Υγειονομική διάταξη 14/11/38 - Άρθρο 65

Άρθρο 65


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Το κουρείον δέον να έχει τόπον μονίμου εγκαταστάσεως. Να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 3 m2 κατά κάθισμα. Θα έχει ύδρευση και όπου τούτο είναι δυνατόν ένα νιπτήρα προ εκάστου καθίσματος. Η απόστασις των καθισμάτων απ' αλλήλων δέον να είναι τουλάχιστον 1 m.

 

2. Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία Κουρείων - Κομμωτηρίων σε καφενεία ή οιαδήποτε άλλα καταστήματα ή σε υπόγεια άτινα δεν κέκτηνται επαρκή αερισμό ή εις χώρους οίτινες δεν αποτελούν αυτοτελή διαμερίσματα με ιδίαν είσοδο και ιδίαν συγκρότηση και ιδίους βοηθητικούς χώρους αλλά επικοινωνούν ταύτα με υπνοδωμάτια και άλλους κατοικήσιμους χώρους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 10330/1961 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 466/Β/1961).

 

3. Το δάπεδον να είναι εξ αδιαπότιστου υλικού ή ξύλινο στιλβωμένο ή να έχει επίστρωση λινελαίου. Οι τοίχοι μέχρις ύψους 2 m θα είναι ελαιοχρωματισμένοι. Θα υπάρχει αποχωρητήριον εάν δεν είναι δυνατόν το προσωπικόν του κουρείου να εξυπηρετείται εκ τοιούτου υπάρχοντος στο οικοδόμημα.

 

4. Θα τηρείται άμεμπτος καθαριότης του καταστήματος και των εργαλείων.

 

5. Θα υπάρχουν ανάλογα πτυελοδοχεία μετάλλινα περιέχοντα αντισηπτικό τι και επί υποστηρίγματος ύψους 0,70 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν ΓΙΓ/6001/1967 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 360/Β/1967).

 

6. Το σάρωμα θα γίνεται δια βρεγμένου σάρωθρου και εις το τέλος της εργασίας. Κατά την εργασίαν θα αποσύρονται οι τρίχες οι οποίες θα τίθενται εντός δοχείου φέροντος κάλυμμα. Εκάστην Δευτέρα θα πλένεται το δάπεδον δια ύδατος και ποτάσας ή σαπουνιού.

 

7. Εις έκαστον πελάτη θα δίδεται προσόψιον καθαρόν και αμεταχείριστο απαγορευόμενης της χρησιμοποιήσεως του αυτού προσόψιου δια πολλούς πελάτες. Τα προσόψια θα είναι χρώματος λευκού. Έκαστον δε κουρείον θα έχει καθαρά ανάλογα προσόψια ουδέποτε όμως ολιγότερα των 15 κατά κάθισμα. Εκ των δελτίων ξυρίσματος θα φαίνεται ο αριθμός αυτών που ξυρίστηκαν και θα γίνεται ο σχετικός έλεγχος.

 

8. Κατά την κοπή των μαλλιών ο λαιμός του πελάτου θα περιτυλίσσεται δια καθαρού χάρτου εις τρόπον ώστε να μη έρχεται εις επαφή με την πετσέτα. Επίσης το σημείον του καθίσματος όπου εφάπτεται η κεφαλή πρέπει να καλύπτεται δια καθαρού εκάστοτε χάρτου. Δεν επιτρέπεται κατά την κοπή των μαλλιών ο κουρεύς να φυσά εις το πρόσωπον του πελάτου ή εις την μηχανή ή να τινάζει τα προσόψια.

 

9. Οι μηχανές, τα ψαλίδια, τα κτένια και τα εργαλεία περιποιήσεως κεφαλής και χειρών θα απολυμαίνονται προ πάσης χρήσεως ενώπιον του πελάτου δι' επιτριβής δια βάμβακος εμποτισμένου με οινόπνευμα ή βενζίνη. Το ξυράφι προ πάσης χρήσεως θα απολυμαίνεται ουχί δι' απλής εμβάπτισης εις οινόπνευμα ή φαινικό οξύ, αλλά δια βάμβακος εμποτισμένου με οινόπνευμα και συρόμενου δύο ή τρεις φοράς εκατέρωθεν της λεπίδας. Θα επαναλαμβάνεται το αυτό και μετά παν ακόνισμα του ξυραφιού επί του λωρίου. Τα πινέλα και δοχεία αυτών θα είναι διπλά δι' έκαστον κουρέα, θα πλύνονται καλώς μετά πάσαν χρήσιν δια ζέοντος ύδατος και κατόπιν δι' οινοπνεύματος.

 

10. Δια τους πάσχοντας εκ δερματικών νόσων θα γίνεται χρήσις ιδιαιτέρων εργαλείων και προσοψίων τα οποία θα απολυμαίνονται κατόπιν λίαν επιμελώς. Απαγορεύεται απολύτως η εντός των κουρείων περιποίησις (ξύρισμα, κούρεμα κ.λ.π.) πελατών πασχόντων εκ μολυσματικού δερματικού νοσήματος (συκώσεως, αχώρος κ.λ.π.) του προσώπου και του τριχωτού της κεφαλής.

 

11. Ο χάρτης εις ον τίθεται το προϊόν του ξυρίσματος δέον να είναι καθαρός και ιδιαίτερος δι' έκαστον πελάτη.

 

12. Το πρόσωπον αυτού που ξυρίζεται θα πλύνεται δι' ύδατος ή κολόνιας που ρίχνεται δια ψεκαστήρα. Απαγορεύεται η χρήσις σπόγγων, οι προκαλούμενες αμυχές θα καθαρίζονται δι' οινοπνεύματος και θα επιπάσσονται δια καθαρού βάμβακος και σκόνης στυπτηρίας.

13. Η αμυλόκονις θα διατηρείται εις κλειστόν διάτρητο δοχείον εξ ου θα χρησιμοποιείται δια τεμαχίου καθαρού βάμβακος. Απαγορεύεται η ύπαρξις ανοικτών κυτίων πούδρας, πτερού και ψηκτρών μαλλιών. Οι καλλυντικές αλοιφές θα είναι εντός σωληναρίων. Οι τυχόν υπάρχουσες ατομικές των πελατών αλοιφές κ.λ.π. είδη θα ευρίσκονται εις ιδιαίτερα ερμάρια κλειόμενα δια κλειδός του πελάτου.

 

14. Δια την κόμμωση των γυναικών απαγορεύεται η χρησιμοποίησις υγρών περιεχόντων δηλητηριώδεις ουσίας ως διχλωριούχο υδράργυρο.

 

15. Οι υπάλληλοι θα είναι υγιείς καθαροί και με όνυχας καλώς κομμένους. Θα τοποθετούν τον ιματισμό των εις ειδικό ιματιοφυλάκιο, θα φέρουν λευκόν επενδύτη και θα πλένουν τις χείρας προ εκάστου πελάτου δι' ύδατος και σαπούνι ή δι' οινοπνεύματος ή δι' ύδατος κολόνιας. Θα έχουν βιβλιάριον υγείας. Είναι δε συνυπεύθυνοι μετά του ιδιοκτήτου δια την μη τήρηση των όρων της παρούσης και μόνον αυτοί υπεύθυνοι δι' όσα αφορούν την ατομική καθαριότητα ή ανάγονται εις ατομική των και μόνον αμέλεια. Οι κατά κρίσιν της Υγειονομικής υπηρεσίας μη υγιείς και επικίνδυνοι εις την δημόσια υγείαν υπάλληλοι απομακρύνονται μέχρις αποθεραπείας. Κατά την ώραν εργασίας δεν θα καπνίζουν.

 

16. Τα ήδη λειτουργούντα κουρεία και κομμωτήρια υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς τα ανωτέρω πλην των παραγράφων 1, 2, 3 του παρόντος άρθρου δι' α θα αποφανθεί η οικεία Επιτροπή, εντός προθεσμίας 6 μηνών από της ισχύος της παρούσης διατάξεως.

 

17. Άδεια κομμωτηρίου δέον όπως λαμβάνουν και τα κομμωτήρια τα χρησιμοποιούμενα υπό των σχολών κομμωτών. Ταύτα θα πληρούν τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 προστέθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν ΓΙΓ/6001/1967 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 360/Β/1967).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.