Υγειονομική διάταξη 2280/83 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Γενικές απαγορεύσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διοχέτευση ουσιών σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση (στερεή, υγρή, αέρια) μέσα στα φυσικά νερά που προορίζονται για ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας σε όλη τη διαδρομή τους μέχρι τις εγκαταστάσεις καθαρισμού και ειδικότερα:

 

α. Τοξικών ουσιών γενικά, που μεμονωμένα ή συνεργιστικά με άλλες ουσίες ή κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορούν να καταστήσουν το νερό επικίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών.

 

β. Ουσιών που οι επιδράσεις τους στον ανθρώπινο οργανισμό δεν είναι αρκετά γνωστές.

 

γ. Μολυσματικών ουσιών, εφ' όσον δεν έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία, για να εξουδετερωθούν οι κίνδυνοι που προέρχονται από αυτές.

 

δ. Χρωστικών, δύσοσμων, ελαιωδών ή άλλων οργανικών ή ανόργανων ουσιών, που μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες ουσίες ή κάτω από ορισμένες συνθήκες, είναι δυνατό να παραβλάψουν την ποιότητα και τις οργανοληπτικές ιδιότητες εν γένει του πόσιμου νερού ή να προκαλέσουν ανωμαλίες στην επεξεργασία καθαρισμού του.

 

ε. Υγρών αποβλήτων που είναι θερμά ή περιέχουν ουσίες που είναι δυνατό να καταστήσουν τα νερά ακατάλληλα για τις χρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, επιβλαβή για την υδρόβια πανίδα και χλωρίδα, να εμποδίσουν την ικανότητα του φυσικού αυτοκαθαρισμού, ή να προκαλέσουν με οποιοδήποτε τρόπο ζημιές στα σχετικά τεχνικά έργα.

 

στ. Ραδιενεργών κατάλοιπων που προέρχονται από εφαρμογές της πυρηνικής ενέργειας όπως π.χ. Πυρηνικές εγκαταστάσεις, Ιατρικές εφαρμογές, Βιομηχανικές εφαρμογές κ.α.

 

ζ. Γεωργικών φαρμάκων κ.λ.π.

 

2. Ειδικότερα απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διοχέτευση στα φυσικά νερά που προορίζονται για ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας και σ' όλη τη διαδρομή τους μέχρι τις εγκαταστάσεις καθαρισμού των ουσιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ ή μπορεί να μεταβάλλουν τις πηγές των παραμέτρων του Παραρτήματος Ι, τηρουμένων των όρων του άρθρου 3 της παρούσας διάταξης.

 

3. Απαγορεύεται η εκτέλεση κάθε έργου ή εργασίας (αγωγοί, σήραγγες, φράγματα, χωματοληψίες, εκσκαφές κ.λ.π.), δίπλα ή κοντά στα έργα ύδρευσης και σε απόσταση μικρότερη των 1500 m από τα όρια της ανώτατης στάθμης των λιμνών Μαραθώνα, Σταμάτας, Υλίκης, Παραλίμνης και Μόρνου και μέχρι 100 m από τα όρια της ζώνης των αγωγών και των εγκαταστάσεων που απαλλοτριώθηκαν, καθώς και στο χώρο μεταξύ των λιμνών Υλίκης και Παραλίμνης που είναι δυνατόν να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο κίνδυνο ζημιών σε αυτά, με αποτέλεσμα να προκληθεί ανωμαλία στην κανονική ύδρευση ή να δημιουργηθεί κίνδυνος ρύπανσης και μόλυνσης του νερού.

 

Κατ' εξαίρεση όταν για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος είναι αναγκαία η εκτέλεση έργων ή εργασιών στις παραπάνω περιοχές η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία ή Οργανισμός (π.χ. Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης, κ.λ.π.) δύναται να εκτελέσει αυτά (π.χ. κολώνες και πυλώνες Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, αγωγοί νερού, αντιρρυπαντικές εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, κ.λ.π.) αφού λάβει άδεια από τον οικείο Νομάρχη μετά από σύμφωνη γνώμη των Υπηρεσιών:

 

α. Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και

 

β. Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και αφού λάβει μέτρα ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος ρύπανσης και μόλυνσης του νερού.

 

Ειδικά στην περίπτωση που τα αναγκαία έργα ή εργασίες προϋποθέτουν διενέργεια εκρήξεων, σε οποιαδήποτε απόσταση, που μπορεί να επηρεάσει τα έργα ύδρευσης, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης Πρωτεύουσας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, που μπορεί να επιβάλλει κατάλληλους όρους για την πραγματοποίησή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της 131835/2005 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 1744/Β/2005).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.