερα είδη μη επισιτιστικά. Τόσον οι πωλούμενοι ιχθύες όσον και τα τυχόν λοιπά ευαλλοίωτα τρόφιμα δέον να συντηρούνται εντός ψυγείων έστω και πάγου.

 

7) Τα πωλούμενα είδη τροφίμων θα εκτίθενται επί τραπεζών ή πάγκων μετά καταλλήλων σκιάδων.

 

8) Μετά το πέρας της εργασίας δέον όπως καθαρίζονται και αποπλένονται επιμελώς οι χρησιμοποιούμενοι δι' αγοράς χώροι.}

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 57 του Υγειονομικού Κανονισμού ή αναφερομένη εις την άδεια καθώς και οι σχετικές παράγραφοι και άρθρα τού Υγειονομικού Κανονισμού και Υγειονομικών διατάξεων τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως κάτωθι:

 

{α) Η άδεια ισχύει δια το οίκημα και τους χώρους δια το όποιον εδόθη, πάσα δε εφ' έξης χορηγούμενη άδεια ισχύει μόνον δια μίαν δεκαετία. μετά την πάροδο της όποιας θ' ανανεώνεται. δέον δε όπως ο ενδιαφερόμενος λάβει ταύτη προ πάσης άλλης αδείας απαιτούμενης εξ άλλων Νόμων.

 

β) Δια την λήψη της άδειας μετά των λοιπών δικαιολογητικών δέον όπως υποβάλει ο ενδιαφερόμενος σχεδιαγράμματα εις διπλούν, συ τασσόμενα υπό μηχανικού ή υπομηχανικού, εξαιρέσει των σχεδιαγραμμάτων των καταστημάτων άτινα δύνανται να συντάσσονται και υπό ετέρων ατόμων, εις α θα εμφαίνονται οι κυριότεροι χώροι τού καταστήματος, άτινα θα μονογράφονται υπό της αρμοδίας υγειονομικής επιτροπής κατά τον γενόμενο έλεγχο δια την λήψη της άδειας θα προσαρτάται δε το εν τούτων με τα λοιπά δικαιολογητικά του καταστήματος ενώ το έτερον θα φυλάσσεται υπό του καταστηματάρχη.

 

γ) Η μεταφορά ή αλλαγή ή μεταβίβαση εξαιρέσει της κληρονομικής τοιαύτης, ή ριζική μεταρρύθμισις του καταστήματος εργαστηρίου, επιχειρήσεως κ.λ.π. θεωρείται ίδρυσις νέου τοιούτου, απαιτείται δε νέα άδεια βάσει των κατά την λήψη της νέας άδειας ισχυουσών σχετικών υγειονομικών διατάξεων.}

 

7. Η 1η παράγραφος των άρθρων 58, 59, 60, 61 και λοιπές παράγραφοι και άρθρα του Υγειονομικού Κανονισμού και υγειονομικών διατάξεων οι αναφερόμενες εις τον χώρο των καταστημάτων τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως κάτωθι:

 

{1. Χώρος.

 

α) Το οίκημα δέον να είναι μονίμου κατασκευής και να πληροί τους όρους του Οικοδομικού Κανονισμού, ο δε χώρος του καταστήματος εν περιπτώσει συστεγάσεως μετά κατοικίας θα είναι ανεξάρτητος της κατοικίας μη δυνάμενος να χρησιμοποιηθεί ως τοιούτος υπαίθριος ή πρόσοψις καταστήματος ή οικίας θα είναι δε επαρκής δια τον σκοπόν δι' ον προορίζεται και εν πάση περιπτώσει ουχί έλαττον των 15 m2. Επί μικτών εν γένει καταστημάτων θα είναι τόσες φορές πολλαπλάσιος του 15 m2 όσα τα είδη των καταστημάτων άτινα περιλαμβάνονται εις το μικτό.

 

β) Ο χώρος των εστιατορίων, μαγειρείων οινομαγειρείων, bar, καφενείων, γαλακτοπωλείων και λοιπών καταστημάτων εις α γίνεται παρασκευή ή έψηση τροφίμων και ποτών θα είναι τουλάχιστον 20 m2 εφόσον δε χρησιμοποιούνται τραπεζοκαθίσματα δια τους πελάτες δέον να προστίθενται εις την έκταση των 20 m2 ανά 2,5 m2 δι' εκάστην τετράγωνου τράπεζα 1 m πλευράς των 4 καθισμάτων, δια τράπεζες στρογγυλές 1 ή 2 καθισμάτων απαιτείται έκτασις 1,5 m2. Ο χώρος έκπλυσης, στεγνώσεως και θερμάνσεως σκευών των καταστημάτων της παρούσης περιπτώσεως θα είναι ξεχωριστός του λοιπού καταστήματος θα έχει δε εμβαδόν τουλάχιστον 9 m2.

 

γ) Εξαιρούνται ως προς το εμβαδόν του χώρου τα καφενεία και κυλικεία εντός γραφείων και ιδρυμάτων ως και ο χώρος έκπλυσης σκευών των καφενείων εν γένει εις α δύναται να είναι μικρότερων διαστάσεων και κατά την κρίσιν της αρμοδίας υγειονομικής επιτροπής.}

 

8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 58 η αναφερόμενη στα ψυγεία ως και οι σχετικές παράγραφοι των λοιπών άρθρων του Υγειονομικού Κανονισμού και λοιπών υγειονομικών διατάξεων τροποποιούνται ως κάτωθι:

 

{9. Ψυγεία.

 

Πάντα τα καταστήματα υποχρεούνται να έχουν ψυγεία, χωρητικότητας ανάλογου προς την επιχείρηση, επενδεδυμένα δια μετάλλου και τηρούμενα απολύτως καθαρά. Οι σωλήνες αποχετεύσεως αυτών δεν επιτρέπεται να συνδέονται αμέσως μετά της αποχετεύσεως των αποχωρητηρίων.

 

Εις όσες περιοχές υφίσταται ηλεκτρικό ρεύμα τα ψυγεία θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρικά. Εντός εκάστου ψυγείου θα καθορίζεται ίσια θέση δι' έκαστο είδος τροφίμων (κρέατος, τυρού, σαλατικών, κ.λ.π.) απαγορευόμενης απολύτως της ανάμιξης αυτών.}

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 11 (προθήκες) του άρθρου 59 προστίθενται εδάφια έχοντα ούτω:

 

{Απαγορεύεται η έκθεση επί τραπεζών κ.λ.π. έτοιμων φαγητών, γλυκισμάτων κ.λ.π. ακάλυπτων έστω και εντός των καταστημάτων και η ψαύση αυτών υπό των πελατών. Ταύτα θα φυλάσσονται εντός του χώρου του μαγειρείου κ.λ.π. φέροντος γυάλινο διαχώρισμα ή εντός προθηκών.

 

Άπαντα τα εδέσματα δέον όπως προσκομίζονται στους πελάτες εντός δίσκων απαγορευόμενης της τοποθέτησης επί αλλήλων των πινακίων. Τα εδέσματα θα τοποθετούνται στα πινάκια για καθαρών μαγειρικών οργάνων (λαβίδων, κοχλιαρίων, κ.λ.π.) και ουχί για των χεριών.

 

Τα τυχόν μεταφερόμενα εκτός του καταστήματος φαγητά, γλυκίσματα, αναψυκτικά, ποτά, κ.λ.π. δέον να είναι καλώς κεκαλυμμένα.

 

ζ) Απαγορεύεται η διαλάληση υπό σερβιτόρων ή άλλων πωλητών φαγητών ή γλυκισμάτων ή ποτών εφόσον τοιαύτα είναι ακάλυπτα.}

 

10. Το β' εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 58 ως και οι σχετικές παράγραφοι και άρθρα του Υγειονομικού Κανονισμού τροποποιείται και συμπληρώνεται ως κάτωθι:

 

{β) Απαγορεύεται να κοιμούνται οι υπάλληλοι εντός του καταστήματος, εργαστηρίου, κ.λ.π. εκτός εάν επιβάλλεται τούτο εκ της φύσεως της εργασίας των ή δια φύλαξη του καταστήματος οπότε η κατάκλυση τούτων θα γίνεται σε χώρους ξεχωριστούς του λοιπού καταστήματος και εφοδιασμένους με ίδιο νιπτήρα και αποχωρητήριο.}

 

11. Στο τέλος του άρθρου 58 του Υγειονομικού Κανονισμού προστίθενται παράγραφοι 18 και 19 έχουσες ούτω:

 

{18. Κινητά ή ρυμουλκούμενα καταστήματα τροφίμων

 

Τα κινητά ή ρυμουλκούμενα καταστήματα τροφίμων (κινητές καντίνες) δέον όπως πληρούν τους κάτωθι όρους:

 

α) Θα είναι εσωτερικά επενδεδυμένα με λαμαρίνα ή ελαιοχρωματισμένα και θα έχουν δάπεδο λείο και αδιαπότιστο.

 

β) Θα έχουν ένα άνοιγμα μετά σκιάδος για την πώληση των τροφίμων.

 

γ) Θα έχουν υδαταποθήκες χωρητικότητας 1 m3 τουλάχιστον με νιπτήρα και αποχέτευση σε δοχείο, όπερ μεθ' εκάστη πλήρωση θα κενώνεται σε φρεάτιο υπονόμου ή σχισμή του εδάφους εφόσον δεν υπάρχουν υπόνομοι. Το ύδωρ θα παραλαμβάνεται εκ του δικτύου της πόλεως ή εξ ελεγμένης πηγής ή φρέατος.

 

δ) Θα έχουν δοχείο απορριμμάτων που πληρεί τους όρους της υγιεινής.

 

ε) Θα έχουν ψυγείο για τη συντήρηση των ευαλλοίωτων τροφίμων και 3 προθήκες ήτοι μία για την τοποθέτηση των τροφίμων άτινα τρώγονται άνευ ψησίματος η βρασμού, ετέρα δια τα σκεύη εφόσον χρησιμοποιούνται τοιαύτα και τρίτη, δια τα λοιπά είδη (σιγαρέτα κ.λ.π.).

 

στ) Οι υπάλληλοι θα φέρουν λευκή μπλούζα και σκούφο και θα ώσιν εφοδιασμένοι δια βιβλιαρίου υγείας.

 

ζ) Γενικώς θα τηρούνται άπαντες οι όροι υγιεινής τροφίμων του υγειονομικού κανονισμοί και των λοιπών υγειονομικών διατάξεων και ιδία ως προς την πλύση των ποτηριών και λοιπών επιτραπέζιων σκευών.

 

η) Εις την χορηγούμενη άδεια καταλληλότητας του οχήματος ην δέον όπως λαμβάνουν υποχρεωτικώς δια την λειτουργία των οι χρησιμοποιούντες ταύτα δέον ν' αναγράφονται τα είδη άτινα επιτρέπεται να πωλούνται και άτινα θα εξαρτώνται εκ της υπαρχούσης συγκροτήσεως.

 

19. Μεταφορά και διανομή πάγου

 

α) Η μεταφορά του πάγου θα ενεργείται δι' ειδικών οχημάτων κεκλεισμένων από όλες τις πλευρές, εξαιρέσει της οπίσθιας πλευράς όπου θα υπάρχει θύρα δια την φόρτωση και εκφόρτωσή του. Τόσον τα δάπεδα όσον και οι πλευρές των οχημάτων τούτων θα είναι εσωτερικώς επενδεδυμένες δια λαμαρίνας. Εις τα δάπεδα θα υπάρχουν οπές δια την αποχέτευση των υδάτων των προερχομένων εκ της τήξεως του πάγου.

 

Πάντα τα οχήματα ταύτα θα τηρούνται απολύτως καθαρά απαγορευόμενης της χρησιμοποιήσεως των δι' ετέρους σκοπούς.

 

β) Ως πρατήρια πάγου θα χρησιμοποιούνται είτε ιδιαίτεροι χώροι μονίμων οικημάτων είτε οικίσκοι ξύλινοι ή εξ άλλης τινός ύλης.

 

Τόσο τα εσωτερικά τοιχώματα όσον και τα δάπεδα θα είναι εκ λείου και αδιαπότιστου υλικού. Τα δάπεδα θα έχουν κλίση ίνα αποχετεύονται ευχερώς τα ύδατα. Τα πρατήρια ταύτα θα τηρούνται ομοίως απολύτως καθαρά.

 

γ) Τόσον κατά την φόρτωση και εκφόρτωση εις τα μεταφορικά μέσα και πρατήρια πωλήσεως πάγου όσον και κατά την διανομή του πάγου δέον να λαμβάνεται ιδιαιτέρα φροντίδα ώστε ν' αποφεύγεται η ρύπανση αυτού απαγορευόμενης της εναποθέσεως αυτού επί των οδών, πεζοδρομίων, κλιμάκων, δαπέδων οικιών και λοιπών ακαθάρτων χώρων.

 

Κατά την κατ' οίκον διανομή είτε θα παραδίδεται ούτος υπό του πωλητού εις τον αγοραστή είτε θα τοποθετείται υπό τούτου απευθείας στο ψυγείο.}

 

12. Το εδάφιο β' της παραγράφου 13 του άρθρου 59 του Υγειονομικού Κανονισμού ως και οι σχετικές παράγραφοι και άρθρα του Υγειονομικού Κανονισμού και των άλλων υγειονομικών διατάξεων, οι αναφερόμενες στα αέρια καύσεως ή και καπνό, των εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, μαγειρείων, οινομαγειρείων κ.λ.π. τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως, ισχύον του λοιποί επί όλων των αναφερομένων καταστημάτων καθώς και των λοιπών τοιούτων ως και εργαστηρίων, εργοστασίων κ.λ.π. των παρασκευαζόντων φαγητά ή ποτά και παραγόντων αέρια καύσεως, αιθάλη ή καπνό.

 

{I. Η απαγωγή των αερίων καύσεως (κνίσας) κ.λ.π. των εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, μαγειρείων, οινομαγειρείων, bar και λοιπών καταστημάτων εργαστηρίων κ.λ.π. παρασκευαζόντων φαγητά ή ποτά θα γίνεται εκ της εστίας πυρός ολοσχερώς δι' απορροφητικοί συστήματος μετά χοάνης ώστε ταύτα να μη διαχέονται κατ' ουδέν εις το περιβάλλον και ενοχλούνται οι εργαζόμενοι σε αυτό, οι πελάτες και οι περίοικοι.

 

Το άνοιγμα της χοάνης του συστήματος απαγωγής αερίων δέον να είναι επαρκών διαστάσεων ώστε να καλύπτεται άπασα ή επιφάνεια εις ην γίνεται το ψήσιμο.

 

II. Εφόσον η απαγωγή των αερίων καύσεως και καπνού είναι δυνατόν να γίνει δια της κεντρικής καπνοδόχου του κτιρίου, θα γίνεται κατ' ιδίων εξωτερικών σωλήνων απαγωγής οίτινες δεν θα δημιουργούν οχλήσεις εις τους ένοικους των λοιπών διαμερισμάτων και τους περιοίκους και θα εξικνούνται άνωθεν της στέγης του οικήματος ένθα το κατάστημα και ψηλότερο των λοιπών καπνοδόχων του οικήματος τουλάχιστον κατά 0.5 m.

 

III. Προκειμένου περί ψητοπωλείων, ψησταριών και οβελιστηρίων έχει ισχύ πλήρως το άρθρο 10 της υπ' αριθμόν [Π] Γ1Γ/425/1967 υγειονομικής διάταξης.}

 

13. Στο τέλος της παραγράφου 16 του άρθρου 59 του Υγειονομικού Κανονισμού και των λοιπών σχετικών άρθρων του Υγειονομικού Κανονισμού και υγειονομικών διατάξεων προστίθεται εδάφιο δ' έχον ούτω:

 

{δ) Η πλύση των πινακίων και λοιπών επιτραπέζιων σκευών των μεγάλης κινήσεως καταστημάτων θα γίνεται μηχανικά δι' ειδικών ηλεκτρικών πλυντηρίων εις την θερμοκρασία του βρασμού.

 

Εφόσον η πλύσις των πινακίων και λοιπών επιτραπέζιων σκευών, επί μικράς κινήσεως καταστημάτων, τελείται δια του συστήματος των τριών λεκανών αυτή θα γίνεται με τη βοήθεια σαπουνιού ή άλλων απορρυπαντικών η δε τελευταία έκπλυση δι' ύδατος χλωριωμένου ουχί άνω των 0.5 μ. εκ. χλωρίου. Μετά την πλύση τα πινάκια και ποτήρια θα στεγνώνουν εντός ιπνού (κλιβάνου στεγνώσεως) και σε έλλειψη τοιούτου, επί καταστημάτων μικράς κινήσεως, θα τοποθετούνται επί διάτρητου υποστηρίγματος προς στράγγιση ή θα αποσμήχονται δια καθαρών λευκών μάκτρων.

 

Η αρμοδία υγειονομική επιτροπή θα καθορίσει τον τρόπον έκπλυσης των σκευών, της στεγνώσεως αυτών ως και της θερμάνσεως των πινακίων.

 

Άπαντα τα πινάκια και επιτραπέζια είδη μετά το στέγνωμα θα φυλάσσονται εντός προθηκών ή ερμαρίων.}

 

14. Εις το τέλος της παραγράφου 17 του άρθρου 59 του Υγειονομικού Κανονισμού και των λοιπών σχετικών άρθρων του Υγειονομικού Κανονισμού και υγειονομικών διατάξεων προστίθεται εδάφιο ζ' έχον ούτω:

 

{ζ) Η πλύση, το στέγνωμα και η θέρμανση των ποτηριών, πιατελών, κοχλιαρίων γλυκού, κυαθίων κ.λ.π. επί καταστημάτων μεγάλης κινήσεως θα γίνεται μηχανικά δι' ηλεκτρικών πλυντηρίων κ.λ.π. και ως ορίζεται δια της προηγουμένης παραγράφου της παρούσης και δια τα πιάτα και λοιπά επιτραπέζια είδη.}

 

15. Το τελευταίον εδάφιον της παραγράφου 19 του άρθρου 59 του Υγειονομικού Κανονισμού ως και τα λοιπά σχετικά άρθρα του Υγειονομικού Κανονισμού και υγειονομικών διατάξεων τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

 

{Εις έκαστον πελάτη θα παρέχεται μάκτρο αμεταχείριστο, καθαρό και σιδερωμένο ή ειδικός λευκός χάρτης αμεταχείριστος και καθαρός (χάρτινα μάκτρα).

 

Τα εξ υφάσματος μάκτρα θα τηρούνται εντός ερμαρίων χωριστά δια τα καθαρά και χωριστά δια τα ακάθαρτα, τα δε χάρτινα τοιαύτα θα είναι συσκευασμένα εις πακέτα και θα φυλάσσονται εντός ερμαρίων.}

 

16. Το α) εδάφιο της παραγράφου 21 του άρθρου 59 ως και της παραγράφου 11 του άρθρου 61 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως κάτωθι, ισχύον του λοιπού δι' άπαντα τα άρθρα του Υγειονομικού Κανονισμού και των λοιπών υγειονομικών διατάξεων.

 

{α) Δύνανται να χρησιμοποιηθούν υπόγεια ως καταστήματα, 1 εργαστήρια κ.λ.π., με εξαίρεση των ψητοπωλείων, ψησταριών και οβελιστηρίων κατά την κρίση της αρμοδίας υγειονομικής επιτροπής, εφόσον δεν απαγορεύεται τούτο εξ άλλης τινός διατάξεως και εφόσον υπάρχει πλήρης τεχνητός αερισμός δυνάμενος ν' ανανεώνεται ως ορίζεται στην παράγραφο 4 της παρούσης διατάξεως.

 

Ο προς ανανέωση των υπογείων αέρας θα εισάγεται δι' ειδικών εγκαταστάσεων εκ του έκτος του καταστήματος αέρα. Το αυτό ισχύει και περί μηχανικών εγκαταστάσεων κλιματισμοί.}

 

17. Εις το τέλος του άρθρου 59 του Υγειονομικού Κανονισμού προστίθεται παράγραφος 23 έχουσα ούτω:

 

{23. Επιτρέπεται ή πώλησις παρασκευασμένου φαγητού εις δέματα σε μαγειρεία, οινομαγειρεία, εστιατόρια κ.λ.π. εφόσον ταύτα διαθέτουν ίδιο ζυγό και λοιπά όργανα προς τούτο. Η περιτύλιξις των φαγητών θα γίνεται δι' ειδικού χάρτου ή λαδόχαρτου καθαρού και αμεταχείριστου.

 

Εφόσον το τμήμα πωλήσεως παρασκευασμένων φαγητών έχει μεγάλην κίνηση τότε η πώλησις τούτων δέον να γίνεται σε ίδιο χώρο, διαχωρισμένο του λοιπού καταστήματος έστω και δια νοητής γραμμής και υπό ιδίων υπαλλήλων.}

 

 

18. Στο τέλος του άρθρου 73 του Υγειονομικού Κανονισμού προστίθεται παράγραφος 10 έχουσα ούτω:

 

{10. α) Εις τις πρωτεύουσες νομών και πόλεις άνω των 5.000 κατοίκων επιτρέπεται η διατήρησις παρ' εκάστης οικογενείας ωδικών πτηνών ως και μέχρι 2 γαλών ή 2 κυνών ή μιας γαλής και ενός κυνός.

 

β) Επιτρέπεται η διατήρησις προς εμπορία ορνίθων και άλλων πτηνών μέχρι 20 κεφαλών σε σύνολο εντός πτηνοπωλείων εις άτινα δεν θα πωλούνται σφαγμένα πουλερικά ή άλλα τρόφιμα, κατόπιν αδείας και κατά την κρίσιν της αρμοδίας επιτροπής επιχειρήσεων, ήτις δύναται να επιβάλει όρους και περιορισμούς προς προστασία της υγείας των περιοίκων και της ευπρεπούς εμφανίσεως του χώρου της περιοχής.

 

γ) Δια τα καταστήματα πωλήσεως ωδικών πτηνών απαιτείται άδεια της 'Αστυνομικής 'Αρχής χορηγούμενη κατόπιν γνωματεύσεως της αρμοδίας' επιτροπής επιχειρήσεων.

 

δ) Εις τις προηγούμενες α, β και γ περιπτώσεις δέον να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μη δημιουργούνται ανθυγιεινές εστίες ή εγκαταστάσεις πτηνοτροφείων και λοιπών σταυλισμών εντός των πόλεων.

 

ε) Η άδεια η αναφερομένη στην πρώτην παράγραφο του παρόντος άρθρου απαιτείται και δια τους σταυλισμούς και συναφείς επιχειρήσεις των γεωργικών ή άλλων συνεταιρισμών.}

 

19. Η παράγραφος 5 του άρθρου 65 ως και πάσα σχετική παράγραφος ή άρθρο του Υγειονομικού Κανονισμού ως και λοιπών υγειονομικών διατάξεων αναφερόμενη στην ύπαρξη πτυελοδοχείων καταργείται.

 

20. Στο τέλος του άρθρου 65 του Υγειονομικού Κανονισμού προστίθεται παράγραφος 17 έχουσα ούτω:

 

{17. Άδεια κομμωτηρίου δέον όπως λαμβάνουν και τα κομμωτήρια τα χρησιμοποιούμενα υπό των σχολών κομμωτών. Ταύτα θα πληρούν τους όρους του παρόντος άρθρου.}

 

21. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 3 της υπ' αριθμόν [Π] Ε1Γ/9791/1962 υγειονομικής διάταξης περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 18-08-1934 υγειονομικής διάταξης περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας τυροκομείων ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε για των υπ' αριθμών [Π] ΔΥΑ/6463/1960, [Π] Ε1Γ/8753/1961 και [Π] Ε1Γ/11981/1961 υγειονομικών διατάξεων, τροποποιείται και συμπληρώνεται ως κάτωθι:

 

{Τυροκομεία Κρατικών Γεωργικών - κτηνοτροφικών ιδρυμάτων δεν χρήζουν μεν άδειας της Υγειονομικής Επιτροπής, δέον όμως όπως προσαρμόζονται προς τους όρους των περί τυροκομείων ισχυουσών Υγειονομικών Διατάξεων.

 

Τα τυροκομεία των γεωργικών και άλλων συνεταιρισμών χρήζουν άδειας.}

 

22. Τα ε' και στ' εδάφια της παραγράφου 9 του άρθρου 79 του Υγειονομικού Κανονισμού ως αντικαταστάθηκε δια των υπ' αριθμών Ε1Γ/3624/1963 και Γ1Γ/805/1966 υγειονομικών διατάξεων τροποποιούνται ως κάτωθι:

 

{ε) Η απαιτούμενη έκταση δια την ίδρυση πτηνοτροφείου ορίζεται εις 4 τουλάχιστον στρέμματα το ποσόν δε καλύψεως τούτων δια κτιριακών εγκαταστάσεων είναι το οριζόμενο δια των σχετικών διατάξεων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

στ) Πάσα εφεξής χορηγούμενη άδεια περί ιδρύσεως πτηνοτροφείου, ισχύει επί μίαν τουλάχιστον δεκαετία, ασχέτως της επεκτάσεως του πολεοδομικού σχεδίου, μετά την χορήγηση της άδειας.}

 

23. Η υπ' αριθμόν [Π] ΔΥΑ/7327/1959 Υγειονομική Διάταξις τροποποιείται ως κάτωθι:

 

{1. Όλες οι διατάξεις του Υγειονομικού Κανονισμού ισχύουν καθ' άπασαν την επικράτεια.

 

2. Εφόσον διατάξεις του δευτέρου μέρους του υγειονομικού Κανονισμού περιλαμβάνονται και εις το τρίτον μέρος τότε ισχύουν οι του τρίτου μέρους τοιαύτες εξαιρέσει του άρθρου 40 του Υγειονομικού Κανονισμού, σταύλοι - βουστάσια, όπερ ισχύει μόνον εις χωρία κάτω των 2.000 κατοίκων, εξαιρέσει των τοιούτων της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ως και των χαρακτηρισθέντων ως τουριστικής σημασίας, των λουτροπόλεων, αναγνωρισμένων θερέτρων ή ακτών ομαδικής λούσης και μέχρι αποστάσεως 500 m από τούτων ως και τα επί των οδικών αρτηριών και σιδηροδρόμων κείμενα και μέχρι αποστάσεως 100 m ή εις ας ήθελαν καθορίσει οι τοπικές υγειονομικές αρχές εις ας ισχύουν οι τοιαύτες του τρίτου μέρους.}

 

24. Εις το τέλος του άρθρου 67 προστίθεται 18η παράγραφος έχουσα ούτω:

 

{Τα εργοστάσια ή εργαστήρια παρασκευής και συσκευασίας τροφίμων και ποτών πάσης φύσεως υποχρεούνται όπως χρησιμοποιούν κατά την παρασκευή και συσκευασία των τροφίμων και ποτών αυτόματα μηχανήματα ούτως ώστε ν' αποφεύγονται οι χειρισμοί υπό των εργατών.}

 

25. Εις το τέλος του άρθρου 10 της [Π] Γ1Γ/425/1967 περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας ψητοπωλείων, ψησταριών και οβελιστηρίων Υγειονομικής Διατάξεως προστίθεται παράγραφος 12 έχουσα ούτω:

 

{12. α) Δια τις ψησταριές και οβελιστήρια άτινα λειτουργούν εντός ψητοπωλείων, εστιατορίων, μαγειρείων, οινομαγειρείων, bar και λοιπών καταστημάτων εις ά γίνεται ψήσιμο φαγητών δεν απαιτείται ο μόνιμος διαχωρισμός ο οριζόμενος στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ο δε χώρος των ψησταριών και οβελιστηρίων τούτων περιλαμβάνεται εις τον χώρο του κυρίως καταστήματος μέρος του όποιου αποτελούν ταύτα.

 

β) Δια τις ψησταριές και οβελιστήρια άτινα λειτουργούν ως μικτά καταστήματα μεθ' ετέρων τοιούτων εις ά δεν γίνεται ψήσιμο φαγητών (παντοπωλείων, κρεοπωλείων, γαλακτοπωλείων, ζαχαροπλαστείων, καφενείων και λοιπών καταστημάτων προσφοράς τροφίμων) απαιτείται μόνιμος διαχωρισμός ως ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

 

Ο χώρος και οι εγκαταστάσεις των ψησταριών και οβελιστηρίων τούτων ως και των αυτοτελών τοιούτων άτινα διαθέτουν καθίσματα ή έχουν μεγάλην κίνηση θα είναι ο τοιούτος των ψητοπωλείων.

 

γ) Μικρές και αυτοτελείς ψησταριές και οβελιστήρια, ως και τα μικτά τοιαύτα μετά καφενείων, ζαχαροπλαστείων, παντοπωλείων κ.λ.π. με μικράν κίνηση, με προσωπικόν ενός μόνο ατόμου, εις άτινα προσφέρονται ψησίματα δια των παραθύρων ή άλλων καταλλήλων ανοιγμάτων εις όρθιους ή διερχόμενους, άνευ εισόδου των πελατών εντός αυτών και άνευ χρησιμοποιήσεως καθισμάτων, ο απαιτούμενος χώρος θα είναι τουλάχιστον 4 τετραγωνικά μέτρα.

 

Εις ταύτα θα υπάρχει υγιεινή ύδρευση και αποχέτευση, ψυγείον, 2 προθήκες ήτοι μία δια τον άρτον κ.λ.π. και ετέρα, δια τα χρησιμοποιούμενα σκεύη, σύστημα έκπλυσης έστω και δια μιας λεκάνης μετ' εγκαταστάσεως θερμού και ψυχρού ύδατος, νιπτήρας, δοχείο απορριμμάτων πληρούν τους όρους της υγιεινής θα πληρούνται δε και οι λοιποί όροι της παρούσης Υγειονομικής Διατάξεως εξαιρέσει της κατασκευής αποχωρητηρίου δια τα οποία δεν απαιτούνται εφ' όσον το προσωπικόν δύναται να εξυπηρετηθεί εκ των πλησίον καταστημάτων άτινα τυχόν διαθέτουν τοιαύτα.}

 

26. Εις το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 16 της υπ' αριθμόν [Π] Γ1Γ/425/1967 περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας ψητοπωλείων, ψησταριών και οβελιστηρίων Υγειονομικής Διατάξεως προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:

 

{Οι ψησταριές και οβελιστήρια ταύτα δεν απαιτείται να βρίσκονται προ αυτοτελούς ή μικτού εψητήριου καταστήματος (bar - εστιατορίου) ή να είναι παραρτήματα τοιούτων καταστημάτων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.