Υγειονομική διάταξη 2280/83 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Άδεια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη χορήγηση της άδειας, διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2, θα προηγείται απαραίτητα προκαταρκτική έγκριση διάθεσης των λυμάτων, μαζί με την έγκριση ίδρυσης ή επέκτασης οικισμών και των βιομηχανικών αποβλήτων για όσες βιομηχανίες απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως προβλέπεται στην παράγραφος 2 του άρθρου αυτού.

 

2. Η χορήγηση της προσωρινής και οριστικής άδειας για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων για την περιοχή που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, γίνεται από την οικεία Νομαρχία, ύστερα από εισήγηση των Νομαρχιακών Υπηρεσιών Υγείας, Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων - Κοινοτήτων, Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και οποιασδήποτε άλλης κριθεί απαραίτητο, καθώς και από σχετική σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

3. Η απαιτούμενη οριστική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, για τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων στους ποταμούς Βοιωτικό Κηφισό ή Μόρνο και τους παραπόταμους, ρέματα, αποστραγγιστικές τάφρους κ.λ.π. που εισρέουν σ' αυτούς, σύμφωνα με τους περιορισμούς της παρούσας, χορηγείται μετά την εκτέλεση των απαιτούμενων έργων και εγκαταστάσεων μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη χορήγηση της προσωρινής άδειας. Η προθεσμία αυτή μπορεί, αν συντρέχουν ουσιαστικοί λόγοι, να παραταθεί για έξι μήνες ακόμη κατ' ανώτατο όριο - από τη χορήγηση της προσωρινής άδειας, αφού οι αρμόδιες Υπηρεσίες του οικείου νόμου και ειδικότερα η Υγειονομική, Τεχνική Υπηρεσία Δήμων - Κοινοτήτων, Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και όποια άλλη κριθεί αναγκαία, ελέγξουν και διαπιστώσουν ότι τα έργα που έχουν κατασκευασθεί και οι εγκαταστάσεις λειτουργούν σωστά και εξασφαλίζουν την απόδοση που είχε προβλεφθεί από τη σχετική μελέτη.

 

Διευκρινίζεται ότι η τελική έγκριση για επιφανειακή διάθεση στο έδαφος των επεξεργασμένων αποβλήτων και λυμάτων, θα γίνεται μετά από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ώστε να αποτρέπονται τυχόν ανεπιθύμητες απορροές σε υγειονομικά ευαίσθητους χώρους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της 131835/2005 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 1744/Β/2005).

 

4. Στην άδεια λειτουργίας βιομηχανίας ή βιοτεχνίας που χορηγείται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, θα αναφέρεται η υποχρέωση των ενδιαφερομένων να συμμορφωθούν με τους όρους της παρούσας.

 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας για την εγκατάσταση, επέκταση ή τροποποίηση βιομηχανίας ή βιοτεχνίας ο υπεύθυνος είναι υποχρεωμένος να λάβει από την οικεία Νομαρχία σχετική έγκριση για τη διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων της πριν από την εκτέλεση οιασδήποτε σχετικής εργασίας. Ο σχετικός έλεγχος θα ασκείται από τη Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος που θα απαιτεί την προσκόμιση της σχετικής έγκρισης.

 

5. Τα δικαιολογητικά και οι προδιαγραφές για την εκπόνηση εκθέσεων και μελετών, καθώς και η διαδικασία για τη χορήγηση της έγκρισης διάθεσης της προσωρινής και οριστικής άδειας, πρέπει να είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία που ισχύει.

 

Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων διάθεσης των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, όπως αυτά καθορίζονται με την παρούσα διάταξη ο ενδιαφερόμενος έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί με τους νέους όρους μέσα στην καθοριζόμενη κάθε φορά προθεσμία, να εκτελεί τα αναγκαία έργα και να λαβαίνει τα μέτρα που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση.

 

6. Η χορήγηση της οριστικής άδειας διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων αποτελεί προληπτικό μέτρο και δεν απαλλάσσει τους διαθέτοντες αυτά από την ευθύνη, σε περίπτωση μη ικανοποίησης των όρων των άρθρων 1, 2 και 3 της παρούσας. Εάν αποδειχθεί εκ των υστέρων, ότι για οποιοδήποτε λόγο οι εγκαταστάσεις που προβλέφθηκαν είναι ανεπαρκείς, οι διαθέτοντες λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα είναι υποχρεωμένοι να κατασκευάσουν το ταχύτερο δυνατό και μέσα σε καθορισμένη κάθε φορά προθεσμία, τα αναγκαία έργα ή να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να διακόψουν προσωρινά ή οριστικά τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακά νερά της περιοχής. Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση ανεπάρκειας λόγω πλημμελούς συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος.

 

7. Όσοι κατά τη δημοσίευση της παρούσας έχουν άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων στο Βοιωτικό Κηφισό, το Μόρνο και παραποτάμους, ρέματα και αποστραγγιστικές τάφρους που εισρέουν σ' αυτούς, ή απ' ευθείας στις λίμνες Υλίκη, Παραλίμνη, Σταμάτας, Μαραθώνα και Μόρνου, έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν σε τακτή προθεσμία, που καθορίζεται από την οικεία Νομαρχία και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από έξι μήνες, μελέτη διάθεσης των υγρών αποβλήτων, που θα ικανοποιεί τους όρους της παρούσας διάταξης, για τη λήψη νέας σχετικής άδειας.

 

8. Οι μη έχοντες, κατά τη δημοσίευση της διάταξης, άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων στους πιο πάνω αποδέκτες, είναι υποχρεωμένοι, εφ' όσον κρίνεται από την οικεία Νομαρχία (άρθρο 2, παράγραφος 2), ότι είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας των σχετικών εγκαταστάσεων χωρίς κίνδυνο για την υγιεινή και ασφάλεια των έργων ύδρευσης, να υποβάλουν σε τακτή προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από έξι μήνες και καθορίζεται από την οικεία νομαρχία, μελέτη διάθεσης των υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διάταξης για τη λήψη σχετικής άδειας.

 

9. Η Νομαρχία μπορεί να χορηγήσει στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 προσωρινή άδεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2, με την οποία θα προβλέπεται η σταδιακή συμμόρφωση στους απαραίτητους όρους, αφού εκτιμηθούν οι υπάρχουσες δυνατότητες και εφ' όσον δεν δημιουργούνται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των έργων.

 

Σε περίπτωση προφανών τέτοιων κινδύνων αναστέλλεται άμεσα η διάθεση των υγρών αποβλήτων προσωρινά, μέχρι συμμόρφωσης με τους απαραίτητους όρους ή και μόνιμα για τις εγκαταστάσεις, που δεν έχουν άδεια διάθεσης αποβλήτων και κρίνεται από την αρμόδια αρχή ότι δεν είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.