Υγειονομική διάταξη 14/11/38 - Άρθρο 53

Άρθρο 53


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Οι στάσιμοι πωλητές είναι υπεύθυνοι δια την καθαριότητα του τόπου όπου ίστανται.

 

β) Τα γλυκίσματα, τα κουλούρια και εν γενεί πάν τρόφιμο που τρώγεται άνευ βρασμού ή ψησίματος και πωλούμενο υπό των ανωτέρω, δέον να είναι εντός υαλόφρακτου προθήκης, προφυλασσόμενο από τις μύγες και τον κονιορτό πανταχόθεν.

 

Απαγορεύεται ή πώλησις των ανωτέρω τροφίμων εις κονίστρα ή τράπεζες, εκτεθειμένες σε μύγες και κονιορτό. Απαγορεύεται να αγγίζονται από τους καταναλωτές προς δοκιμή.

 

γ) Αναγορεύεται ή παρά των υπαιθρίων πωλητών αναψυκτικών, ως και ή παρά των περιπτερούχων παροχή ύδατος στο κοινό, εφ' όσον δεν έχουν καλή υδραυλική εγκατάσταση και δεν είναι δυνατή η τήρησις απαραίτητων όρων υγιεινής.

 

Αυτοί υπόκεινται σε αστιατρικό έλεγχο ως και τα λοιπά καταστήματα.

 

δ) Οι πωλητές παγωτού δεν θα χρησιμοποιούν κοχλιάρια και ποτήρια αλλά θα παρέχουν το παγωτόν εντός χάρτου ή χοάνης εξ αμύλου.

 

ε) Ο χρησιμοποιούμενος χάρτης θα είναι αμεταχείριστος, λευκός, απολύτως καθαρός.

 

στ) 1) Ώς χώροι λαϊκών αγορών δέον να χρησιμοποιούνται ανοιχτοί τοιούτοι ικανών διαστάσεων, ασφαλτοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι οίον πλατείες, διασταυρώσεις οδών άνευ μεγάλης κινήσεως τροχοφόρων κ.λ.π. και έχοντες ελαφρά κλίση ίνα είναι εύκολος η αποχέτευση τόσον των ομβρίων υδάτων όσον και των υδάτων έκπλυσης του χώρου τούτου ήτις θα γίνεται μετά το πέρας της καθ' εκάστην ημέραν εργασίας.

 

2) Εις αυτές θα υπάρχουν εγκαταστάσεις υδρεύσεως εκ του δικτύου της πόλεως εν ελλείψει δε δικτύου υδρεύσεως εξ υδαταποθήκης ικανών διαστάσεων ήτις Φα επαρκή δι' όλες τις ανάγκες.

 

3) Τα ακάθαρτα ύδατα θα κατευθύνονται υπεδαφίως εις φρεάτιο υπονόμου ή εν ελλείψει υπονόμων εις προς τούτο κατασκευασμένο βόθρο.

 

4) Θα υπάρχουν επαρκή δοχεία απορριμμάτων πληρούντα τους όρους υγιεινής.

 

5) Θα υπάρχει συγκρότημα αποχωρητηρίων επαρκές και κατάλληλο ή εν ελλείψει τοιούτων δέον να δύνανται να εξυπηρετηθούν οι πωλητές και πελάτες εκ πλησίον καταστημάτων διαθετόντων τοιαύτα.

 

6) Ο χώρος των λαϊκών αγορών θα χωρίζεται νοητά εις δύο τμήματα εξ ων εις το εν θα πωλούνται τρόφιμα εις δε το έτερον έτερα είδη μη επισιτιστικά. Τόσον οι πωλούμενοι ιχθύες όσον και τα τυχόν λοιπά ευαλλοίωτα τρόφιμα δέον να συντηρούνται εντός ψυγείων έστω και πάγου.

 

7) Τα πωλούμενα είδη τροφίμων θα εκτίθενται επί τραπεζών ή πάγκων μετά καταλλήλων σκιάδων.

 

8) Μετά το πέρας της εργασίας δέον όπως καθαρίζονται και αποπλένονται επιμελώς οι χρησιμοποιούμενοι δι' αγοράς χώροι.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος στ προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν ΓΙΓ/6001/1967 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 360/Β/1967).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 526/Β/1983).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.