Υγειονομική διάταξη 14/11/38 - Άρθρο 67

Άρθρο 67


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την ίδρυση και λειτουργία εργοστασίων ή εργαστηρίων παρασκευής και συσκευασίας τροφίμων και ποτών πάσης φύσεως προαπαιτείται άδεια της Αστυνομικής Αρχής, χορηγούμενη μετά γνωμάτευση του Υγειονομικού Κέντρου ότι πληρούνται οι όροι της παρούσης. Τα ήδη λειτουργούντα υποχρεούνται όπως εφοδιασθούν δι' αδείας και συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της παρούσης εντός 6 μηνών. Η άδεια ισχύει δια το οίκημα δι' ο εδόθη. Η μεταφορά ή μεταβίβασις του εργοστασίου ή εργαστηρίου θεωρείται ίδρυσις νέου εργοστασίου ή εργαστηρίου.

 

2. Χώρος.

 

Ο χώρος του εργοστασίου ή εργαστηρίου δέον να είναι επαρκής δια τον σκοπόν δια τον οποίον προορίζεται και να φωτίζεται και αερίζεται επαρκώς. Δια τα μέλλοντα να ιδρυθούν θα έχει εμβαδόν τουλάχιστον 50 m2.

 

3. Διαμερίσματα.

 

Θα έχουν τα εξής διαμερίσματα:

 

α) Διαμέρισμα παρασκευής και συσκευασίας.

β) Αποθήκη υλικού.

γ) Ιματιοφυλάκιο.

δ) Διαμέρισμα κλιβάνου, όπου υπάρχει τοιούτος.

ε) Διαμέρισμα καθαρισμού και πλύσεως των σκευών όπου θα υπάρχει εγκατάστασις υδρεύσεως.

στ) Το τυχόν υπάρχον Γραφείον θα είναι εις ιδιαίτερο διαμέρισμα.

 

4. Δάπεδα.

 

Ταύτα θα είναι εξ αδιαπότιστου υλικού, λεία και καθαρά.

 

5. Τοίχοι.

 

Οι τοίχοι και η οροφή θα τηρούνται καθαροί και θα ασβεστοχρίωνται κατά συχνά διαστήματα. Οι τοίχοι μέχρι ύψους 2 m θα είναι επιχρισμένοι δι' υλικού αδιαπότιστου ή θα είναι ελαιοχρωματισμένοι.

 

6. Υπόγεια.

 

Απαγορεύεται η εγκατάστασις των εν τη 1η παράγραφο του παρόντος άρθρου εργοστασίων ή εργαστηρίων εις υπόγεια. Τα τυχόν όμως υπάρχοντα υπόγεια και χρησιμοποιούμενα ως αποθήκες θα έχουν το δάπεδον και τους τοίχους εις ύψος 1.5 m εξ αδιαπότιστου υλικού. Δεν θα έχουν οπές. Παν άνοιγμα θα φράσσεται δια σύρματος δικτυωτού που να εμποδίζει την είσοδο ποντικών. Θα αερίζονται επαρκώς, θα τηρούνται καθαρά και δεν θα υπάρχουν σε αυτά άχρηστα αντικείμενα.

 

7. Ύδρευση.

 

Όπου μεν υπάρχει ύδωρ της ΕΕΥ η ύδρευση γίνεται υποχρεωτικώς δια τοιούτου ύδατος, όπου δε δεν υπάρχει ύδωρ ΕΕΥ, η ύδρευσις θα γίνεται εξ ύδατος ελεγμένου παρά της Υγειονομικής υπηρεσίας και κριθέντος καταλλήλου. Δύναται δε η Υγειονομική υπηρεσία να επιβάλει αναλόγως της γιγνομένης εργασίας και την εγκατάσταση θερμού ύδατος συνεχούς ροής.

 

8. Αποχέτευσις.

 

α) Η αποχέτευσις των υδάτων οιασδήποτε φύσεως θα γίνεται δια κλειστών οχετών εις υπόνομο ή βόθρο σηπτικό ή στεγανό απαγορευόμενης της ελευθέρας εξόδου εις τις οδούς, αυλές ή ασκεπείς χώρους. Τα στόμια των αποχετευτικών οχετών θα κλείνονται δι' υδραυλικού σίφωνα.

 

β) Απαγορεύεται η ύπαρξις οπών υπονόμων ή οχετών εντός των εργοστασίων ή εργαστηρίων.

 

9. Αποχωρητήριον.

 

α) Παν εργοστάσιον ή εργαστήριον υποχρεούται να έχει αποχωρητήριον κατά προτίμηση τουρκικού τύπου μετά υδραυλικής εγκαταστάσεως κατασκευασμένο συμφώνως προς τις διατάξεις του οικοδομικού οργανισμού και τηρούμενο καθαρόν.

 

β) Το αποχωρητήριον δεν θα επικοινωνεί αμέσως μετά των άλλων διαμερισμάτων. Θα έχει επαρκή αερισμό και φωτισμό. Τα παράθυρα θα έχουν συρματόπλεγμα πυκνό No 16.

 

γ) Ο χρησιμοποιούμενος χάρτης θα απορρίπτεται ή απ' ευθείας εις την λεκάνη εφ' όσον αυτή είναι ειδικώς κατασκευασμένα προς τούτο ή εις δοχείον πήλινο ή μεταλλικό περιέχον διάλυμα ασβέστου ή αντισηπτικού. Εν ουδεμιά περιπτώσει ο χάρτης θ' απορρίπτεται εις κάλαθο ή κιβώτιον των απορριμμάτων.

 

δ) Οι σωλήνες αερισμού των αποχωρητηρίων θα φέρουν επί των εξωτερικών στομίων των συρματόπλεγμα.

 

10. Νιπτήρες.

 

Παρά το αποχωρητήριον ή ουρητήριον θα υπάρχει νιπτήρας μετά σαπουνιού, ψήκτρας και καθαρών προσοψίων ή κατά προτίμηση ειδικών χάρτινων τοιούτων.

 

11. Απορρίμματα.

 

Τα απορρίμματα θα φυλάσσονται εις στεγανά δοχεία εκ λαμαρίνας μετά καλύμματος που εφαρμόζει καλώς και μονίμως εξαρτημένου εις αυτά εις τρόπον ώστε να μη δύνανται να εισέλθουν οι ποντικοί ή οι μύγες. Τα δοχεία ταύτα θα πλύνονται ώστε να μη αναδίδουν δυσοσμία. Απαγορεύεται η διατήρησις απορριμμάτων εις σάκους, εις κοφίνια ή εις δοχεία ασκεπή και διαρρέοντα.

 

β) Τα απορρίμματα θα αποκομίζονται τουλάχιστον άπαξ της ημέρας.

 

γ) Όπου δεν υπάρχει Δημοτική ή Κοινοτική υπηρεσία αποκομιδής των απορριμμάτων ταύτα θα θάπτονται εις βαθείς λάκκους ή θα καίονται.

 

12. Ψυγεία.

 

Τα εργοστάσια ή εργαστήρια παρασκευής και συσκευασίας τροφίμων υποχρεούνται να έχουν αναλόγων διαστάσεων ψυγείον όπου ως εκ της φύσεως των τροφίμων απαιτείται τοιούτον. Τούτο θα είναι επενδεδυμένο δια μετάλλου και θα τηρείται απολύτως καθαρόν. Οι σωλήνες αποχετεύσεως αυτών δεν θα συνδέονται αμέσως μετά της αποχετεύσεως των αποχωρητηρίων.

 

13. Προθήκες.

 

α) Παν τρόφιμο που τρώγεται ως αγοράζεται, χωρίς να υποστεί ψήσιμο ή βρασμό δέον να είναι εντός γυάλινης προθήκης κεκλεισμένης προς προστασία αυτού από τον κονιορτό και τις μύγες.

 

β) Προθήκες εκ λεπτού δικτυωτού συρματοπλέγματος δύνανται να χρησιμοποιηθούν δια τρόφιμα εκτεθειμένα εντός του εργοστασίου ή εργαστηρίου και μακράν της κόνεως των οδών.

 

γ) Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησις υφάσματος δια την κάλυψη των τροφίμων.

 

14. Καθαριότης.

 

Εις άπαν το εργοστάσιον ή εργαστήριον θα τηρείται άκρα καθαριότης. Η καθαριότης των δαπέδων θα γίνεται μετά το πέρας της εργασίας δια σαρώσεως δι' υγρού σάρωθρου ή πριονιδιών ή άλλου μηχανικού μέσου εις τρόπον ώστε να μη υψώνεται κονιορτός.

 

Κατά την σάρωση τα τρόφιμα θα είναι καλώς κεκαλυμμένα, άπαξ δε της εβδομάδος το δάπεδον θα πλένεται δια ψήκτρας και ύδατος μετά ποτάσας ή σαπουνιού.

 

Άπαντα τα σκεύη και οι τράπεζες οι χρησιμοποιούμενα δια την κατεργασία των τροφίμων, καθ' εκάστην μετά το πέρας της εργασίας θα πλύνονται δι' ύδατος θερμού μετά σαπουνιού ή ποτάσας.

 

15. Χάρτης.

 

Ο χρησιμοποιούμενος προς περιτύλιξη τροφίμων χάρτης θα είναι ειδικός, λευκός και αμεταχείριστος. Επίσης τα χρησιμοποιούμενα δοχεία θα είναι εξ υάλου, πορσελάνης ή μετάλλου συμφώνως προς τις εκάστοτε ειδικές αποφάσεις της Υγειονομικής υπηρεσίας. Θα γίνεται καταπολέμησις των μυγών και κατσαρίδων δι' όλων των εν χρήσει μέσων. Οσάκις παρατηρείται αύξησις ποντικών ή πτωμάτων αυτών θα ειδοποιείται η Υγειονομική Υπηρεσία δια μυοκτονία.

 

16. Τα αλλοιωμένα τρόφιμα καταστρέφονται επί τη βάσει γνωματεύσεως του αστυϊάτρου, ο δε εργοστασιάρχης μηνύεται εκτός εάν τα τρόφιμα χαρακτηρισθούν ως ακατάλληλα ουχί δε και ως επικίνδυνα.

 

17. Εργάτες και υπάλληλοι.

 

α) Αυτοί θα είναι καθαροί και θα έχουν τους όνυχας βαθέως κομμένα. Κατά τις ώρες της εργασίας θα φέρουν λευκόν ή ελαφρώς χρωματιστό επενδύτης ως και εμπροσθέλλα. Πάντοτε θα υπάρχουν στο κατάστημα τόσοι εφεδρικοί επενδύτες και εμπροσθέλλες καθαρές, όσος είναι και ο αριθμός των εργατών και υπαλλήλων. Οι επενδύτες και εμπροσθέλλες θα χορηγούνται και θα πλύνονται δαπάναις του καταστηματάρχη.

 

β) Απαγορεύεται να κοιμούνται αυτοί εντός του εργοστασίου ή εργαστηρίου.

 

γ) Τα ενδύματά των θα τίθενται εις ειδικό ιματιοφυλάκιον κείμενον μακράν των τροφίμων.

 

δ) Αυτοί είναι συνυπεύθυνοι με τον Προϊστάμενο δια την καθαριότητα του τμήματός των, και μόνοι υπεύθυνοι δια την ατομική των καθαριότητα ή την καθαριότητα του τμήματός των, εάν αποδειχθεί ότι ο προϊστάμενος παρέχει τα απαιτούμενα μέσα προς τούτο.

 

ε) Οι εργοστασιάρχες οι ασχολούμενοι με την παρασκευή τροφίμων και πάντες οι εργάτες και υπάλληλοι υποχρεούνται να έχουν βιβλιάριο υγείας και να υποστούν τις εργαστηριακές έρευνες και τους προφυλακτικούς εμβολιασμούς τους οποίους ήθελε επιβάλει η Υγειονομική υπηρεσία.

 

στ) Ο εργοστασιάρχης υποχρεούται να αναφέρει εις την Υγειονομική υπηρεσία οσάκις ασθενήσει τις εκ των στο εργοστάσιο ή εργαστήριο εργαζομένων εκ τυφοειδούς πυρετού, παρατύφου, δυσεντερίας ή άλλου μεταδοτικού νοσήματος.

 

Η Υγειονομική υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την εργασίαν εις οιονδήποτε ήθελε κρίνει επικίνδυνο εις την δημοσία υγείαν.

 

18. Τα εργοστάσια ή εργαστήρια παρασκευής και συσκευασίας τροφίμων και ποτών πάσης φύσεως υποχρεούνται όπως χρησιμοποιούν κατά την παρασκευή και συσκευασία των τροφίμων και ποτών αυτόματα μηχανήματα ούτως ώστε ν' αποφεύγονται οι χειρισμοί υπό των εργατών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 προστέθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν ΓΙΓ/6001/1967 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 360/Β/1967).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 526/Β/1983).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.