Υγειονομική διάταξη 14/11/38 - Άρθρο 45

Άρθρο 45


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την ίδρυση καταστήματος εξυπηρετήσεως του κοινού (καφενείου, γαλακτοπωλείου, εστιατορίου, μαγειρείου, κρεοπωλείου κ.λ.π.) απαιτείται άδεια της Αστυνομικής Αρχής, μετά γνωμάτευση της τοπικής Υγειονομικής υπηρεσίας, ότι το κατάστημα δύναται να πληροί τους κάτωθι όρους υγιεινής.

 

2. Το δάπεδον των καταστημάτων θα είναι κατά προτίμηση εξ αδιαπότιστου υλικού.

 

3. α) Φωτισμός: Τόσον ο φυσικός όσον και ο τεχνητός φωτισμός δέον να είναι επαρκής. Το άνοιγμα των εξωτερικών υαλοθύρων και παραθύρων δέον ν' αντίστοιχη τουλάχιστον εις το 1/7 του εμβαδού του όλου καταστήματος ή επιχειρήσεως. Καθ' ον χρόνον δεν υφίσταται φυσικές φωτισμός ο τεχνητός φωτισμός δέον να είναι τοιαύτης εντάσεως, ώστε να είναι δυνατή ή απρόσκοπτος ανάγνωση εντύπων στοιχείων αττικών των 8 στιγμών υπό εμμέτρωπος.

 

β) Αερισμός: Ο αερισμός θα είναι επαρκής και θα πραγματοποιείται δια των θυρών και παραθύρων, άτινα θα βλέπουν αμέσως εις ανοικτό χώρο, ενισχυόμενου, επί υπογείων καταστημάτων, εργαστηρίων κ.λ.π. ή τοιούτων εις α συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πελατών ή υπαλλήλων (καφενείων, ζαχαροπλαστείων κ.λ.π.) δι' εξαεριστήρων ώστε ν' ανανεώνεται τουλάχιστον πεντάκις καθ' ώραν το σύνολον του όγκου του αέρα του καταστήματος, εργαστηρίου κ.λ.π. άνευ αισθητού ρεύματος. Εφόσον δε πρόκειται περί ψητοπωλείων, ψησταριών, οβελιστηρίων, μαγειρείων, bar και λοιπών καταστημάτων ή εργαστηρίων κ.λ.π. εις άτινα παρασκευάζονται φαγητά ή ποτά ή άλλες ουσίες, οι οποίες κατά την παρασκευή ή έψηση των αναδίδουν φρυκτηρίους (κνίσα) ή άλλες οσμές η ανανέωσις του αέρος δέον ν' ανέρχεται εις 10 φοράς καθ' ώραν. Επί κινηματογράφων, θεάτρων κ.λ.π. ισχύουν οι τυχόν υφιστάμενες ειδικές σχετικές διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν ΓΙΓ/6001/1967 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 360/Β/1967).

 

4. Η ύδρευση των καταστημάτων, όπου μεν υπάρχει Δημοτικό ή Κοινοτικό δίκτυο υδρεύσεως, αυτή θα τελείται ες αυτού, όπου δε τελείται εκ φρεάτων ή πηγών, ταύτα δέον να πληρούν τους ορούς του άρθρου 8 της παρούσης υγειονομικής διατάξεως περί υδρεύσεως.

 

Εάν υπάρχει υδαταποθήκη, αυτή θα είναι εκ μετάλλου και στεγανά κεκλεισμένη, θα έχει στρόφιγγα παροχής ύδατος, εις τον πυθμένα οπή καθαρισμού εις τρόπον ώστε άπαξ της εβδομάδος να καθαρίζεται. Απαγορεύεται η λήψη ύδατος εκ των υδαταποθηκών δι' εμβάπτισης δοχείων.

 

5. Θα υπάρχει πλήρης αποχέτευση συμφώνως με το άρθρο 19 της παρούσης.

 

6. Θα υπάρχει αποχωρητήριον πληρούν τους ορούς υγιεινής, συμφώνως προς το άρθρο 19. Παρά το αποχωρητήριον θα υπάρχει νιπτήρας με σαπούνι και καθαρών χειρομάκτρων.

 

7. Η σάρωσις του δαπέδου θα γίνεται μετά το πέρας της εργασίας δι' υγρού σάρωθρου.

 

Τα απορρίμματα θα φυλάσσονται εντός μετάλλινων δοχείων, μετά καλύμματος που εφαρμόζει καλώς εις τρόπον ώστε να μη εισέρχονται οι μύγες και οι ποντικοί.

 

8. Εις έκαστον δημόσιον κέντρο θα υπάρχουν ανάλογα πτυελοδοχεία επί υποστηρίγματος ύψους 0.70 m.

 

9. Το κατάστημα θα διατηρείται πάντοτε καθαρό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 526/Β/1983).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.