Υγειονομική διάταξη 2280/83 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ραδιενέργεια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ολική ραδιενέργεια των ισοτόπων που περιέχονται στο πόσιμο νερό πρέπει να έχει τη μικρότερη δυνατή τιμή.

 

2. Για την εκτίμηση της καταλληλότητας του πόσιμου νερού από πλευράς ύπαρξης ραδιενεργών ισοτόπων, προσδιορίζεται καταρχήν η ολική ραδιενέργεια που οφείλεται σε ραδιενεργά ισότοπα που εκπέμπουν α και β ακτινοβολία.

 

3. Η μέτρηση της ραδιενεργού συγκέντρωσης των ισοτόπων στο πόσιμο νερό και γενικά ο ραδιολογικός έλεγχος αυτού, διεξάγεται από το αρμόδιο όργανο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

 

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και της Διεθνούς Επιτροπής Ραδιολογικής Ασφάλειας (ICRP) τα επίπεδα ραδιενεργού συγκέντρωσης ισοτόπων στο πόσιμο νερό, κάτω από τα οποία δεν απαιτείται λεπτομερής ραδιολογικός έλεγχος, είναι τα παρακάτω:

 

Ολική ραδιενέργεια ισοτόπων που εκπέμπουν α ακτινοβολία: 3 pCi/L ή 0,1 Bq/L

Ολική ραδιενέργεια ισοτόπων που εκπέμπουν β ακτινοβολία: 30 pCi/L ή 1,1 Bq/L

 

5. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί υπέρβαση των παραπάνω τιμών, επιβάλλεται ανάλυση για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό των ραδιενεργών ισοτόπων, στα οποία οφείλεται η αύξηση της ραδιενέργειας.

 

6. Η δειγματοληψία, η συχνότητα λήψης των δειγμάτων, η μέτρηση της ραδιενέργειας και ο τρόπος ανάλυσης των δειγμάτων καθορίζεται αφού ληφθούν υπόψη και τα επίπεδα διακύμανσης της μετρούμενης ραδιενέργειας των ισοτόπων στο νερό, καθώς και άλλοι τοπικοί παράγοντες, όπως η γειτνίαση με πυρηνικές εγκαταστάσεις και ο κίνδυνος ραδιενεργού μόλυνσης του νερού από αυτές.

 

7. Τα επίπεδα ραδιενεργού συγκέντρωσης μεμονωμένων ραδιενεργών ισοτόπων που εκπέμπουν α και β ακτινοβολία δίνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Επίσης εκτίθενται σ' αυτό και η διαδικασία που ακολουθείται σε περιπτώσεις που παρουσιάζεται υπέρβαση των τιμών αυτών.

 

8. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση των τιμών ραδιενεργού συγκέντρωσης ισοτόπων, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και της Διεύθυνσης Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων επιβάλλεται η λήψη κατάλληλων μέτρων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.